จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว16,141.944,337.0073.1 %5.02,830.501,225.1256.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว57,319.2134,962.0039.0 %5.0373.955.7098.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว36,286.273,031.3191.6 %5.0426.42206.1651.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว20,400.2410,422.0048.9 %5.04,351.80974.9777.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว19,952.939,763.0051.1 %5.04,123.60459.9288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว65,233.0830,135.2453.8 %5.010,684.114,888.3354.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว28,878.626,715.0076.7 %5.01,729.02221.2987.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด24,618.002,084.0091.5 %5.01,831.56315.4982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา23,843.573,763.0084.2 %5.02,669.58387.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น24,781.365,663.0077.1 %5.01,658.10416.9074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร24,187.364,341.0082.1 %5.01,999.56371.6781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ30,478.8910,055.0067.0 %5.02,891.97692.3976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์23,596.012,800.0088.1 %5.01,434.66311.1878.3 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ156,053.66121,307.0022.3 %5.09,961.627,790.2121.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว38,207.9812,949.0066.1 %5.07,261.239,896.21-36.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว18,092.276,084.0366.4 %5.02,868.54815.1171.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ43,032.5015,074.4065.0 %5.04,198.92622.2985.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว24,979.9511,501.0054.0 %5.05,949.126,079.09-2.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว19,818.487,709.0061.1 %5.04,123.621,517.2663.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว17,398.188,618.4150.5 %5.03,343.923,992.04-19.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว26,431.6915,704.4840.6 %5.06,291.4220,294.28-222.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว13,674.201,937.0085.8 %5.03,060.264,898.10-60.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว23,797.898,359.0064.9 %5.05,720.943,521.0338.5 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว34,158.7431,396.018.1 %4.06,880.923,912.5143.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว48,469.8579,805.23-64.6 %0.07,774.681,626.9979.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว31,915.037,647.0076.0 %5.04,713.093,983.2515.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว21,181.836,394.0069.8 %5.04,484.88586.0986.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว19,149.863,221.0083.2 %5.03,362.941,981.4141.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว24,434.1420,676.3515.4 %5.05,587.811,159.3179.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว38,578.78340,411.69-782.4 %0.08,554.319,575.99-11.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว35,235.6910,880.2569.1 %5.04,465.861,591.3164.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วไม่ครบ58400.898ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ638.81799ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว67,506.735,673.0091.6 %5.03,895.382,365.5939.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว21,218.9417,466.9217.7 %5.04,694.042,819.1039.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว10,585.5110,226.003.4 %1.55,492.761,511.2772.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว24,182.6113,313.0044.9 %5.05,854.023,543.5039.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว20,347.2315,749.6322.6 %5.03,800.31334.4491.2 %5.0
สพ. สระแก้ว72,185.8017,300.0076.0 %5.04,541.944,513.200.6 %0.5
รจจ.สระแก้ว 303,457.25219,408.0027.7 %5.05,381.907,463.29-38.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว17,189.855,973.0065.3 %5.03,214.38568.9682.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว28,082.0311,759.0058.1 %5.04,808.164,058.3415.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว18,160.217,581.0058.3 %5.03,572.151,344.4862.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว47,508.9238,405.4519.2 %5.05,892.093,282.0144.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว22,091.458,847.0060.0 %5.04,675.041,510.1267.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว78,440.5629,886.4061.9 %5.05,930.82239.0096.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว71,012.44105,754.60-48.9 %0.022,036.685,206.1676.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว104,978.3258,953.5143.8 %5.05,174.643,396.1834.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1117,099.89109,280.506.7 %3.08,997.104,484.8950.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว198,343.5025,067.0087.4 %5.01,797.2661.0596.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว141,244.98233,628.03-65.4 %0.05,246.226,800.00-29.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบ131988.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5433.0879ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว26,137.6998,096.98-275.3 %0.010,644.0111,182.10-5.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 23,318.7316,560.0029.0 %5.05,150.462,195.9257.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว16,243.996,481.0060.1 %5.03,077.721,025.8766.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,459,665 1,893,156 23.03 % 5.0 259,486 162,225 37.48 % 5.0