จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1179.7954ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์204,612.45114,241.5044.2 %5.0598.411,471.46-145.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์56524.87945536.55119.4 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์22,681.4024,768.31-9.2 %0.05,082.981,618.0368.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์18,637.438,279.0055.6 %5.04,481.34148.4096.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์133,715.5651,052.5161.8 %5.013,820.654,740.0065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง26,848.903,908.0085.4 %5.01,812.1879.8195.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์28,664.0311,596.0059.5 %5.01,533.96388.5574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท28,432.384,788.0083.2 %5.01,846.80229.1387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ27,679.834,505.0083.7 %5.01,522.20169.8088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ27,216.542,661.0090.2 %5.01,478.2862.3495.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม27,448.192,526.0090.8 %5.01,452.2482.8194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ27,262.242,689.0090.1 %5.01,171.0863.3294.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม27,448.193,413.0087.6 %5.01,753.86309.6582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี27,216.544,294.0084.2 %5.02,187.3075.2696.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี27,448.196,418.0076.6 %5.01,809.00442.7675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน27,448.193,894.0085.8 %5.01,146.7879.7193.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ27,865.795,194.0081.4 %5.01,978.56185.1890.6 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม71,959.2544,273.4538.5 %5.05,189.941,132.2378.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.03462.68991455.998458.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม20,746.622,892.0086.1 %5.03,617.642,056.5843.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท18,675.264,396.0076.5 %5.03,508.322,379.0332.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์21,010.869,034.2057.0 %5.04,709.523,319.8429.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์48,836.486.00100.0 %5.013,816.4411.1099.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์18,850.2812,695.0032.7 %5.04,155.54503.5087.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์36,945.9724,284.4934.3 %5.010,889.757,823.7228.2 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์30,113.4625,468.6815.4 %5.08,132.401,021.3287.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์40,861.2190,212.99-120.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ11729.399ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1593.354ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0404.70249.1238.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0344.3673.2078.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0431.34310.0028.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์21,709.827,196.0066.9 %5.05,013.73485.6390.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์18,572.822,814.0084.8 %5.03,891.852,322.4240.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์23,336.5624,816.29-6.3 %0.05,394.122,557.8552.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์42,684.72125,847.99-194.8 %0.010,042.8616,209.38-61.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์23,809.1027,121.00-13.9 %0.03,422.882,011.8741.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์24,468.9216,316.0033.3 %5.05,679.361,755.1069.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์78,373.0075,555.003.6 %1.522,508.522,021.1891.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์71,154.5118,563.5273.9 %5.09,503.344,470.2153.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์32,926.6813,989.8657.5 %5.05,736.422,946.9548.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์17,683.0130,424.00-72.1 %0.01,218.122,792.17-129.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์38,459.2944,872.00-16.7 %0.010,414.323,632.0565.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์24,171.8420,400.0015.6 %5.03,761.04554.0585.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์71,672.6419,147.0073.3 %5.04,937.763,515.4828.8 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์334,400.3425,131.5592.5 %5.05,856.24644.0289.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,772.766,449.00-70.9 %0.01,269.961,302.80-2.6 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์25,219.8717,558.2830.4 %5.05,356.082,180.7559.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์17,927.195,934.0066.9 %5.01,636.441,091.5833.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์35,766.5911,331.1168.3 %5.04,177.82682.6283.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์23,890.209,153.9261.7 %5.05,736.4243.8099.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์42,198.8934,035.8119.3 %5.05,850.481,552.0773.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์73,607.3615,069.0079.5 %5.08,239.321,476.0082.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1231,619.16111,417.0051.9 %5.07,742.252,605.6866.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2125,032.1370,838.6743.3 %5.07,537.861,474.2780.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 365,985.6139,275.9940.5 %5.09,584.641,686.6182.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)79,223.5882,535.92-4.2 %0.013,281.726,742.5049.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์76,676.816.00100.0 %5.02,350.0617.1099.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์41,821.5333,241.4120.5 %5.02,259.082,770.87-22.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์651,536.81407,478.1337.5 %5.010,376.883,558.2165.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์949,610.38241,351.9874.6 %5.07,665.415,844.4523.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์328,858.81108,300.9967.1 %5.04,194.722,209.8147.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม528,555.88149,625.0271.7 %5.05,393.031,897.7164.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท405,947.13126,154.9968.9 %5.04,842.782,945.7339.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ619500.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05128.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ626268.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05442.6602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์83,983.15193,842.39-130.8 %0.015,351.9021,197.52-38.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 24,342.0913,827.3143.2 %5.04,652.491,994.2457.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ10486.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ953.14648ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์218,963.7585,473.0161.0 %5.057,180.5037,015.6335.3 %5.0
รวม 5,933,113 2,728,121 54.02 % 5.0 384,399 176,690 54.03 % 5.0