จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง16,513.326,935.0058.0 %5.0830.76385.7253.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง51018.0225961.049.1 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยอง43,519.4563,837.29-46.7 %0.0901.38402.9355.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง20,742.59486.0097.7 %5.02,655.821,025.7361.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง27,128.8615,354.0043.4 %5.03,934.34894.4277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง236,433.75214,641.009.2 %4.519,443.4812,177.3637.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 126981.0594991.081.5 %5.01275.8401ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง29,235.418,777.0070.0 %5.01,289.52256.3280.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง25,582.4710,247.0059.9 %5.02,067.36618.2770.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์23,750.912,859.0088.0 %5.0827.28325.6260.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย26965.914884.081.9 %5.01376.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง29,991.818,830.1070.6 %5.02,201.69699.2068.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา2,631.322,607.000.9 %0.51,871.46278.6485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา25,854.495,435.0079.0 %5.0952.98343.9463.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,580.40315.0380.1 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด60,889.2948,952.3519.6 %5.010,195.70831.2591.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 130,646.5014,750.0051.9 %5.012,264.003,649.9070.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 217,535.8513,940.0020.5 %5.04,386.392,852.8535.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง24,233.4514,472.0040.3 %5.02,624.911,828.3130.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง28,585.5617,899.0037.4 %5.05,893.381,885.9868.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง27,445.087,290.0073.4 %5.03,507.661,348.9061.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง27,048.788,952.0066.9 %5.03,850.323,320.2513.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง42,074.3024,725.9641.2 %5.07,505.906,734.9110.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง26,037.0619,410.0025.5 %5.04,981.962,574.8148.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง36,166.04187.5299.5 %5.010,349.341,699.2183.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง251,855.8612,947.0094.9 %5.091,095.764,636.2694.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง25,040.5110,683.0057.3 %5.02,808.961,608.1042.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง633,067.1390,649.5185.7 %5.0230,028.442,879.6698.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง28,476.1920,481.0028.1 %5.05,637.862,980.9147.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง19,648.326,103.0068.9 %5.03,260.842,299.3929.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง363,174.69224,971.4538.1 %5.0149,028.0618,574.6187.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง70,384.6636,120.0048.7 %5.07,359.613,454.4453.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง23,027.4410,981.0052.3 %5.02,982.66961.5067.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง37,860.6080,154.63-111.7 %0.08,865.18950.2089.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง186,920.7024,574.0086.9 %5.067,344.771,769.0097.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง32,418.3015,500.0052.2 %5.05,675.881,857.0467.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง42,293.7730,417.0028.1 %5.07,121.093,325.8753.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง28,573.6022,456.6021.4 %5.04,847.501,015.6079.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง566,047.25139,822.6775.3 %5.06,254.303,438.0645.0 %5.0
สพ.ระยอง749,675.9483,547.1488.9 %5.02,587.792,021.9821.9 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง17,951.5710,680.0040.5 %5.02,366.881,158.5951.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง30,903.7433,017.91-6.8 %0.07,026.014,051.2042.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง24,408.3718,021.0026.2 %5.05,029.322,742.0645.5 %5.0
สปส.จ.ระยอง57,733.1692,892.00-60.9 %0.09,479.085,916.9737.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง24,135.7711,070.0054.1 %5.03,412.991,313.6861.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง70,043.7133,473.0552.2 %5.03,964.443,028.5023.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก24,327.2636,748.57-51.1 %0.04,900.74341.9393.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1163,416.48106,165.8535.0 %5.09,223.907,460.8619.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2248,596.1466,781.0073.1 %5.06,668.266,501.552.5 %1.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง21738.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01609.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยองไม่ครบ798903.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11005.607ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด357,113.53258,372.0027.6 %5.03,380.764,784.58-41.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย297,411.06228,128.0023.3 %5.04,967.003,823.6023.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง187204.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03955.022645.70733.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง188,208.5090,776.0051.8 %5.03,619.202,820.1522.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง40,770.28133,855.47-228.3 %0.09,295.0211,785.70-26.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 30,754.0627,338.0011.1 %5.06,436.543,242.2149.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง3,052.995,645.10-84.9 %0.02,138.88953.1455.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ114163.8ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ49622.516ประเมินไม่ได้0.0
รวม 5,544,303 2,508,795 54.75 % 5.0 784,879 158,793 79.77 % 5.0