จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,698.043,429.0027.0 %5.01,627.98651.7260.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบ19109.1ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ640.87952ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 222400.3321063.06.0 %3.04238.1001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา19,434.677,857.0059.6 %5.03,648.60125.2896.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา134,710.84144,676.84-7.4 %0.026,886.128,913.5266.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง29,635.6510,902.0063.2 %5.02,012.82748.6462.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว26,015.326,011.0076.9 %5.01,518.78379.2375.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม26,740.425,663.0078.8 %5.01,965.24345.4082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต25,199.774,167.0083.5 %5.02,214.72420.6681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า28,670.397,813.0072.7 %5.01,357.31302.8477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์25,662.159,651.0062.4 %5.01,143.90407.4864.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว25,842.026,854.0073.5 %5.01,593.84543.5365.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น25,017.403,116.0087.5 %5.01,318.68236.3382.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน24,190.501,171.0095.2 %5.01,065.485.7099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ24,767.43973.0096.1 %5.01,410.005.7099.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา29,058.3622,208.1023.6 %5.07,261.633,752.9548.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา25,607.3517,126.0033.1 %5.06,120.664,173.3031.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา20,646.4119,473.005.7 %2.54,066.92957.7076.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา19,007.687,987.0058.0 %5.03,591.543,525.571.8 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา24,973.7925,276.00-1.2 %0.05,207.888,065.50-54.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 231,963.5428,825.209.8 %4.511,115.235,972.8746.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา13,569.0517,417.00-28.4 %0.03,078.005.7099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา28,996.0322,364.0022.9 %5.07,223.776,413.3311.2 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา27,763.4537,587.00-35.4 %0.06,691.203,286.8250.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา51,768.65119,034.02-129.9 %0.07,090.492,538.1564.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา12,102.5816,914.00-39.8 %0.04,093.841,179.7871.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา21,644.786,509.0069.9 %5.04,561.36335.5592.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา19,391.2319,997.28-3.1 %0.03,382.381,015.7270.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา23,421.1424,722.00-5.6 %0.04,751.52945.7080.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา31412.391ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06842.14018455.0098-23.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา44,626.8533,357.0025.3 %5.06,462.961,713.9173.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา21,891.899,704.0055.7 %5.04,561.36874.5680.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา42,530.6793,623.74-120.1 %0.09,467.48418.7495.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา74,290.0723,572.0068.3 %5.04,754.702,215.5053.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ18689.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2637.3804ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา20,890.147,639.0063.4 %5.04,238.101,359.3667.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา31,742.3920,694.0034.8 %5.010,363.872,959.0971.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา25045.37925386.0-1.4 %0.04066.9199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ฉะเชิงเทรา73,115.2417,999.0075.4 %5.04,466.291,758.2560.6 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 549,131.00385,459.2229.8 %5.07,610.493,664.7951.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา27,391.267,480.0072.7 %5.03,008.48636.3778.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา44,842.0632,849.6126.7 %5.06,144.252,151.3765.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา24,316.247,846.0067.7 %5.04,751.522,315.4051.3 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา63,202.16121,761.27-92.7 %0.010,738.756,570.8738.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ12333.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา23,785.33132,697.41-457.9 %0.04,055.165,289.60-30.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1144,867.47129,462.2510.6 %5.05,859.252,118.3763.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2143,974.9758,585.1059.3 %5.09,975.454,442.4655.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)105,076.5439,551.0062.4 %5.011,764.141,198.4489.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา18,301.8420,556.00-12.3 %0.01,851.141,506.2518.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ไม่ครบ160235.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4761.4634ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา380,124.13365,114.003.9 %1.57,580.705,761.5024.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา471,375.25260,039.0044.8 %5.04,802.447,403.12-54.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา113,835.1569,678.5938.8 %5.03,999.303,624.509.4 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงไม่ครบ205504.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม549,916.94162,906.2570.4 %5.04,521.426,788.91-50.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา54,964.21131,424.00-139.1 %0.010,407.549,029.1413.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 24,296.0424,991.00-2.9 %0.04,727.434,033.8414.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา17,733.375,047.0071.5 %5.02,983.021,734.2341.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา99,859.3976,216.0023.7 %5.021,750.4834,753.11-59.8 %0.0
รวม 3,984,025 2,882,425 27.65 % 5.0 303,688 178,031 41.38 % 5.0