จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี15,705.706.00100.0 %5.02,741.34786.4171.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7508,073.38225,444.0055.6 %5.01,953.781,749.6610.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี152,391.1463,833.0058.1 %5.0368.70497.21-34.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,161.24965.6216.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี19,139.2212,831.0033.0 %5.03,996.42556.0386.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี17,412.2711,161.0035.9 %5.03,501.99208.8694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี210,838.0368,352.1667.6 %5.016,889.285,003.0270.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี39,256.777,575.0080.7 %5.01,683.90390.0776.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่24,399.344,242.0082.6 %5.01,342.38168.9587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง23,790.033,088.0087.0 %5.01,721.40322.3681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์22,674.243,698.0083.7 %5.01,136.76315.0572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม22,584.772,463.0089.1 %5.01,059.90314.6070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน22,739.392,250.0090.1 %5.01,839.66319.8682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว26,461.923,311.0087.5 %5.02,215.14316.8585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว22,195.693,383.0084.8 %5.02,281.56314.6286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม23,017.434,200.0081.8 %5.01,519.38313.7679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ22,679.111,940.0091.4 %5.01,294.08307.5476.2 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี44,741.0238,774.6113.3 %5.07,126.853,170.1455.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี22,908.2016,344.0228.7 %5.05,593.743,708.2233.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม15,898.035,467.0065.6 %5.02,952.911,580.2146.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน15,692.983,266.0079.2 %5.02,200.982,000.089.1 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี28,374.9715,970.0043.7 %5.05,821.922,674.5754.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี19,646.688,884.0054.8 %5.04,281.661,279.8670.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี17,030.1012,176.0028.5 %5.03,235.763,661.48-13.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี25,720.4517,926.0030.3 %5.06,734.704,943.9426.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี24,218.9222,714.406.2 %3.06,088.161,396.7577.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี31,972.6317,634.0044.8 %5.08,574.243,016.2664.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี21,847.8912,098.0044.6 %5.05,137.38972.9981.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี54,486.8569,950.08-28.4 %0.09,625.141,666.6682.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี21,069.8110,174.0051.7 %5.04,795.085,510.14-14.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี18,757.576,134.0067.3 %5.04,680.96350.3992.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี17,303.583,162.0081.7 %5.03,463.951,482.9557.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี23,464.2525,940.00-10.6 %0.05,729.411,492.2074.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ106,833.28244,522.20-128.9 %0.019,057.0812,987.5431.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี28,410.4437,863.00-33.3 %0.06,848.82459.8493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี22,064.3011,882.0046.1 %5.04,528.861,423.2568.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี28,381.9855,378.75-95.1 %0.06,962.881,648.1676.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี28,195.0515,296.0045.7 %5.03,692.161,993.3546.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี22,985.8416,958.5726.2 %5.05,536.092,326.2158.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี34,349.888,786.0074.4 %5.05,023.283,123.8437.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี26,948.1315,625.0042.0 %5.06,848.822,763.9659.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี18,715.6418,091.003.3 %1.53,825.26173.3495.5 %5.0
สพ.จันทบุรี71,789.4351,021.0028.9 %5.02,525.661,926.6623.7 %5.0
รจจ.จันทบุรี 380,623.91463,774.00-21.8 %0.05,417.403,688.9331.9 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 82,663.3569,641.6415.8 %5.02,976.702,772.386.9 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี18,020.1719,623.00-8.9 %0.03,311.82351.9589.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี26,350.8219,444.0026.2 %5.06,266.982,474.4960.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี19,687.7911,813.0040.0 %5.04,338.721,657.7561.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)32,236.5017,890.0044.5 %5.06,316.362,403.1462.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี34,396.5115,627.0054.6 %5.05,422.613,389.8537.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี19,057.3619,123.49-0.3 %0.03,768.241,913.7549.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)50,127.8840,791.8418.6 %5.011,758.143,676.2068.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1170,915.3688,483.9948.2 %5.06,009.041,286.3878.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2135,963.3965,265.1452.0 %5.09,105.623,269.3864.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี28,097.6729,410.07-4.7 %0.03,404.512,411.7729.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี439,365.19441,466.00-0.5 %0.08,549.806,470.6324.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี133,475.7072,966.6845.3 %5.04,353.722,619.1539.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม166,075.2372,320.0056.5 %5.04,188.842,759.8034.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว155,416.2872,238.0053.5 %5.04,567.982,043.7955.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี277,998.03145,296.9847.7 %5.010,250.9412,261.90-19.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 19,517.3015,090.0022.7 %5.04,224.60312.5892.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี16,689.265,690.0065.9 %5.03,083.641,473.1852.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี807,296.94116,527.7885.6 %5.0320,071.2816,387.0094.9 %5.0
รวม 4,979,141 2,982,298 40.10 % 5.0 624,986 154,207 75.33 % 5.0