จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี20,600.7310,490.0049.1 %5.03,790.98911.2976.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี19,852.2411,938.8039.9 %5.03,810.00573.1585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี143,773.70106,886.8825.7 %5.015,980.185,579.6565.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี43,256.018,083.0081.3 %5.01,522.86380.0075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี27,374.036,878.0074.9 %5.02,824.50712.5074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ120,019.089,332.0092.2 %5.01,953.42684.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม24,381.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,647.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง24,625.232,742.0088.9 %5.01,111.08285.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ23,966.424,123.0082.8 %5.0926.34259.1772.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี24,171.452,812.0088.4 %5.02,376.06361.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี23,985.277,233.4069.8 %5.02,948.442,460.5016.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี42,868.1238,189.2310.9 %5.07,099.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี18,035.507,480.0058.5 %5.03,714.503,013.9018.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี20,410.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,410.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี38,039.6814,768.8861.2 %5.010,582.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี12,759.7422,438.04-75.9 %0.02,851.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ14,440.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี24,263.3810,588.0056.4 %5.04,969.922,457.4450.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี41,940.8679,558.00-89.7 %0.07,746.301,444.9481.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี22,589.509,272.0059.0 %5.04,319.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 662,364.9949,818.2720.1 %5.021,687.361,603.6092.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ5,345.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ493.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี22,144.2221,789.601.6 %0.54,665.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี31,167.62243,679.30-681.8 %0.08,088.369,671.40-19.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ14,962.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี45,185.77113,002.00-150.1 %0.07,519.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี88,235.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,622.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี71,237.3110,248.0085.6 %5.03,524.701,535.5956.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี29,299.9311,136.0062.0 %5.04,323.362,000.6353.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี29,685.7813,433.7754.7 %5.07,403.582,021.8972.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี19,694.4723,497.00-19.3 %0.03,524.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี217,643.1914,807.0093.2 %5.06,611.882,821.1557.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 5,550,346.00144,874.0297.4 %5.047,420.324,194.0491.2 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 28,705.69105,196.31-266.5 %0.01,862.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี17,877.886,858.0061.6 %5.02,726.04863.1968.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี21,672.6115,879.0026.7 %5.04,207.862,992.3628.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี30,358.8413,696.0054.9 %5.04,095.211,567.5061.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี35,902.5022,295.7537.9 %5.06,408.793,847.9040.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)75,682.5547,334.1237.5 %5.017,330.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1158,810.0369,296.9956.4 %5.07,228.201,872.4574.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 225,712.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,108.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี18,131.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,851.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี436,843.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,577.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี489,615.59565,400.00-15.5 %0.08,842.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบ136,464.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี1,236,728.50162,322.0086.9 %5.014,641.084,236.0971.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 22,707.6719,094.4815.9 %5.04,662.845,388.96-15.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี15,589.664,679.0070.0 %5.054,370.261,551.3997.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 8,884,542 2,031,150 0.00 % 0.0 251,074 65,291 0.00 % 0.0