จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2444,838.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,611.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี208,786.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0760.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี514,157.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,183.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี2,017,638.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,236.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี21,921.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,686.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี200,728.63161,796.0019.4 %5.021,830.677,208.3767.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานีไม่ครบ18,141.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ575.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ33,089.896,523.0080.3 %5.01,710.57438.2674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม25,883.584,077.0084.2 %5.02,285.64293.5287.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม23,130.072,596.0088.8 %5.02,068.926.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก23,846.534,371.0081.7 %5.02,696.82441.8083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ23,856.713,882.0083.7 %5.01,599.60323.2179.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร30,139.214,786.0084.1 %5.02,129.58324.5384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน24,200.074,091.0083.1 %5.01,718.46370.1278.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผลไม่ครบ4,904.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน23,965.614,955.0079.3 %5.02,970.96581.8980.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น24,081.053,233.0086.6 %5.01,823.40369.6279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย24,039.813,405.0085.8 %5.02,490.0057.0297.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม23,961.233,186.0086.7 %5.01,140.1255.3195.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร22,469.605,878.0073.8 %5.02,160.906.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง24,654.462,507.0089.8 %5.01,249.206.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร24,155.644,640.0080.8 %5.02,145.42362.4483.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง24,362.341,671.0093.1 %5.01,266.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์23,197.242,065.0091.1 %5.0909.42375.2858.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก25,772.143,358.0087.0 %5.01,051.0849.9895.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี32,276.5090,331.02-179.9 %0.08,766.7214,342.56-63.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี18,492.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,486.58743.1970.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ18,052.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,778.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล17,632.59600.0096.6 %5.03,255.90570.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม17,926.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,508.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร21,250.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,841.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี21,450.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,374.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี27,008.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,625.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี20,855.3019,380.007.1 %3.55,572.0218,179.25-226.3 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 7116,208.77153,183.97-31.8 %0.036,769.8629,482.7519.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี23,777.5511,847.0050.2 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี55,244.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,484.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 428,887.2431,528.88-9.1 %0.011,280.248,006.8029.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี14,374.8138,181.89-165.6 %0.03,365.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี32,524.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,766.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี85,582.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,901.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)34,132.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,585.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี24,449.219,098.1762.8 %5.06,484.801,065.7083.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)27,026.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,645.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง117,864.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,282.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี148,704.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,223.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี20,549.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,914.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี20,809.7818,000.0013.5 %5.05,377.203,041.6943.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี24,729.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,713.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี127,478.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.037,290.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี23,937.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,343.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี28,334.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,484.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี36,030.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,337.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี78,259.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,789.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี24,049.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,484.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี32,808.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,766.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี51,578.8355,962.71-8.5 %0.014,129.282,912.4079.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี24,036.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,343.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี166,737.30102,155.2438.7 %5.05,456.412,421.3755.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี456,585.56156,675.9865.7 %5.03,986.943,397.5614.8 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 629,933.63604,981.004.0 %2.012,099.195,605.7553.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี20,956.699,426.8155.0 %5.05,343.841,723.4467.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี26,747.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,827.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี226,689.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,681.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี29,939.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,766.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี20,634.9140,305.70-95.3 %0.07,155.904,933.9531.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี64,418.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.020,176.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ65,117.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.021,994.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี132,802.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,786.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1170,007.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,251.044,861.9047.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 2226,556.63136,933.9539.6 %5.08,236.932,917.8664.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3679,832.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019,116.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4ไม่ครบ99,441.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,069.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5416,354.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,908.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม505,570.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,175.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี353,217.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,267.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี647,369.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,103.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี340,379.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,267.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ479,733.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,781.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล553,496.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,472.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ479,733.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,256.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี182,397.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,981.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี63,047.72203,307.95-222.5 %0.022,673.048,821.9061.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี120,120.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,666.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)21,078.0916,144.0023.4 %5.03,864.00559.6085.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีไม่ครบ259,462.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,480.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ครบ16,398.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,629.85ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 31,772.2658,191.80-83.2 %0.08,766.72659.3692.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี21,610.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,343.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,613,687 1,983,256 0.00 % 0.0 232,937 125,516 0.00 % 0.0