จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,673.443,429.0026.6 %5.01,627.98651.7260.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบ19,109.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ640.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 2ไม่ครบ21,063.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา19,325.197,857.0059.3 %5.03,648.60125.2896.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง29,475.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,012.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว25,871.156,011.0076.8 %5.01,518.78379.2375.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม26,592.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,965.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต25,059.734,167.0083.4 %5.02,214.72420.6681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า28,520.217,813.0072.6 %5.01,357.31302.8477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์25,508.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,143.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว25,698.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,593.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น24,882.293,116.0087.5 %5.01,318.68236.3382.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน24,056.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,065.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ24,629.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,410.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา28,891.0022,208.1023.1 %5.07,261.633,752.9548.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา25,471.5017,126.0032.8 %5.06,120.664,173.3031.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา20,529.9619,473.005.1 %2.54,066.92957.7076.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา18,898.527,987.0057.7 %5.03,591.543,525.571.8 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา24,825.0725,276.00-1.8 %0.05,207.888,065.50-54.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 231,783.4128,825.209.3 %4.511,115.235,972.8746.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา13,494.0617,417.00-29.1 %0.03,078.005.7099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา28,832.5422,364.0022.4 %5.07,223.776,413.3311.2 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา27,607.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,691.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา51,480.17119,034.02-131.2 %0.07,090.492,538.1564.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา21,524.186,509.0069.8 %5.04,561.36335.5592.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา19,285.0019,997.28-3.7 %0.03,382.381,015.7270.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา23,287.4224,722.00-6.2 %0.04,751.52945.7080.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา31,233.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,842.148,455.01-23.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา21,769.219,704.0055.4 %5.04,561.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา42,263.6793,623.74-121.5 %0.09,467.48418.7495.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา20,770.877,639.0063.2 %5.04,238.101,359.3667.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ20,694.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา24,924.4225,386.00-1.9 %0.04,066.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ฉะเชิงเทรา72,706.3517,999.0075.2 %5.04,466.291,758.2560.6 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 546,075.00385,459.2229.4 %5.07,610.493,664.7951.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา27,243.287,480.0072.5 %5.03,008.48636.3778.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา44,583.3932,849.6126.3 %5.06,144.252,151.3765.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา24,189.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,751.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา62,852.79121,761.27-93.7 %0.010,738.756,570.8738.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ12,333.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา23,647.50132,697.41-461.1 %0.04,055.165,289.60-30.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2ไม่ครบ58,585.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา378,030.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,580.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา467,797.97275,551.0041.1 %5.04,802.447,403.12-54.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราไม่ครบ69,678.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,955.47ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงไม่ครบ205,504.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามไม่ครบ162,906.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา54,660.90131,424.00-140.4 %0.010,407.549,029.1413.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ครบ24,991.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,090.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา17,632.705,047.0071.4 %5.02,983.021,734.2341.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,863,563 1,609,953 0.00 % 0.0 153,902 88,289 0.00 % 0.0