จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ23,534.326,816.0071.0 %5.03,154.561,363.8056.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ185,343.00277,712.59-49.8 %0.01,475.22813.1544.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ10,244.4112,075.00-17.9 %0.05,603.10945.2883.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ12,920.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ73,980.1518,960.9974.4 %5.05,736.063,395.3040.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง16,689.836,320.3562.1 %5.02,049.78622.2569.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์17,098.784,223.0075.3 %5.03,200.361,564.6551.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์16,559.184,413.0073.4 %5.03,035.701,080.1564.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย17,050.545,944.0065.1 %5.02,336.52828.4064.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ20,153.835,932.0070.6 %5.04,576.201,443.0568.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ19,993.827,539.9262.3 %5.03,891.661,712.9956.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ15,619.7453,418.88-242.0 %0.03,595.667,390.57-105.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ27,483.08ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,289.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ32,456.2517,901.3044.8 %5.08,383.983,483.7658.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ32,352.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,854.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ182,339.3082,048.8055.0 %5.062,302.021,132.1698.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ9,080.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ52,400.0822,898.2256.3 %5.02,585.882,122.1517.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ73,384.3118,999.5474.1 %5.05,412.942,940.8045.7 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 283,551.44163,956.7042.2 %5.05,756.333,450.0240.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ17,477.517,138.0059.2 %5.03,435.24665.7380.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ22,191.7119,992.009.9 %4.54,918.502,196.9855.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ18,450.195,841.0068.3 %5.03,891.661,253.4967.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ34,372.1926,749.5622.2 %5.06,726.082,466.0463.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ30,536.8829,167.004.5 %2.08,151.342,933.1064.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ59,763.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4154,392.2573,676.6452.3 %5.08,802.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1340,758.53132,818.8061.0 %5.013,564.98666.0095.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)552,613.69101,830.5081.6 %5.016,755.162,199.7186.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ22,148.2445,579.72-105.8 %0.02,473.262,280.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์678,713.63103,438.3184.8 %5.06,178.869,090.21-47.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญไม่ครบ135,900.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ722,986.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,117.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 20,063.5115,485.0022.8 %5.04,462.142,120.7152.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ9,659.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,932,117 1,270,877 0.00 % 0.0 193,653 60,160 0.00 % 0.0