จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด16,915.214,968.0070.6 %5.02,110.50682.0567.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด121,652.8555,119.1754.7 %5.0263.22532.11-102.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด29,350.9946,159.69-57.3 %0.0415.92381.598.3 %4.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด92,923.0871,476.0023.1 %5.010,195.084,343.5957.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด25,473.826.00100.0 %5.01,355.32211.5884.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่24,633.143,473.0085.9 %5.01,871.58409.7378.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง22,321.352,951.0086.8 %5.01,336.26309.7876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ22,129.302,117.0090.4 %5.0904.32366.5259.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร22,515.252,103.0090.7 %5.01,987.50324.9083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้างไม่ครบ2,392.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด25,609.9019,357.3824.4 %5.06,121.926,639.60-8.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิงไม่ครบ3,222.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดไม่ครบ10,891.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด30,940.898,529.0072.4 %5.04,737.502,630.6444.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด30,010.878,614.0071.3 %5.04,243.083,124.0026.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด19,505.8517,088.6012.4 %5.03,266.163,132.654.1 %2.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด8,799.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,147.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดไม่ครบ19,118.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดไม่ครบ9,558.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ18,613.057,328.0060.6 %5.02,930.982,723.127.1 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราดไม่ครบ9,665.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,035.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด19,315.4012,424.0035.7 %5.03,157.509,605.46-204.2 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด19,585.5811,426.0041.7 %5.04,130.301,871.4754.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 31,413,976.00259,880.1699.2 %5.03,439.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สกข.จังหวัดตราด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด16,705.255,527.0066.9 %5.02,322.481,006.4556.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด32,296.6518,039.0044.1 %5.06,658.145,849.1512.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด28,295.9719,364.0031.6 %5.04,645.623,087.6833.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด19,500.1210,184.0047.8 %5.03,577.501,096.8169.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด25,709.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,306.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด117,798.43105,271.5010.6 %5.03,431.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่102,108.5163,293.1138.0 %5.03,323.923,189.564.0 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 32,272,178 754,699 0.00 % 0.0 69,555 51,518 0.00 % 0.0