จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก16618.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02082.6001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก22,934.8724,780.83-8.0 %0.03,965.18609.7484.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก20,976.75360.0098.3 %5.02,995.08605.8279.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก89,904.6352,446.2441.7 %5.09,939.184,258.7157.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา29,011.025,232.0082.0 %5.01,424.70541.1362.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์28,707.977,157.0075.1 %5.01,596.48317.5680.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี26,805.863,104.0088.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,445.82511.7864.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก21,737.3213,471.1638.0 %5.03,945.642,750.5330.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก22,740.949,100.0060.0 %5.03,261.58886.9172.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก23745.6712293.048.2 %5.04858.9399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก20,202.9412,918.0036.1 %5.03,318.611,287.0861.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก25,783.037,596.0070.5 %5.02,881.261,997.3330.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก79,734.9715,263.0080.9 %5.06,075.965,189.7514.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก13,851.4722,923.08-65.5 %0.02,889.781,468.7949.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก28,369.8319,595.0030.9 %5.05,961.843,650.2438.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก23,343.7715,673.3232.9 %5.03,984.181,180.1470.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก48,830.9572,923.59-49.3 %0.09,384.73209.2997.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก22,730.3110,753.0052.7 %5.03,794.041,274.2966.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก21,276.286,959.0067.3 %5.03,679.92506.7186.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก18,657.465,816.0068.8 %5.02,805.181,549.0244.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก22,126.6132,123.00-45.2 %0.04,022.221,184.9970.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก31,364.49111,455.00-255.4 %0.07,102.8013,739.89-93.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก33,703.6636,935.00-9.6 %0.08,129.703,473.3957.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก28,257.3510,283.0063.6 %5.06,304.14857.7186.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก97,518.5993,090.304.5 %2.012,883.66698.3094.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก19,653.7710,069.0048.8 %5.02,995.382,028.9432.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก21,883.7013,552.0038.1 %5.04,021.982,072.4248.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก21,586.1512,199.0043.5 %5.03,679.951,077.3470.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก32,808.2212,586.0061.6 %5.05,163.182,860.4444.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก20,213.6820,002.001.0 %0.52,461.86482.1280.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก20,539.139,153.0055.4 %5.03,603.892,115.8941.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก4,549,559.00121,466.0097.3 %5.038,712.878,050.6879.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก17,107.6110,351.0039.5 %5.02,158.641,114.3348.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก21,660.768,516.0060.7 %5.03,394.681,760.0348.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก19,347.228,216.0057.5 %5.02,462.92846.1465.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก29,615.4827,040.608.7 %4.04,706.761,599.9866.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก31,046.406,509.0079.0 %5.04,459.593,161.6529.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก19,646.6820,899.09-6.4 %0.02,957.34207.7393.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก194,714.56228,224.94-17.2 %0.07,092.505,630.6620.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกไม่ครบ21597.5ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1810.731ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก406698.94426974.0-5.0 %0.06880.6802ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก304535.94102315.066.4 %5.02814.4199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์248536.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02933.9399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกไม่ครบ97584.008ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 20,989.3412,580.0040.1 %5.03,565.862,527.8329.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก18,510.175,697.0069.2 %5.02,158.642,029.446.0 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก235,860.3466,794.7471.7 %5.014,110.3243,733.88-209.9 %0.0
รวม 6,808,294 1,725,395 74.66 % 5.0 219,498 130,049 40.75 % 5.0