จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์22,750.906,397.4771.9 %5.03,620.281,676.3753.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ64,614.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,590.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์19,752.0512,162.6238.4 %5.04,571.05434.4390.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์148,015.7864,720.0056.3 %5.015,980.664,378.6872.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,088.54543.0474.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง23,446.404,452.0081.0 %5.01,373.7022.3398.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง24,086.844,169.0082.7 %5.01,423.08142.5290.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง25,565.796,685.0073.9 %5.02,523.42396.1284.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่25,317.023,677.0085.5 %5.02,420.76197.5691.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย23,924.513,132.0086.9 %5.02,627.28318.8487.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย25,543.864,621.0081.9 %5.02,223.30498.0577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด23,682.093,303.0086.1 %5.02,052.30483.2476.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง23,623.104,083.0082.7 %5.01,761.30267.7684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ25,620.625,024.0080.4 %5.01,848.48191.9389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก24,645.374,364.0082.3 %5.02,104.08358.3883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ22,746.822,875.0087.4 %5.01,612.62361.6877.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์25,240.263,090.0087.8 %5.01,856.57289.1584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์23,620.063,399.0085.6 %5.01,589.5866.1595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช23,049.902,349.0089.8 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ28,307.701,836.0093.5 %5.01,066.0239.4496.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์22,874.811,701.0092.6 %5.01,773.4238.2597.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง23,360.592,613.0088.8 %5.02,261.40226.3690.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์23,476.194,581.0080.5 %5.01,850.5845.8097.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์23,518.1316,684.7929.1 %5.05,673.964,577.1019.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง19,129.104,554.0076.2 %5.03,543.041,453.5059.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง18,338.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,239.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัยไม่ครบ4,115.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,616.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์18,692.125,331.0071.5 %5.04,266.685,418.76-27.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์29,348.9627,058.007.8 %3.58,279.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์18,757.226,936.0063.0 %5.03,962.522,123.8046.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ19,836.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,995.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ20,895.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ18,915.31ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์72,892.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,540.883,790.5431.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์35,256.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,564.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์22,639.8229,621.00-30.8 %0.04,533.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.บุรีรัมย์ ไม่ครบ225,568.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,001.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์16,214.8857,546.76-254.9 %0.06,358.563,164.4450.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1563,245.8193,685.0083.4 %5.06,636.602,908.1056.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2162,163.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,427.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3115,121.2075,244.8034.6 %5.09,724.513,106.0668.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4113,787.7145,870.3959.7 %5.015,887.886,953.0056.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก424,687.44156,400.0063.2 %5.05,748.913,097.1346.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 22,402.3018,747.0016.3 %5.05,483.944,274.4222.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,016,195 686,913 0.00 % 0.0 131,456 51,843 0.00 % 0.0