จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ23,573.586,816.0071.1 %5.03,154.561,363.8056.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ185,654.41277,712.59-49.6 %0.01,475.22813.1544.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ10,261.5112,075.00-17.7 %0.05,603.10945.2883.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ20706.8412920.037.6 %5.04823.4297ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ91,730.9660,139.0034.4 %5.018,952.324,577.7775.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์27,984.483,863.0086.2 %5.01,481.70460.0369.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ30,505.9914,519.0052.4 %5.01,612.68499.1569.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์28,499.774,855.0083.0 %5.02,611.32498.2380.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์27,828.305,222.0081.2 %5.01,941.30323.6183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ28,617.214,690.0083.6 %5.02,141.40253.0588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง27,165.151,829.0093.3 %5.01,290.845.5599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ27,463.492,161.0092.1 %5.01,587.125.5599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์27,204.451,930.0092.9 %5.01,170.485.5599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่27,132.121,847.0093.2 %5.01,669.32438.8473.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์26,807.002,985.0088.9 %5.0914.765.5599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง27,199.312,018.0092.6 %5.01,367.585.5599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์27,211.322,641.0090.3 %5.01,517.34249.5483.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย27,470.422,426.0091.2 %5.01,069.325.5599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล27,695.893,886.0086.0 %5.01,584.0090.8594.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน27,043.222,075.0092.3 %5.01,137.9612.7798.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ26,831.352,144.0092.0 %5.01,167.7243.3796.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน27,442.651,770.0093.6 %5.01,246.8056.6795.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย27,837.366,385.0077.1 %5.01,541.46407.6673.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ74,105.1818,960.9974.4 %5.05,736.063,395.3040.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง16,718.576,320.3562.2 %5.02,049.78622.2569.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์17,127.944,223.0075.3 %5.03,200.361,564.6551.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์16,586.814,413.0073.4 %5.03,035.701,080.1564.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย17,079.945,944.0065.2 %5.02,336.52828.4064.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ38,661.5223,163.4440.1 %5.07,770.908,339.07-7.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ20,187.455,932.0070.6 %5.04,576.201,443.0568.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ20,027.187,539.9262.4 %5.03,891.661,712.9956.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ110,782.1343,673.0260.6 %5.019,066.4412,376.1135.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ15,645.4353,418.88-241.4 %0.03,595.667,390.57-105.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ47811.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9659.8916ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ32,961.0027,483.0816.6 %5.08,949.921,289.3785.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ94,534.0777,226.4318.3 %5.08,265.32755.5890.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ30,642.8915,370.0049.8 %5.05,831.284,179.0928.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ10,999.108,311.0024.4 %5.0391.62492.72-25.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ25,159.587,616.0069.7 %5.05,094.18283.9594.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ19,454.984,065.0079.1 %5.04,119.841,598.7961.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ32,513.8817,901.3044.9 %5.08,383.983,483.7658.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ32,408.1830,574.005.7 %2.58,854.80155.4298.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ26616.109ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07086.3403ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ182,865.7582,048.8055.1 %5.062,302.021,132.1698.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ26,901.529,080.0066.2 %5.04,348.034,894.44-12.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ24,325.3922,521.167.4 %3.54,695.112,405.3148.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ26,493.8122,117.4216.5 %5.07,048.322,876.6459.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ52,485.9522,898.2256.4 %5.02,585.882,122.1517.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ35,557.3125,666.6227.8 %5.04,567.45406.8591.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ73,507.7618,999.5474.2 %5.05,412.942,940.8045.7 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 284,039.81163,956.7042.3 %5.05,756.333,332.7442.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ17,507.667,301.0058.3 %5.03,435.24763.3677.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ22,227.5819,992.0010.1 %5.04,918.502,196.9855.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ18,482.415,841.0068.4 %5.03,891.661,253.4967.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ34,429.5326,749.5622.3 %5.06,726.082,466.0463.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ30,620.7029,167.004.7 %2.08,151.342,933.1064.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ15,407.3459,763.50-287.9 %0.07,314.542,805.4861.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1341,437.69132,818.8061.1 %5.013,564.98666.0095.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2384,043.3468,741.4682.1 %5.06,529.024,201.1935.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 31,108,514.8021,930.0098.0 %5.058,098.242,472.6095.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4154,646.8173,676.6452.4 %5.08,802.322,843.3067.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)553,575.25101,830.5081.6 %5.016,755.162,199.7186.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ22,185.1945,579.72-105.5 %0.02,473.262,280.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ1,288,439.50700,448.0045.6 %5.014,744.3413,891.455.8 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ172,296.00113,862.9733.9 %5.05,529.223,362.7139.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์679,953.06103,438.3184.8 %5.06,178.869,090.21-47.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ275,482.00135,900.0050.7 %5.05,297.941,899.6364.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ724,224.88269,307.0062.8 %5.05,117.702,002.3760.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ130,041.04198,576.39-52.7 %0.012,576.709,329.7425.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 20,097.9915,485.0023.0 %5.04,462.142,120.7152.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ9659.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ209,825.42137,360.0034.5 %5.059,986.5318,649.8268.9 %5.0
รวม 8,365,078 3,434,101 58.95 % 5.0 512,658 169,597 66.92 % 5.0