จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ26,017.345,505.0078.8 %5.03,633.16720.1680.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ118,207.2751,041.7256.8 %5.0735.00641.2312.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ19,767.8334,836.06-76.2 %0.04,679.04851.3281.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ22,957.6312,582.0045.2 %5.05,079.46140.9097.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ111,978.6256,548.4849.5 %5.017,933.144,802.1073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ30,900.0613,558.5056.1 %5.02,250.78512.4677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส25,037.803,210.0087.2 %5.02,081.58244.9088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์24,759.913,484.0085.9 %5.02,013.36317.4084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต23,818.602,453.0089.7 %5.02,779.26427.4484.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว27,110.054,794.0082.3 %5.02,534.22369.8385.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ25,055.454,272.0082.9 %5.01,807.20502.5372.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า25,450.084,040.0084.1 %5.01,280.94238.7181.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น24,037.542,750.0088.6 %5.02,306.76211.5890.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์25,217.873,595.0085.7 %5.02,885.70411.9285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว32,415.933,833.0088.2 %5.02,008.56380.3581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร29,489.682,696.0090.9 %5.02,930.52380.3887.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์26,009.492,352.0091.0 %5.01,563.66226.3285.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง30,900.552,349.0092.4 %5.02,352.00470.5280.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ28,761.1223,178.4819.4 %5.05,422.614,620.2514.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ21,994.556.00100.0 %5.03,302.1617.1099.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส17,570.906,617.0062.3 %5.03,020.591,797.4040.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว18,364.077,786.0057.6 %5.04,212.231,444.0065.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ26,563.7236,634.65-37.9 %0.06,637.654,980.8525.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ20,979.4311,318.0046.1 %5.05,154.421,007.6680.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ19,948.0310,644.0046.6 %5.03,785.283,022.9020.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ54,453.9437,037.0032.0 %5.017,704.9810,325.5541.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ14,773.4537,908.44-156.6 %0.03,750.965,482.89-46.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ33,216.8826,276.9920.9 %5.08,131.924,792.9041.1 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ24142.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05743.95021107.453580.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ60,924.3282,590.00-35.6 %0.08,942.20901.0689.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ36,318.0713,716.9362.2 %5.06,295.38881.9086.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ4727.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ439.86252ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ21,160.4513,973.0034.0 %5.05,249.47510.7690.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ65,153.454,750.0092.7 %5.023,049.592,756.0188.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ73,187.7920,921.0071.4 %5.03,734.042,360.4536.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ45,245.23241,741.00-434.3 %0.011,886.1215,957.28-34.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ12014.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2163.6155ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ24,789.0185,798.83-246.1 %0.06,257.37589.8190.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ25,545.1116,304.0036.2 %5.05,801.003,651.4537.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ24985.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06694.7402ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ39,667.337,599.0080.8 %5.09,147.962,209.9775.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ27,740.8425,323.938.7 %4.06,219.142,073.5166.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ26,517.9320,572.8922.4 %5.04,355.76368.4291.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ283,581.2514,058.0095.0 %5.06,702.034,016.4340.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ15,654.016,147.0060.7 %5.03,500.04938.7473.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ24,251.6215,643.8435.5 %5.06,105.202,422.7760.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ20,368.1710,243.6449.7 %5.04,336.761,092.0074.8 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ26,866.1624,413.009.1 %4.57,607.823,816.8749.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ44,397.5132,453.0026.9 %5.07,968.761,058.3086.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1270,782.94135,239.9850.1 %5.011,170.682,820.4474.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 270,202.9893,259.11-32.8 %0.010,620.485,188.4651.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3212,912.1982,548.1961.2 %5.09,345.962,843.2969.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ16,135.7418,363.25-13.8 %0.01,445.141,892.90-31.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ499,413.41480,955.003.7 %1.510,202.407,620.0225.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ275189.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06179.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ161,453.02106,420.0034.1 %5.05,874.243,112.5247.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ507,270.3110,029.5298.0 %5.05,683.483,954.2130.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์199895.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05835.461524.792573.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ42637.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015146.459ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 21129.141ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05154.4199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ301,372.56200,993.9133.3 %5.030,719.646,224.4079.7 %5.0
รวม 3,806,669 2,175,364 42.85 % 5.0 345,777 131,236 62.05 % 5.0