จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ17,746.692,561.0085.6 %5.01,572.00627.4760.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ34,236.7229,926.0012.6 %5.04,291.20557.2187.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,532.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,462.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 231,388.426.00100.0 %5.01,800.12162.5591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 144,257.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,979.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 231,936.6419,379.0039.3 %5.02,389.60911.0561.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง37,221.3915,642.0058.0 %5.01,895.19567.1670.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อไม่ครบ10,501.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ448.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 133,058.1914,024.3257.6 %5.02,667.60658.3575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์33,145.1713,798.0058.4 %5.01,705.74548.4767.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 142,823.4947,998.00-12.1 %0.06,821.142,790.8059.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ24,440.4610,070.0058.8 %5.02,199.421,083.9550.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ54,392.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,954.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ40,383.1131,409.0022.2 %5.04,766.583,452.8827.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ69,657.9725,777.0063.0 %5.02,826.961,767.2337.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ28,238.0226,131.007.5 %3.53,853.801,216.2868.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ74,751.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,192.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ301,856.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,998.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.สมุทรปราการ 751,047.50924,000.00-23.0 %0.010,932.0311,590.07-6.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ17,973.5310,128.0043.7 %5.02,142.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ45,609.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,797.982,452.9072.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ60,842.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ306,685.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ15,135.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,415.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ49,489.6236,240.0026.8 %5.03,739.744,736.59-26.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ587,789.88610,322.00-3.8 %0.08,629.782,975.0865.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,851.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการไม่ครบ204,595.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันราชประชาสมาสัย2,459,179.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.042,704.4110,507.8275.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ5,087.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ827.66ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,830,577 1,817,411 0.00 % 0.0 111,593 46,606 0.00 % 0.0