จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก16,522.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,082.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก22,797.493,808,319.50-16,605.0 %0.03,965.18609.7484.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก20,861.29360.0098.3 %5.02,995.08605.8279.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก89,412.0652,446.2441.3 %5.09,939.184,258.7157.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,445.82511.7864.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา28,849.325,232.0081.9 %5.01,424.70541.1362.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์28,545.757,157.0074.9 %5.01,596.48317.5680.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี26,653.543,104.0088.4 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก22,587.939,100.0059.7 %5.03,261.58886.9172.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก23,621.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,858.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกไม่ครบ12,918.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายกไม่ครบ7,596.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,997.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก79,296.7315,263.0080.8 %5.06,075.965,189.7514.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก13,775.0422,923.08-66.4 %0.02,889.781,468.7949.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก28,211.0619,595.0030.5 %5.05,961.843,650.2438.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก23,215.2915,673.3232.5 %5.03,984.181,180.1470.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก48,545.3072,923.59-50.2 %0.09,384.73209.2997.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก22,605.0610,753.0052.4 %5.03,794.041,274.2966.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก21,164.996,959.0067.1 %5.03,679.92506.7186.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก18,549.335,816.0068.6 %5.02,805.181,549.0244.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายกไม่ครบ32,123.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ972.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก33,514.0636,935.00-10.2 %0.08,129.703,473.3957.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก28,102.0010,283.0063.4 %5.06,304.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก19,548.7110,069.0048.5 %5.02,995.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายกไม่ครบ13,552.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก21,468.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,679.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายกไม่ครบ12,586.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายกไม่ครบ20,002.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ482.12ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก20,421.149,153.0055.2 %5.03,603.892,115.8941.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก4,523,903.50121,466.0097.3 %5.038,712.878,050.6879.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายกไม่ครบ10,351.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,114.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก21,520.238,516.0060.4 %5.03,394.681,760.0348.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก19,248.668,216.0057.3 %5.02,462.92846.1465.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก30,862.476,509.0078.9 %5.04,459.593,161.6529.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก193,642.28228,224.94-17.9 %0.07,092.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก404,441.25426,974.00-5.6 %0.06,880.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก302,806.25102,315.0066.2 %5.02,814.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์246,796.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,933.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกไม่ครบ97,584.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 20,874.3912,580.0039.7 %5.03,565.862,527.8329.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก18,408.765,697.0069.1 %5.02,158.642,029.446.0 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก234,556.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,110.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 6,132,364 5,042,563 0.00 % 0.0 129,692 46,725 0.00 % 0.0