จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ17,785.843,007.0083.1 %5.01,572.00588.0562.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ34,304.7129,926.0012.8 %5.04,291.20557.2187.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ21,630.279,909.0054.2 %5.02,826.9158.0697.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1245,115.84216,281.1611.8 %5.032,387.413,462.4989.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2172,720.52155,220.6410.1 %5.022,543.143,676.7883.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3146,638.72152,800.81-4.2 %0.019,957.717,532.8962.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 133,140.1814,024.3257.7 %5.02,667.60658.3575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์33,215.5513,798.0058.5 %5.01,705.74548.4767.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 231,458.566.00100.0 %5.01,800.12162.5591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 144,354.9227,629.0037.7 %5.02,979.11570.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 232,007.2219,379.0039.5 %5.02,389.60911.0561.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี32,506.0827,826.1014.4 %5.02,693.83667.3575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง37,302.1615,642.0058.1 %5.01,895.19567.1670.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ28,032.3510,501.0062.5 %5.02,379.42448.1581.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 142,919.5447,998.00-11.8 %0.06,821.142,790.8059.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 232,182.6444,527.00-38.4 %0.05,025.784,453.6611.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ27,803.8826,336.005.3 %2.54,880.702,492.8048.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ16,858.1612,115.0028.1 %5.01,819.10651.7064.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ19,348.3715,179.0021.5 %5.02,484.662,375.454.4 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ37,152.0417,643.6452.5 %5.03,808.561,736.0354.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ10,897.6016,827.00-54.4 %0.02,013.4014.3799.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ32,664.5230,097.007.9 %3.56,592.113,828.5841.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ58,705.51126,408.00-115.3 %0.09,330.52967.9289.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ22,908.8711,662.0049.1 %5.04,082.341,829.7155.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ25,845.0811,750.0054.5 %5.04,538.40240.7294.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ24,498.3110,070.0058.9 %5.02,199.421,083.9550.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ33,142.2730,281.008.6 %4.04,842.661,466.2069.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ54,512.93105,830.00-94.1 %0.011,954.643,804.0668.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ40,471.5231,409.0022.4 %5.04,766.583,452.8827.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ62,916.9522,417.0064.4 %5.06,249.84719.7788.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ45,094.22100,027.00-121.8 %0.08,759.94441.5895.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ69,811.6025,777.0063.1 %5.02,826.961,767.2337.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ28,299.5826,131.007.7 %3.53,853.801,216.2868.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ32,312.8423,665.0026.8 %5.04,500.36732.0683.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ86,375.8874,751.9113.5 %5.08,189.463,192.1161.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ35,116.09103,261.00-194.1 %0.07,276.68610.5891.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา194,785.53166,572.0014.5 %5.06,556.945,383.0017.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ302,523.7290,357.0070.1 %5.04,998.712,824.7743.5 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 882,424.19924,000.00-4.7 %0.012,051.7811,590.073.8 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ18,014.7210,128.0043.8 %5.02,142.361,051.4350.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ45,710.1269,723.00-52.5 %0.08,797.982,452.9072.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ207,524.70156,003.0024.8 %5.013,936.442,029.9685.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ46,167.7060,842.00-31.8 %0.06,420.962,953.5554.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ430,830.91306,685.0028.8 %5.035,230.209,043.4374.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ22,268.4815,135.0032.0 %5.03,055.141,415.5053.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ49,615.3136,240.0027.0 %5.03,739.744,736.59-26.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1130,991.78121,073.007.6 %3.55,138.884,850.485.6 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 231,996.8056,704.00-77.2 %0.05,185.082,752.4046.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ66,326.7152,030.0021.6 %5.01,797.561,157.7035.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ589,095.13610,322.00-3.6 %0.08,629.784,129.1652.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ217,773.00137,750.0036.7 %5.03,889.0814,851.20-281.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ448,568.81204,595.0054.4 %5.02,710.385,372.63-98.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์184,382.8376,001.0058.8 %5.02,399.581,920.4620.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ333,340.09100,855.4469.7 %5.096,800.4511,479.3388.1 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย2,464,630.502,322,000.005.8 %2.542,704.4110,507.8275.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 25,281.4531,000.00-22.6 %0.04,994.763,150.5336.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ17,944.635,087.0071.7 %5.01,800.12827.6654.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ295,106.78169,319.0042.6 %5.018,415.0332,976.45-79.1 %0.0
รวม 8,755,355 7,332,534 16.25 % 5.0 510,301 197,734 61.25 % 5.0