จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1179.7954ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์204139.2114241.544.0 %5.0598.409971471.455-145.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์56372.64845536.55119.2 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์22629.624768.311-9.5 %0.05082.981618.034568.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์18593.428279.055.5 %5.04481.3398148.3995196.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์133418.6651052.50861.7 %5.013820.6494739.996165.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์28599.9111596.059.5 %5.01533.96388.5499974.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท28368.774788.083.1 %5.01846.7999229.1304987.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ27617.914505.083.7 %5.01522.2169.8029988.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ27155.652661.090.2 %5.01478.2862.33900195.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม27386.7892526.090.8 %5.01452.2482.81150194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ27201.252689.090.1 %5.01171.0863.31750194.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง26787.8593908.085.4 %5.01812.179979.80949495.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม27386.7893413.087.5 %5.01753.86309.652582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี27155.654294.084.2 %5.02187.299875.25900396.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี27386.7896418.076.6 %5.01809.0442.7569975.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน27386.7893894.085.8 %5.01146.7879.70500293.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ27803.4495194.081.3 %5.01978.5601185.183590.6 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม71798.27344273.44938.3 %5.05189.93991132.226478.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.03462.68991455.998458.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม20700.3112892.086.0 %5.03617.64012056.578943.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท18633.484396.076.4 %5.03508.31982379.028132.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์20964.3917734.200263.1 %5.04709.522072.98856.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์48724.8716.0100.0 %5.013816.43911.09999999.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์18808.10912695.032.5 %5.04155.54503.587.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์36863.85224284.4934.1 %5.010889.757823.715328.2 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์30044.5125468.6815.2 %5.08132.40041021.32187.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์40768.62190212.992-121.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ11729.399ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1593.354ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0404.69998249.11938.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0344.3599973.19799878.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0431.34310.028.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์21660.497196.066.8 %5.05013.73485.6304990.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์18529.842814.084.8 %5.03891.85012322.417540.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์23284.3424816.291-6.6 %0.05394.12012557.850152.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์42592.66104958.28-146.4 %0.010042.869902.57711.4 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์23754.21127121.0-14.2 %0.03422.87992011.872141.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์24415.668412.065.5 %5.05679.3599716.3284987.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์78356.0775555.03.6 %1.522508.522021.18291.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์70994.18818563.5273.9 %5.09503.33984470.212953.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์32852.51213989.85957.4 %5.05736.41992946.94748.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์17643.430424.0-72.4 %0.01218.122792.1736-129.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์38371.96944872.0-16.9 %0.010414.323632.049365.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์24093.9320400.015.3 %5.03761.04554.0474985.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์71510.71919147.073.2 %5.04937.76033515.475128.8 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์333652.2525131.55192.5 %5.05856.2397644.0244889.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์3764.32016449.0-71.3 %0.01269.961302.801-2.6 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์25163.81117558.27930.2 %5.05356.08012180.753459.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์17880.0495934.066.8 %5.01636.43991091.580433.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์35683.64111331.10968.2 %5.04177.8198682.622583.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์23836.179153.919961.6 %5.05736.419943.80299899.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์42103.60934035.81319.2 %5.05850.481552.07273.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์73454.41415069.079.5 %5.08239.32031475.99682.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)79047.14153791.89831.9 %5.013281.7216011.2354.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1231113.34111417.051.8 %5.07742.252605.680466.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2124733.5470838.67243.2 %5.07537.86041474.272580.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 365842.57839275.99240.3 %5.09584.63961686.613582.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์41729.57818429.39155.8 %5.02259.08011439.126536.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์76505.2586.0100.0 %5.02350.060117.09999899.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์650079.25407478.1337.3 %5.010376.883558.210465.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์947405.94241351.9874.5 %5.07665.41025844.447323.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์328123.09108300.9967.0 %5.04194.71972209.81247.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม14606.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04049.7002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท405024.63126154.9968.9 %5.04842.78032945.734939.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ618114.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05128.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ624867.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05442.6602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์83795.273193842.39-131.3 %0.015351.89921197.523-38.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 24285.3313827.31143.1 %5.04652.48971994.2457.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ10486.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์218465.7785473.00860.9 %5.057180.537015.63335.3 %5.0
รวม 5,392,447 2,504,846 53.55 % 5.0 379,006 164,137 56.69 % 5.0