จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี16800.925483.067.4 %5.02497.9199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี20,713.7510,490.0049.4 %5.03,790.98911.2976.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี19,967.2111,938.8040.2 %5.03,810.00573.1585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี144,501.16106,886.8826.0 %5.015,980.185,579.6565.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี43,469.578,083.0081.4 %5.01,522.86380.0075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี27,532.646,878.0075.0 %5.02,824.50712.5074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ120,638.389,332.0092.3 %5.01,953.42684.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม24522.859ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01647.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง24,765.452,742.0088.9 %5.01,111.08285.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ24,103.974,123.0082.9 %5.0926.34259.1772.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี24,310.442,812.0088.4 %5.02,376.06361.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี25,671.4313,217.0048.5 %5.03,970.643,053.2223.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี24,117.237,233.4070.0 %5.02,948.442,460.5016.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี43,110.5438,189.2311.4 %5.07,099.863,584.2149.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี18,137.787,480.0058.8 %5.03,714.503,013.9018.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี20,522.497,373.0064.1 %5.03,410.703,587.40-5.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี38,252.6814,768.8861.4 %5.010,582.8410,758.05-1.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี12,828.9222,438.04-74.9 %0.02,851.802,469.5913.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี29,888.8514,440.2051.7 %5.06,833.464,585.2532.9 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี24,398.8310,588.0056.6 %5.04,969.922,457.4450.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี42,168.1679,558.00-88.7 %0.07,746.301,444.9481.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี22,713.969,272.0059.2 %5.04,319.462,985.7830.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)79,085.4462,031.1921.6 %5.025,401.661,704.3093.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 662,711.2949,818.2720.6 %5.021,687.361,603.6092.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ5345.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ493.92401ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี17,569.634,854.0072.4 %5.03,011.341,546.4448.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี22,266.2221,789.602.1 %1.04,665.662,726.6941.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี31,344.11243,679.30-677.4 %0.08,088.369,671.40-19.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี23060.05114962.035.1 %5.04552.6201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี45404.02113002.0-148.9 %0.07519.3701ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี88,726.8591,601.00-3.2 %0.010,622.425,598.6547.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี71,633.8010,248.0085.7 %5.03,524.701,535.5956.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี29,461.0411,136.0062.2 %5.04,323.362,000.6353.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี29,852.2113,433.7755.0 %5.07,403.582,021.8972.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี19404.71123497.0-21.1 %0.03372.5601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี218,798.7714,807.0093.2 %5.06,609.322,821.1557.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 5,580,046.50144,874.0297.4 %5.047,420.324,194.0491.2 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 28863.85105196.31-264.5 %0.01862.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี17,975.736,858.0061.8 %5.02,726.04863.1968.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี21,793.7015,879.0027.1 %5.04,207.862,042.3651.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี30,521.7613,696.0055.1 %5.04,095.211,567.5061.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี26934.371ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05920.7998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี23270.914400.038.1 %5.03686.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี36,106.8822,295.7538.3 %5.06,408.793,847.9040.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี19,234.8912,793.4833.5 %5.02,954.221,255.2457.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)76,119.3547,334.1237.8 %5.017,330.682,439.6385.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1159,762.5682,047.9448.6 %5.07,228.202,432.0066.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 225,854.3371,740.65-177.5 %0.011,108.584,536.7959.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี439,250.4498,147.5377.7 %5.02,577.912,589.72-0.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี18,231.6326,133.47-43.3 %0.01,851.121,533.5117.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี492,379.50565,400.00-14.8 %0.08,842.728,229.206.9 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบ136464.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี1,245,359.40162,322.0087.0 %5.014,641.084,236.0971.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี49,034.35125,168.00-155.3 %0.09,402.2410,613.81-12.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 22,834.9819,094.4816.4 %5.04,662.845,388.96-15.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี15,678.464,679.0070.2 %5.054,370.261,551.3997.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ138874.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ43154.0ประเมินไม่ได้0.0
รวม 9,810,252 2,606,245 73.43 % 5.0 387,909 138,698 0.00 % 0.0