จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว16,076.084,337.0073.0 %5.02,830.501,225.1256.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว57,107.4134,962.0038.8 %5.0373.955.7098.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว36,144.493,031.3191.6 %5.0426.42206.1651.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว20,318.1910,422.0048.7 %5.04,351.80974.9777.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว19,873.639,763.0050.9 %5.04,123.60459.9288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว64,915.4430,135.2453.6 %5.010,684.114,888.3354.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว28,763.386,715.0076.7 %5.01,729.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด24,519.442,084.0091.5 %5.01,831.56315.4982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา23,745.933,763.0084.2 %5.02,669.58387.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น24,682.235,663.0077.1 %5.01,658.10416.9074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร24,088.534,341.0082.0 %5.01,999.56371.6781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ30,363.7110,055.0066.9 %5.02,891.97692.3976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์23,499.472,800.0088.1 %5.01,434.66311.1878.3 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว38,081.8712,949.0066.0 %5.07,261.239,896.21-36.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว18,021.656,084.0366.2 %5.02,868.54815.1171.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ42,863.8615,074.4064.8 %5.04,198.92622.2985.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว24,876.3411,501.0053.8 %5.05,949.126,079.09-2.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว19,739.697,709.0060.9 %5.04,123.621,517.2663.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว17,326.368,618.4150.3 %5.03,343.923,992.04-19.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว26,322.6615,704.4840.3 %5.06,291.4220,294.28-222.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว13,618.611,937.0085.8 %5.03,060.264,898.10-60.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว23,702.718,359.0064.7 %5.05,720.943,521.0338.5 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว33,994.3931,396.017.6 %3.56,880.923,912.5143.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว48,281.4879,805.23-65.3 %0.07,774.681,626.9979.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว31,787.547,647.0075.9 %5.04,713.093,983.2515.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว21,098.556,394.0069.7 %5.04,484.88586.0986.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว19,076.543,221.0083.1 %5.03,362.941,981.4141.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว24,339.0720,676.3515.0 %5.05,587.811,159.3179.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว38,426.51340,411.69-785.9 %0.08,554.319,575.99-11.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว35,098.8910,880.2569.0 %5.04,465.861,591.3164.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว67,244.645,673.0091.6 %5.03,895.382,365.5939.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว21,139.5317,466.9217.4 %5.04,694.042,819.1039.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว10,544.4010,226.003.0 %1.55,492.761,511.2772.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว24,090.2413,313.0044.7 %5.05,854.023,543.5039.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว20,266.8115,749.6322.3 %5.03,800.31334.4491.2 %5.0
สพ. สระแก้ว71,904.9517,300.0075.9 %5.04,541.944,513.200.6 %0.5
รจจ.สระแก้ว 302,306.81219,408.0027.4 %5.05,381.907,463.29-38.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว17,120.345,973.0065.1 %5.03,214.38568.9682.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว27,969.6811,759.0058.0 %5.04,808.164,058.3415.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว18,087.097,581.0058.1 %5.03,572.151,344.4862.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว47,325.1938,405.4518.8 %5.05,892.093,282.0144.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว21,986.718,847.0059.8 %5.04,675.041,510.1267.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว104,484.9158,953.5143.6 %5.05,174.643,396.1834.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วไม่ครบ29,886.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ236.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1116,637.13109,280.506.3 %3.08,997.104,484.8950.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว197,573.1625,067.0087.3 %5.01,797.2661.0596.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว140,696.52233,628.03-66.1 %0.05,246.226,800.00-29.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว26,036.0598,096.98-276.8 %0.010,644.0111,182.10-5.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 23,228.1816,560.0028.7 %5.05,150.462,195.9257.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว16,174.716,481.0059.9 %5.03,077.721,025.8766.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,145,572 1,636,208 23.74 % 5.0 219,828 148,768 32.33 % 5.0