จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี15,658.416.00100.0 %5.02,741.34786.4171.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7506,756.00225,444.0055.5 %5.01,953.781,749.6610.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี151,948.5863,833.0058.0 %5.0368.70497.21-34.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ844.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี19,082.7212,831.0032.8 %5.03,996.42556.0386.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี17,359.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,501.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี39,139.567,575.0080.6 %5.01,683.90390.0776.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง23,720.683,088.0087.0 %5.01,721.40322.3681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อนไม่ครบ2,250.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ319.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว22,128.123,383.0084.7 %5.02,281.56314.6286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม22,947.464,200.0081.7 %5.01,519.38313.7679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ22,609.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,294.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี44,610.8738,774.6113.1 %5.07,126.853,170.1455.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี22,839.4116,344.0228.4 %5.05,593.743,708.2233.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม15,849.905,467.0065.5 %5.02,952.911,580.2146.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน15,645.893,266.0079.1 %5.02,200.982,000.089.1 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,674.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี19,587.948,884.0054.6 %5.04,281.661,279.8670.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี14,694.2312,176.0017.1 %5.03,235.763,661.48-13.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี24,148.2022,714.405.9 %2.56,088.161,396.7577.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีไม่ครบ17,634.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,016.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี21,782.7212,098.0044.5 %5.05,137.38972.9981.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี21,007.0710,174.0051.6 %5.04,795.085,510.14-14.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี18,701.466,134.0067.2 %5.04,680.96350.3992.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี17,250.823,162.0081.7 %5.03,463.951,482.9557.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี23,394.0825,940.00-10.9 %0.05,729.411,492.2074.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ106,528.16244,522.20-129.5 %0.019,057.0812,987.5431.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี28,328.5237,863.00-33.7 %0.06,848.82459.8493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี28,298.7555,378.75-95.7 %0.06,962.881,648.1676.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี28,120.3415,296.0045.6 %5.03,692.161,993.3546.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี22,916.3016,958.5726.0 %5.05,536.092,326.2158.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีไม่ครบ8,786.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,123.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี26,869.7415,625.0041.8 %5.06,848.822,763.9659.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี18,658.7718,091.003.0 %1.53,825.26173.3495.5 %5.0
สพ.จันทบุรี71,583.0951,021.0028.7 %5.02,525.661,926.6623.7 %5.0
รจจ.จันทบุรี 379,503.06463,774.00-22.2 %0.05,417.403,688.9331.9 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 82,414.8569,641.6415.5 %5.02,976.702,772.386.9 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี19,628.5711,813.0039.8 %5.04,338.721,657.7561.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี34,291.7815,627.0054.4 %5.05,422.613,389.8537.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี19,002.7419,123.49-0.6 %0.03,768.241,913.7549.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1170,398.5688,483.9948.1 %5.06,009.041,286.3878.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2ไม่ครบ65,265.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,269.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)49,960.5440,791.8418.4 %5.011,758.143,676.2068.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี27,969.9229,410.07-5.1 %0.03,404.512,411.7729.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี438,064.94441,466.00-0.8 %0.08,549.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีไม่ครบ72,438.36ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,598.25ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอามไม่ครบ72,320.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,066.34ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี277,196.22145,296.9847.6 %5.010,250.9412,261.90-19.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 19,459.0415,090.0022.5 %5.04,224.60312.5892.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี804,927.31116,527.7885.5 %5.0320,071.2816,387.0094.9 %5.0
รวม 3,715,015 2,397,295 0.00 % 0.0 504,492 105,573 0.00 % 0.0