จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง16,467.186,935.0057.9 %5.0830.76385.7253.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง50,875.2925,961.0049.0 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง20,684.23486.0097.7 %5.02,655.821,025.7361.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง27,038.4715,354.0043.2 %5.03,934.34894.4277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง231,878.45214,641.007.4 %3.519,443.4810,025.6948.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,580.40315.0380.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 126,902.704,991.0081.4 %5.01,275.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง29,151.658,777.0069.9 %5.01,289.52256.3280.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง25,510.5710,247.0059.8 %5.02,067.36618.2770.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์ไม่ครบ2,859.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ325.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย26,889.084,884.0081.8 %5.01,376.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง29,894.868,830.1070.5 %5.02,201.69699.2068.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา2,624.102,607.000.7 %0.51,871.46278.6485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา25,781.645,435.0078.9 %5.0952.98343.9463.9 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุดไม่ครบ48,952.35ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 130,561.1714,750.0051.7 %5.012,264.003,649.9070.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 217,486.8813,940.0020.3 %5.04,386.392,852.8535.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง28,505.0217,899.0037.2 %5.05,893.381,885.9868.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง27,365.357,290.0073.4 %5.03,507.661,348.9061.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง26,969.528,952.0066.8 %5.03,850.323,320.2513.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง36,065.10187.5299.5 %5.010,349.341,699.2183.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง251,208.6612,947.0094.8 %5.091,095.764,636.2694.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง24,970.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,808.961,335.8552.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง631,305.6990,649.5185.6 %5.0230,028.442,879.6698.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองไม่ครบ20,481.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,980.91ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง22,963.0610,981.0052.2 %5.02,982.66961.5067.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยองไม่ครบ80,154.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ950.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง186,384.7824,574.0086.8 %5.067,344.771,769.0097.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง32,327.7415,500.0052.1 %5.05,675.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง42,177.9930,417.0027.9 %5.07,121.093,325.8753.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง28,492.2222,456.6021.2 %5.04,847.501,015.6079.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง564,681.00139,822.6775.2 %5.06,254.303,494.9544.1 %5.0
สพ.ระยอง747,568.6383,547.1488.8 %5.02,587.792,021.9821.9 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง17,897.8010,680.0040.3 %5.02,366.881,158.5951.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง30,816.3033,017.91-7.1 %0.07,026.014,051.2042.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง24,338.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,029.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ระยอง57,570.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,479.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง24,065.1011,070.0054.0 %5.03,412.991,313.6861.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง69,848.5233,473.0552.1 %5.03,964.443,028.5023.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ288.13ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1162,919.63106,165.8534.8 %5.09,223.907,460.8619.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2247,725.4266,781.0073.0 %5.06,668.266,501.552.5 %1.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง21,677.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,609.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย295,549.81228,128.0022.8 %5.04,967.003,823.6023.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,387.32ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง187,682.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,619.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง3,044.475,645.10-85.4 %0.02,138.88953.1455.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ114,163.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ49,622.52ประเมินไม่ได้0.0
รวม 4,039,628 1,298,023 0.00 % 0.0 531,919 79,332 0.00 % 0.0