จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์22,850.936,397.4772.0 %5.03,620.281,676.3753.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ64614.398ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1590.053ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์19,846.6112,162.6238.7 %5.04,571.05434.4390.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์148,643.9164,720.0056.5 %5.015,980.664,399.0572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,088.54544.8173.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง23,557.624,452.0081.1 %5.01,373.7022.3398.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง24,197.914,169.0082.8 %5.01,423.08142.5290.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง25,685.086,685.0074.0 %5.02,523.42396.1284.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่25,431.353,677.0085.5 %5.02,420.76197.5691.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย24,036.703,132.0087.0 %5.02,627.28318.8487.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย25,659.544,621.0082.0 %5.02,223.30498.0577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด23,794.423,303.0086.1 %5.02,052.30483.2476.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง23,734.584,083.0082.8 %5.01,761.30267.7684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ25,735.175,024.0080.5 %5.01,848.48191.9389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก24,756.474,364.0082.4 %5.02,104.08358.3883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ22,855.832,875.0087.4 %5.01,612.62361.6877.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์25,353.213,090.0087.8 %5.01,856.57289.1584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์23,728.993,399.0085.7 %5.01,589.5866.1595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช23,160.472,349.0089.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ28,415.671,836.0093.5 %5.01,066.0242.2696.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์22,983.221,701.0092.6 %5.01,773.4238.2597.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง23,471.252,613.0088.9 %5.02,261.40226.3690.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์23,586.764,581.0080.6 %5.01,850.5845.8097.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์23,634.6716,684.7929.4 %5.05,673.964,577.1019.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์20,200.0011,681.5342.2 %5.03,446.89812.2576.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง19,219.254,554.0076.3 %5.03,543.041,453.5059.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง18420.141ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03239.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัยไม่ครบ4115.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1616.8999ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์29470.439ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06795.91995663.833516.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์18,787.575,331.0071.6 %5.04,266.685,418.76-27.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์29,484.0027,058.008.2 %4.08,279.192,723.9967.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์6,867,531.00461,466.8893.3 %5.047,551.094,051.6191.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์18,841.276,936.0063.2 %5.03,962.522,123.8046.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ19836.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1995.8455ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ20895.891ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ18915.307ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์73,219.6613,766.4981.2 %5.05,540.883,790.5431.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์35397.039ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08564.4404ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์43,896.0527,115.8438.2 %5.09,819.444,010.2659.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์22,746.2929,621.00-30.2 %0.04,533.02512.9288.7 %5.0
สพ.บุรีรัมย์435,087.9767,679.0484.4 %5.05,400.135,195.453.8 %1.5
รจจ.บุรีรัมย์ ไม่ครบ225568.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3001.449ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ8927.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์17,478.4012,541.0028.2 %5.03,924.5031,440.98-701.1 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์16,287.9257,546.76-253.3 %0.06,358.563,164.4450.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1565,506.9493,685.0083.4 %5.06,636.602,908.1056.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2162894.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08427.9004ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3115,596.7475,244.8034.9 %5.09,724.513,106.0668.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4114,304.2845,870.3959.9 %5.015,887.886,953.0056.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไม่ครบ468405.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8442.6025ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก427,250.56156,400.0063.4 %5.05,748.913,097.1346.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 22,504.6618,747.0016.7 %5.05,483.944,274.4222.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3308.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 9,483,063 1,281,164 0.00 % 0.0 221,206 106,279 0.00 % 0.0