จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี17,632.756,613.0062.5 %5.04,164.87634.2384.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2445,578.13179,575.5859.7 %5.02,611.921,724.3634.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี209,135.13600.0099.7 %5.0760.26570.0025.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี515,014.97600.0099.9 %5.02,183.52570.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี2,021,005.40122,168.9794.0 %5.08,236.141,973.6976.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี21,957.5817,676.0019.5 %5.05,686.14580.4489.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี201,037.09161,796.0019.5 %5.021,830.677,208.3767.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี32,980.0618,141.5045.0 %5.02,298.21575.7574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ33,143.456,523.0080.3 %5.01,710.57438.2674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม25,927.234,077.0084.3 %5.02,285.64293.5287.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม23,170.572,596.0088.8 %5.02,068.926.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก23,888.484,371.0081.7 %5.02,696.82441.8083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ23,897.943,882.0083.8 %5.01,599.60323.2179.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร30,189.104,786.0084.1 %5.02,129.58324.5384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ24,180.193,713.0084.6 %5.02,241.00317.9385.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน24,242.354,091.0083.1 %5.01,718.46370.1278.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล24,212.494,904.0079.7 %5.02,214.66368.2883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่24,285.293,173.0086.9 %5.02,490.90366.7085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน24,008.134,955.0079.4 %5.02,970.96581.8980.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น24,123.283,233.0086.6 %5.01,823.40369.6279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย24,082.203,405.0085.9 %5.02,490.0057.0297.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม24,002.333,186.0086.7 %5.01,140.1255.3195.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร22,510.445,878.0073.9 %5.02,160.906.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง24,696.772,507.0089.8 %5.01,249.206.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร24,197.274,640.0080.8 %5.02,145.42362.4483.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง24,404.871,671.0093.2 %5.01,266.906.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์23,236.312,065.0091.1 %5.0909.42375.2858.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก25,812.773,358.0087.0 %5.01,051.0849.9895.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก120,055.67188,308.02-56.9 %0.09,002.40570.0093.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ42,778.1527,639.0035.4 %5.06,990.422,724.1261.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี32,330.3590,331.02-179.4 %0.08,766.7214,342.56-63.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี18,523.0912,207.4034.1 %5.02,486.58743.1970.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ18,082.44600.0096.7 %5.01,778.58570.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล17,662.01600.0096.6 %5.03,255.90570.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ34,699.036,000.0082.7 %5.03,119.401,140.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม17,956.7710,242.4043.0 %5.03,508.981,751.5250.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร21,286.22600.0097.2 %5.03,841.02570.0085.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี21,486.3318,477.4314.0 %5.05,374.381,551.7571.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี27,053.4217,165.3836.6 %5.07,625.76570.0092.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี20,891.3119,380.007.2 %3.55,572.0218,179.25-226.3 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 7116,403.26153,183.97-31.6 %0.036,769.8629,482.7519.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 430,734.998,902.0071.0 %5.09,104.822,244.0275.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี23,817.2211,847.0050.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี55,336.7318,000.0067.5 %5.06,484.801,710.0073.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 428,935.4431,528.88-9.0 %0.011,280.248,006.8029.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี183,430.48286,804.13-56.4 %0.014,818.2915,462.06-4.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี14,398.8038,181.89-165.2 %0.03,365.945,918.44-75.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี44,952.6645,053.37-0.2 %0.013,132.8611,046.1515.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี32,578.496,000.0081.6 %5.08,766.72570.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี85,725.00152,463.53-77.9 %0.013,901.043,017.5278.3 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี1,738,616.601,871,117.40-7.6 %0.08,759.225,807.5033.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 67,197.90119,002.02-77.1 %0.023,197.4536,108.80-55.7 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)34,188.986,000.0082.5 %5.010,585.20570.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี24,490.009,098.1762.8 %5.06,484.801,065.7083.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)27,072.0448,303.67-78.4 %0.08,645.586,091.9929.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)80,076.9475,043.676.3 %3.029,182.867,813.4473.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง118,061.5563,707.7646.0 %5.02,282.041,617.9329.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี148,952.723,326.0097.8 %5.01,223.58507.7358.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี20,583.836,000.0070.9 %5.05,914.44570.0090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี20,845.9018,000.0013.7 %5.05,377.203,041.6943.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี24,770.566,000.0075.8 %5.06,713.04570.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี127,690.906,000.0095.3 %5.037,290.72570.0098.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี23,977.316,000.0075.0 %5.05,343.84570.0089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี28,381.7617,493.0038.4 %5.06,484.801,330.0079.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี36,091.03126,245.53-249.8 %0.09,337.201,657.5382.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี78,385.969,404.0088.0 %5.06,789.082,887.3657.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี24,089.7812,000.0050.2 %5.06,484.802,700.0058.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี32,863.336,000.0081.7 %5.08,766.72570.0093.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี51,664.8955,962.71-8.3 %0.014,129.282,912.4079.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี24,076.796,000.0075.1 %5.05,343.84570.0089.3 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี167,015.05102,155.2438.8 %5.05,456.412,421.3755.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี457,347.38156,675.9865.7 %5.03,986.943,397.5614.8 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 630,986.44604,981.004.1 %2.012,099.195,605.7553.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี20,991.669,426.8155.1 %5.05,343.841,723.4467.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี26,791.8823,182.5913.5 %5.06,827.105,288.8222.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี227,068.08111,480.0050.9 %5.08,681.224,503.8548.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี20,954.7512,974.0038.1 %5.05,457.962,420.6855.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี43,326.0941,999.883.1 %1.59,223.143,706.9059.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี29,989.0524,000.0020.0 %5.08,766.721,140.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี20,668.5540,305.70-95.0 %0.07,155.904,933.9531.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี64,525.82115,442.81-78.9 %0.020,176.324,739.5876.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ65,226.2278,287.89-20.0 %0.021,994.80436.7598.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี133,023.8618,000.0086.5 %5.04,786.981,710.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1170,290.6718,000.0089.4 %5.09,251.044,861.9047.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 2226,871.73136,933.9539.6 %5.08,236.932,917.8664.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3680,966.8887,998.5887.1 %5.019,116.484,207.2178.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4129,782.1499,441.3823.4 %5.018,450.002,069.1088.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5417,049.56103,080.0075.3 %5.018,908.704,131.0578.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม506,413.44180,000.0064.5 %5.08,175.365,700.0030.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี353,806.4410,100.0097.1 %5.07,267.869,595.00-32.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี648,450.06600.0099.9 %5.06,103.74570.0090.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี394,977.3125,100.0093.6 %5.07,267.864,845.0033.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี340,947.3110,100.0097.0 %5.07,267.862,470.0066.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ480,533.845,100.0098.9 %5.06,781.922,470.0063.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล554,419.882,600.0099.5 %5.06,472.861,045.0083.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ480,533.845,100.0098.9 %5.05,256.842,470.0053.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี182,701.445,100.0097.2 %5.012,981.842,470.0081.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี63,153.67203,307.95-221.9 %0.022,673.048,821.9061.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี120,321.02149,602.00-24.3 %0.06,666.362,728.2559.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)21,115.9416,144.0023.5 %5.03,864.00559.6085.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี190,284.66259,462.00-36.4 %0.017,632.744,480.2874.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 24,558.0016,398.0033.2 %5.06,998.264,629.8533.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 31,825.2758,191.80-82.8 %0.08,766.72659.3692.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี21,646.422,600.0088.0 %5.05,343.842,470.0053.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี437,122.72118,138.4273.0 %5.038,698.0832,997.8014.7 %5.0
รวม 16,089,436 7,050,415 56.18 % 5.0 845,557 366,427 56.66 % 5.0