จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา17,321.615,125.0070.4 %5.04,634.301,342.3971.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา128,921.24156,292.00-21.2 %0.0676.321,446.77-113.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา64,856.674,136.8093.6 %5.0656.94351.6146.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา41,846.8035,946.0014.1 %5.08,684.701,661.6280.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 320,450.4612,938.0036.7 %5.09,338.46190.9698.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา45,727.1411,716.0074.4 %5.02,410.06292.4987.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 9105,515.8250,234.1252.4 %5.020,615.053,244.2584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 288,664.0080,610.609.1 %4.516,718.217,694.2854.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1176,627.84295,416.00-67.3 %0.040,968.367,502.1581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 146,957.9429,899.0636.3 %5.03,684.27570.0084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,166.85267.9087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ24,311.831,114.0095.4 %5.01,201.38204.7783.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย26,877.817,694.0071.4 %5.02,146.38546.4874.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย30,937.336,079.0080.4 %5.01,461.54518.1864.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย26,715.583,270.0087.8 %5.01,451.26170.3988.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง24,541.853,901.0084.1 %5.02,697.36199.9992.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง25,574.513,862.0084.9 %5.01,556.58244.0684.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี24,057.745,315.0077.9 %5.02,360.88401.8083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช25,563.313,820.0085.1 %5.01,498.68435.1971.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง24,460.823,753.0084.7 %5.01,672.32456.2372.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ23,879.465,058.0078.8 %5.01,026.2491.9391.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง23,831.732,204.0090.8 %5.01,407.8493.9993.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง25,563.182,807.0089.0 %5.02,604.24335.1587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก25,242.404,777.0081.1 %5.01,686.18515.9969.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ23,792.472,592.0089.1 %5.01,585.8095.4994.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว23,118.193,203.0086.1 %5.01,668.90352.4578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว25,188.565,101.0079.7 %5.01,996.50279.3086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง30,498.667,423.9675.7 %5.03,365.22517.0284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน30,715.775,216.0083.0 %5.04,648.20526.3088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด26,810.753,197.0088.1 %5.03,115.56937.0969.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่25,596.857,379.0071.2 %5.02,738.78528.2480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย26,895.995,409.0079.9 %5.02,330.16617.7873.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย26,217.976,102.0076.7 %5.02,419.20506.7579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง23,803.442,427.6289.8 %5.02,109.39158.5092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม22,967.211,015.0095.6 %5.01,884.4287.5395.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง23,567.972,333.0090.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 344,646.9247,539.33-6.5 %0.015,590.196,119.8060.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา50,749.9729,772.2941.3 %5.016,386.183,807.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่17,794.256,719.0062.2 %5.05,857.682,164.1063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย16,836.236,203.0063.2 %5.03,046.802,170.7528.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว17,928.7834,212.60-90.8 %0.03,887.942,033.0047.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา21,091.4515,096.0028.4 %5.06,003.421,463.0075.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง17,072.455,063.0070.3 %5.02,340.002,012.1014.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย17,691.445,257.0070.3 %5.03,697.252,004.5045.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา21,749.4921,623.000.6 %0.55,699.162,602.1654.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา31,585.2131,653.00-0.2 %0.09,331.244,984.6546.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 521,264.959,865.1653.6 %5.09,088.44928.5189.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา20,822.307,229.0065.3 %5.05,889.362,670.8154.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 8423,069.19516,785.00-22.2 %0.0154,799.7760,896.5560.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 324,065.6011,929.0050.4 %5.05,379.421,694.0068.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา19,707.864,216.0078.6 %5.05,490.013,310.2739.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา91,379.1444,740.8151.0 %5.028,594.4422,995.2319.6 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์623,235.753,926,178.80-530.0 %0.022,887.9620,080.7512.3 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 333,095.7036,846.00-11.3 %0.014,130.729,248.9334.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 387,005.1586,903.000.1 %0.510,528.5019,677.64-86.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา16,537.7537,619.33-127.5 %0.04,386.425,522.23-25.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา42,701.4622,618.4047.0 %5.015,245.225,503.1663.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)54,634.1762,827.62-15.0 %0.014,275.395,554.0661.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 525,705.6719,190.9425.3 %5.08,649.7211,369.71-31.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา85,339.53213,953.52-150.7 %0.019,466.765.70100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 2,767,363.3099,232.2896.4 %5.02,448.842,916.13-19.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)500,704.19189,733.6962.1 %5.026,687.0033,563.50-25.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)66,334.9960,530.008.8 %4.016,359.605,486.2066.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา27,029.8016,507.0038.9 %5.08,309.851,832.4877.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)25,445.6637,937.00-49.1 %0.07,828.988,988.72-14.8 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)48,042.0081,727.06-70.1 %0.015,473.4047,874.98-209.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 568,310.2179,241.00-16.0 %0.022,174.3316,633.9025.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา56,553.616.00100.0 %5.021,180.605.70100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา21,274.285,324.0075.0 %5.0633.60211.5566.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)11,308.023,186.0071.8 %5.0306.72240.9821.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)10,415.305,185.0050.2 %5.0183.36143.1521.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา33,449.763,515.0089.5 %5.07,106.36493.2293.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา22,807.3611,032.0051.6 %5.06,611.941,124.9083.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา26,394.1462,812.00-138.0 %0.07,372.683,602.1751.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา48,467.2282,505.00-70.2 %0.011,365.9219,802.16-74.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา37,974.8812,865.0066.1 %5.012,278.701,320.9489.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา31,518.6216,990.0046.1 %5.07,258.501,294.0082.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา136,200.20127,451.056.4 %3.016,614.361,121.1393.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา51,139.2570,170.00-37.2 %0.018,635.506,868.5063.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา75,083.6817,280.0077.0 %5.07,505.703,858.9048.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา24,938.4121,544.0013.6 %5.07,315.533,675.9249.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา34,851.6723,007.0034.0 %5.010,795.443,147.7370.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา34,598.0638,379.00-10.9 %0.010,567.284,077.3461.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา37,797.0532,389.0014.3 %5.08,760.76608.1093.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา588,662.38161,605.3072.5 %5.05,299.974,739.7610.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา370,018.4418,363.7195.0 %5.05,916.662,845.9851.9 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 385,381.50431,092.00-11.9 %0.09,924.725,456.0545.0 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 579,052.44370,325.8136.0 %5.012,438.663,315.3273.3 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 446,871.25588,585.19-31.7 %0.010,499.0415,818.27-50.7 %0.0
ทสญ.นครราชสีมา485,445.66310,625.0036.0 %5.011,217.636,501.4042.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 370,707.80131,280.00-85.7 %0.016,770.187,032.2358.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา17,517.296.00100.0 %5.04,748.405.7099.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา39,832.4635,478.0010.9 %5.09,306.135,903.3036.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา2,323,636.0090,538.7796.1 %5.0104,058.024,182.8796.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา26,260.149,519.0063.8 %5.07,030.283,876.4644.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา45,484.4368,977.97-51.7 %0.013,914.176,904.9550.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา27,803.7323,289.6616.2 %5.08,285.341,437.6582.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา47,255.1443,264.008.4 %4.014,913.069,851.0233.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา37,784.5861,353.00-62.4 %0.08,627.644,666.4045.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร31,613.7021,398.5932.3 %5.05,193.66660.3387.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา107,642.9539,760.0063.1 %5.013,730.262,437.3882.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1316,435.31105,752.0266.6 %5.06,020.643,154.9347.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2195,120.00100,735.2048.4 %5.03,795.182,957.0822.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 363,934.5768,142.60-6.6 %0.011,891.221,631.2686.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4746,292.19106,956.0085.7 %5.010,104.165,476.5245.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5131,062.5283,780.0036.1 %5.09,582.712,917.7469.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6315,333.3891,773.6770.9 %5.07,758.182,430.8768.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7183,624.3376,590.1658.3 %5.09,523.792,120.0977.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)288,054.6380,563.6872.0 %5.06,242.112,293.1063.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา56,170.9752,675.656.2 %3.03,424.243,859.42-12.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย179,592.3835,764.8080.1 %5.07,173.782,204.1269.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี302,831.442,170.8099.3 %5.08,538.546,671.4921.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ331,308.13182,540.0044.9 %5.08,889.963,555.3060.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา1,131,324.80725,772.0035.8 %5.08,824.486,601.4125.2 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา313,669.5093,821.0070.1 %5.06,121.502,179.3464.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา301,239.47276,712.008.1 %4.08,522.801,912.5377.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง228,545.0975,687.7966.9 %5.07,566.546,586.5913.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย275,054.81280,427.00-2.0 %0.08,666.045,055.1641.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ19,527.239,119.3153.3 %5.011,622.90799.2593.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่627,460.50137,559.0578.1 %5.08,123.4210,450.72-28.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา483,389.00597,310.00-23.6 %0.07,644.66408.8594.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง766,058.1979,903.0089.6 %5.07,712.286,459.8616.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา1,674,131.50620,666.0062.9 %5.013,958.4014,107.50-1.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา226,370.58293,641.00-29.7 %0.018,427.2028,278.08-53.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา98,985.7682,920.3916.2 %5.036,127.2026,252.6427.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา285,803.06172,299.0039.7 %5.08,519.705,237.5638.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,682.10386.7595.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา200,887.31171,714.5014.5 %5.022,678.2027,354.39-20.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 24,429.2513,116.6046.3 %5.07,258.503,567.9250.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน44,740.8638,909.8013.0 %5.013,117.444,688.9064.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)19,488.548,721.0055.3 %5.08,768.10443.1194.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา23,604.6513,558.5042.6 %5.07,110.372,165.4269.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 3322,072.66195,140.0039.4 %5.099,263.5843,775.9255.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา86,260.53179,297.00-107.9 %0.031,914.4149,761.50-55.9 %0.0
รวม 23,295,106 14,549,157 37.54 % 5.0 1,510,062 772,476 48.84 % 5.0