จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด16,938.114,968.0070.7 %5.02,110.50682.0567.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด121,796.6955,119.1754.7 %5.0263.22532.11-102.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด29,386.0046,159.69-57.1 %0.0415.92381.598.3 %4.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด25,339.156,069.0076.0 %5.02,853.12128.8495.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด93,036.5271,476.0023.2 %5.010,195.084,343.5957.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด25,504.326.00100.0 %5.01,355.32211.5884.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่24,663.043,473.0085.9 %5.01,871.58409.7378.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง22,349.232,951.0086.8 %5.01,336.26309.7876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ22,156.742,117.0090.4 %5.0904.32366.5259.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร22,543.372,103.0090.7 %5.01,987.50324.9083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง45,858.972,392.0094.8 %5.01,227.48608.8350.4 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่59,278.3490,904.94-53.4 %0.08,707.291,967.4477.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด25,641.0219,357.3824.5 %5.06,121.926,639.60-8.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง16,006.063,222.0079.9 %5.02,153.285.7099.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด23,334.1210,891.0053.3 %5.03,349.321,503.1255.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด30,983.688,529.0072.5 %5.04,737.502,630.6444.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด30,047.358,614.0071.3 %5.04,243.083,124.0026.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด62,756.538,827.0085.9 %5.06,544.024,915.6524.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด10479.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02418.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด24,265.917,530.0069.0 %5.05,745.335,125.9510.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด19,528.9717,088.6012.5 %5.03,266.163,132.654.1 %2.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด33,806.4377,990.02-130.7 %0.06,011.581,215.8379.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด8,810.458,683.391.4 %0.54,147.982,489.7440.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด19,846.644,214.0078.8 %5.03,881.78411.1789.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด17,512.855,372.0069.3 %5.02,607.721,903.6327.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด20,494.5519,118.206.7 %3.04,147.982,236.5046.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด27,632.20165,980.00-500.7 %0.06,068.648,620.97-42.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด22209.9619558.057.0 %5.02892.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ18,635.337,328.0060.7 %5.02,930.982,723.127.1 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด21,376.3619,106.6010.6 %5.04,224.3016,185.00-283.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด19,624.309,665.0050.7 %5.02,053.743,035.84-47.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด19,338.2512,424.0035.8 %5.03,157.509,605.46-204.2 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด4170.930217148.801-311.2 %0.01961.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด19,608.8011,426.0041.7 %5.04,130.301,871.4754.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 31,451,202.00259,880.1699.2 %5.03,439.485,929.33-72.4 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 49,850.2835,037.0029.7 %5.01,277.78819.8535.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด16,724.695,527.0067.0 %5.02,322.481,006.4556.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด32,335.7918,039.0044.2 %5.06,658.145,849.1512.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด19,197.057,718.0059.8 %5.03,710.641,138.3769.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด28,329.5119,364.0031.6 %5.04,645.623,087.6833.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด19,523.3610,184.0047.8 %5.03,577.501,096.8169.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด25,739.9912,954.4749.7 %5.02,306.341,524.4333.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด70,601.20358.8299.5 %5.07,993.202,857.5264.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด758,628.50301,693.9460.2 %5.05,763.189,393.60-63.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด117938.36105271.510.7 %5.03431.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่102,259.2863,293.1138.1 %5.03,323.923,189.564.0 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด49,091.00100,334.36-104.4 %0.08,053.267,678.314.7 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด15,899.154,687.0070.5 %5.01,321.461,294.382.0 %1.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 114,010.2575,212.0234.0 %5.021,302.6418,037.3115.3 %5.0
รวม 33,865,812 1,759,366 94.80 % 5.0 188,446 150,546 20.11 % 5.0