จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา17273.595125.070.3 %5.04634.29981342.387971.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา128493.72156292.0-21.6 %0.0676.320011446.7739-113.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา64679.734136.799893.6 %5.0656.94351.6140146.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา41711.53935946.013.8 %5.08684.70021661.623480.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 320391.8412938.036.6 %5.09338.46190.959598.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา45600.10211716.074.3 %5.02410.0601292.4859987.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 9105229.6850234.12152.3 %5.020615.0513244.2584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 286325.27380610.6026.6 %3.016718.2116712.506859.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1176149.98295416.0-67.7 %0.040968.3597502.149981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 146836.76229899.06136.2 %5.03684.27570.084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02166.8501267.8999987.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ24243.011114.095.4 %5.01201.38204.7724983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย26803.737694.071.3 %5.02146.3801546.4779774.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย30852.7116079.080.3 %5.01461.54518.1774964.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย26642.2793270.087.7 %5.01451.26417.6715171.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง24471.663901.084.1 %5.02697.3599199.99392.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง25505.023862.084.9 %5.01556.58244.064584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี23987.5315315.077.8 %5.02360.8801401.8024983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช25493.483820.085.0 %5.01498.6799435.1854971.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง24390.8113753.084.6 %5.01672.3201458.3939872.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ23810.2195058.078.8 %5.01026.2491.93499891.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง23766.662204.090.7 %5.01407.8493.98793.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง25491.52807.089.0 %5.02604.24335.1505187.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก25172.3794777.081.0 %5.01686.1799515.9879869.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ23723.6412592.089.1 %5.01585.895.48999894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว23055.9393203.086.1 %5.01668.8999352.4499878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว25113.515101.079.7 %5.01996.5279.2999986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง35801.6487423.9679.3 %5.03365.22517.0184984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน30612.2215216.083.0 %5.04648.1997526.2999988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด26737.6192379.091.1 %5.03115.5601865.8489472.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่25525.157379.071.1 %5.02738.78528.2374980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย26823.3915409.079.8 %5.02330.1599609.5374873.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย26142.416102.076.7 %5.02419.2002506.7470179.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง23734.652427.620189.8 %5.02109.3899ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม22903.271015.095.6 %5.01884.4291.57500595.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง23500.4712333.090.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 345170.67247539.332-5.2 %0.015742.326119.802261.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา50609.03129772.28941.2 %5.016386.183807.076.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่17742.5296719.062.1 %5.05857.68022164.100163.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย16787.8796203.063.1 %5.03046.79982170.7528.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว17877.38134212.602-91.4 %0.03887.93992033.047.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา21031.2415096.028.2 %5.06003.41991463.075.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง17026.3595063.070.3 %5.02340.02012.114.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย17639.835257.070.2 %5.03697.252004.545.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา21691.03921623.00.3 %0.55699.16022602.164154.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา31501.78131653.0-0.5 %0.09331.24024984.649946.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 521206.19865.160253.5 %5.09088.4395928.5100189.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา20763.677229.065.2 %5.05889.35992670.81154.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 8421910.72423639.0-0.4 %0.0154799.7750447.80167.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 323998.0711929.050.3 %5.05379.41991694.00268.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา19654.04216.078.5 %5.05490.01033310.274939.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา91128.92233898.55962.8 %5.028594.44117559.58238.6 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์621529.193926178.8-531.7 %0.022887.95920080.7512.3 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 333002.44936846.0-11.6 %0.014130.7219248.933634.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 386764.92288721.0-2.3 %0.010528.519746.832-87.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา16492.10937619.328-128.1 %0.04386.41995522.2285-25.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา42584.55122618.446.9 %5.015245.2215503.160263.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)54472.80962827.617-15.3 %0.014275.395554.06161.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 525632.6619190.93925.1 %5.08649.719711369.714-31.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา85105.852213953.52-151.4 %0.019466.765.6999998100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 2759774.399232.28196.4 %5.02448.83982916.1313-19.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)493338.0189733.6961.5 %5.026687.033563.5-25.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)66150.50860530.08.5 %4.016359.6015486.199766.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา26955.18916507.038.8 %5.08309.84961832.483477.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)25376.64137937.0-49.5 %0.07828.97958988.7227-14.8 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)47910.081727.063-70.6 %0.015473.39928755.283-85.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 568125.10979241.0-16.3 %0.022174.3316633.89825.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา56396.1336.0100.0 %5.021180.6025.6999998100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา21216.0295324.074.9 %5.0633.59998211.5566.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)11277.053186.071.7 %5.0306.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)10386.785185.050.1 %5.0183.36143.1500121.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา33358.6483515.089.5 %5.07106.3604493.2210193.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา22744.87911032.051.5 %5.06611.93991124.89583.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา26318.94962812.0-138.7 %0.07372.68023602.170451.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา48327.62982505.0-70.7 %0.011365.9219802.164-74.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา37868.92212865.066.0 %5.012278.6991320.93789.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา31432.2615033.052.2 %5.07258.5997.8704886.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา135739.63127451.056.1 %3.016614.3591121.132993.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา50983.68870170.0-37.6 %0.018635.56868.563.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา74876.53917280.076.9 %5.07505.70023858.899948.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา24868.37121544.013.4 %5.07315.53033675.920449.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา34754.83223007.033.8 %5.010795.4393147.7370.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา34503.62138379.0-11.2 %0.010567.284077.34361.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา37674.96932389.014.0 %5.08760.7598608.1010193.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา587037.75161605.372.5 %5.05299.97024739.759810.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา369005.2514418.5396.1 %5.05916.66022914.100150.7 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 384326.44431092.0-12.2 %0.09924.71975456.049845.0 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 577466.88370325.8135.9 %5.012438.663315.321373.3 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 445770.25588585.19-32.0 %0.010499.0415818.272-50.7 %0.0
ทสญ.นครราชสีมา484123.81213852.055.8 %5.011217.634691.600158.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 370514.18131280.0-86.2 %0.016770.187032.226658.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา17466.6996.0100.0 %5.04748.40045.699999899.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา39723.14835478.010.7 %5.09306.12995903.299836.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา2317134.390538.77396.1 %5.0104058.024181.974196.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา26188.689519.063.7 %5.07030.28033876.4644.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา45356.57868977.969-52.1 %0.013914.176904.951750.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา27724.35923289.6616.0 %5.08285.33981437.654182.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา47125.05943264.08.2 %4.014913.0619851.015633.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา37679.14161353.0-62.8 %0.08627.63964666.399945.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร31523.03921398.5932.1 %5.05193.6602660.3259987.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา107203.5239760.062.9 %5.013730.262437.377482.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1315665.75105752.0266.5 %5.06020.64013154.931247.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2194520.13100735.248.2 %5.03795.17992957.08422.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 363771.14168142.602-6.9 %0.011891.221631.263986.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4743423.63106956.085.6 %5.010104.165476.52245.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5130753.3683780.035.9 %5.09582.712917.740569.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6314346.091773.67270.8 %5.07758.18022430.869468.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7183067.1976590.16458.2 %5.09523.792120.088477.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)287198.2580563.6871.9 %5.06242.10992293.100863.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา56016.31352675.6486.0 %3.03424.23973859.418-12.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา1669547.4620666.062.8 %5.013958.39914107.5-1.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย179100.6135764.80180.0 %5.07173.78032204.118469.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี302002.222170.798199.3 %5.08538.546671.490721.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ330400.91118442.064.2 %5.08889.961535.90382.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา1128140.0725772.035.7 %5.08824.48056601.408725.2 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา312806.6993821.070.0 %5.06121.52179.335464.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา300993.19276712.08.1 %4.08532.961912.52677.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง227701.3675687.78966.8 %5.07566.546586.587413.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย274301.63280427.0-2.2 %0.08666.045055.156341.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20198.3699247.2554.2 %5.011622.9527.1549795.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่625809.56137559.0578.0 %5.08123.419910450.719-28.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา482065.38597310.0-23.9 %0.07644.6602408.8499894.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง763960.5679903.089.5 %5.07712.28036459.858916.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา224276.42293641.0-30.9 %0.018427.19925698.992-39.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา98714.082920.39116.0 %5.036127.20326252.63727.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา285008.03172299.039.5 %5.08519.70025237.559138.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.07682.0996386.74595.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา200406.58171714.514.3 %5.022678.19927354.385-20.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 24361.96113116.646.2 %5.07258.53567.924350.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน44615.0938909.80112.8 %5.013117.4394688.899964.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)19433.848721.055.1 %5.08768.0996443.1149994.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา23538.31113558.542.4 %5.07110.37012165.420469.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 3321186.97183796.042.8 %5.099263.57842957.69556.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา86018.609179297.0-108.4 %0.031914.4149761.5-55.9 %0.0
รวม 23,227,398 14,268,179 38.57 % 5.0 1,507,808 728,607 51.68 % 5.0