จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร29,286.978,199.0072.0 %5.02,943.36913.1569.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร89509.508ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01136.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร19,113.209,190.0051.9 %5.03,513.841,485.1857.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร22,743.989,288.0059.2 %5.03,399.72152.4995.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร95,908.9474,380.0022.4 %5.010,131.323,365.2066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร32,279.6910,064.0068.8 %5.02,727.55637.7576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว32,592.532,914.0091.1 %5.01,325.82409.1569.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา25,784.875,255.0079.6 %5.02,162.64347.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย33,423.433,346.0090.0 %5.01,815.30460.4974.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม29,225.614,259.0085.4 %5.01,573.74514.6567.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว31,778.213,319.0089.6 %5.01,311.54455.1365.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง34,715.482,273.0093.5 %5.01,708.3857.9196.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร20,754.9323,812.92-14.7 %0.04,084.201,644.7259.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.51743.54410.3999976.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ17,165.573,251.0081.1 %5.02,879.941,122.9061.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย16,040.773,388.4978.9 %5.02,398.201,246.4048.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร19,961.6510,930.0045.2 %5.02,986.683,807.43-27.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร28,039.0916,154.0042.4 %5.08,385.058,074.683.7 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร15,581.7528,957.80-85.8 %0.03,245.224,296.81-32.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร30,820.6717,855.9542.1 %5.07,887.434,320.0445.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร31,106.4936,277.83-16.6 %0.05,757.621,218.9378.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร99,271.75100,960.52-1.7 %0.031,524.481,221.7796.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร30,379.2813,158.0056.7 %5.04,711.801,679.1364.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร24,824.556,909.0072.2 %5.04,084.26604.2485.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร24,392.3511,074.0054.6 %5.03,057.362,148.5429.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรไม่ครบ18319.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2526.4775ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,849.3811,137.61-41.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร15018.3615517.0-3.3 %0.06708.4199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร42,421.5435,020.0017.4 %5.011,158.201,567.6686.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร30021.371ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06008.5801492.1569891.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร30,940.0612,795.0058.6 %5.04,122.362,299.4644.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร23,068.9918,247.0020.9 %5.04,996.98926.8481.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร28,078.3233,201.55-18.2 %0.03,577.221,816.7049.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร36,312.9521,225.3641.5 %5.06,175.973,534.9642.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร20,228.1315,941.6221.2 %5.03,038.36219.3492.8 %5.0
สพ.ยโสธร71,023.5514,853.0079.1 %5.03,894.072,813.1527.8 %5.0
รจจ.ยโสธร247,683.34188,265.4124.0 %5.04,548.523,058.1132.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร16,935.606,664.0060.7 %5.02,372.88357.5984.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร22,955.7913,780.0040.0 %5.03,970.202,489.0237.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร17,608.535,375.0069.5 %5.02,620.021,188.1154.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร24,417.5829,715.92-21.7 %0.04,920.941,829.6762.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร25,372.9610,574.0058.3 %5.04,290.66728.6683.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร83,615.1929,939.5564.2 %5.023,023.922,024.9491.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1212,618.20111,019.2647.8 %5.018,921.562,909.7384.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 250,942.30654.6498.7 %5.07,835.201,612.9379.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร20,752.8116,250.1621.7 %5.01,911.781,106.7542.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร575393.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010155.3015275.686548.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา290,196.63138,320.0052.3 %5.04,771.644,638.632.8 %1.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร49,337.01139,368.00-182.5 %0.09,332.588,753.286.2 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 20,785.24913.7095.6 %5.03,894.033,396.7312.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร18,208.874,955.0072.8 %5.02,600.991,719.0733.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร242,830.23100,694.0158.5 %5.024,258.5448,658.28-100.6 %0.0
รวม 2,356,544 1,368,506 41.93 % 5.0 295,609 155,149 47.52 % 5.0