จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร29,239.008,199.0072.0 %5.02,943.36698.7476.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร89,360.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,136.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร22,706.339,288.0059.1 %5.03,399.72152.4995.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร95,747.9174,380.0022.3 %5.010,131.323,365.2066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร32,228.5310,064.0068.8 %5.02,727.55637.7576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว32,538.442,914.0091.0 %5.01,325.82409.1569.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา8,567.265,255.0038.7 %5.02,162.64347.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย33,367.853,346.0090.0 %5.01,815.30460.4974.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม29,179.304,259.0085.4 %5.01,573.74514.6567.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว31,716.833,319.0089.5 %5.01,311.54455.1365.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง34,657.682,273.0093.4 %5.01,708.3857.9196.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร20,718.9523,812.92-14.9 %0.04,084.201,644.7259.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร16,347.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,743.54410.4076.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ4,706.433,251.0030.9 %5.02,879.941,122.9061.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร19,928.4010,930.0045.2 %5.02,986.683,076.23-3.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร27,992.4116,154.0042.3 %5.08,385.058,074.683.7 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร15,555.4828,957.80-86.2 %0.03,245.224,296.81-32.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร30,766.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,887.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร31,046.6736,277.83-16.8 %0.05,757.621,218.9378.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร99,105.27100,960.52-1.9 %0.031,524.481,221.7796.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร30,327.4913,158.0056.6 %5.04,711.801,679.1364.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร24,784.166,909.0072.1 %5.04,084.26604.2485.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร24,351.7111,074.0054.5 %5.03,057.362,148.5429.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,849.3811,137.61-41.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร14,992.8115,517.00-3.5 %0.06,708.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร42,351.4435,020.0017.3 %5.011,158.201,567.6686.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร29,971.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,008.58492.1691.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร30,887.0812,795.0058.6 %5.04,122.362,299.4644.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร28,027.4333,201.55-18.5 %0.03,577.221,816.7049.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร36,249.3121,225.3641.4 %5.06,175.973,534.9642.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ยโสธร70,904.2314,853.0079.1 %5.03,894.072,813.1527.8 %5.0
รจจ.ยโสธรไม่ครบ188,265.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร16,907.396,664.0060.6 %5.02,372.88357.5984.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร22,917.1213,780.0039.9 %5.03,970.202,489.0237.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร17,577.975,375.0069.4 %5.02,620.021,188.1154.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร25,328.2010,574.0058.3 %5.04,290.66728.6683.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร83,472.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.023,023.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1212,112.58111,019.2647.7 %5.018,921.562,909.7384.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 250,828.05654.6498.7 %5.07,835.201,612.9379.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร574,432.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,155.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา289,625.44138,320.0052.2 %5.04,771.644,638.632.8 %1.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร49,254.16139,368.00-183.0 %0.09,332.588,753.286.2 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 20,749.59913.7095.6 %5.03,894.033,396.7312.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร18,177.014,955.0072.7 %5.02,600.991,719.0733.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,595,356 939,018 0.00 % 0.0 204,955 84,052 0.00 % 0.0