จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ25,887.765,505.0078.7 %5.03,633.16720.1680.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ117,591.8451,998.0455.8 %5.0735.00709.973.4 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ19,667.9834,836.06-77.1 %0.04,679.04851.3281.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ22,846.0412,582.0044.9 %5.05,079.46140.9097.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ111,506.3956,548.4849.3 %5.017,933.144,802.1073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ30,752.6213,558.5055.9 %5.02,250.78512.4677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส24,909.043,210.0087.1 %5.02,081.58209.2689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์24,632.573,484.0085.9 %5.02,013.36317.4084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต23,698.522,453.0089.6 %5.02,779.26427.4484.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว26,980.294,794.0082.2 %5.02,534.22317.1887.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ24,924.564,272.0082.9 %5.01,807.20502.5372.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า25,323.704,040.0084.0 %5.01,280.94238.7181.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น23,912.602,750.0088.5 %5.02,306.76211.5890.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์25,091.213,595.0085.7 %5.02,885.70411.9285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว32,255.643,833.0088.1 %5.02,008.56380.3581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร29,337.642,696.0090.8 %5.02,930.52380.3887.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์25,884.512,352.0090.9 %5.01,563.66226.3285.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง30,749.992,349.0092.4 %5.02,352.00470.5280.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ28,617.0923,178.4819.0 %5.05,422.614,620.2514.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ21,885.586.00100.0 %5.03,302.1617.1099.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัสไม่ครบ6,617.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,797.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว18,270.327,786.0057.4 %5.04,212.231,444.0065.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ26,425.4536,634.65-38.6 %0.06,637.654,980.8525.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ20,875.2911,318.0045.8 %5.05,154.421,007.6680.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ19,845.6410,644.0046.4 %5.03,785.283,022.9020.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ54,182.1137,037.0031.6 %5.017,704.9810,325.5541.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ14,699.6237,908.44-157.9 %0.03,750.965,482.89-46.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ33,051.9926,276.9920.5 %5.08,131.924,792.9041.1 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ24,031.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,743.951,107.4580.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ60,613.3682,590.00-36.3 %0.08,942.20901.0689.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ36,137.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,295.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ4,727.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ439.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ63,579.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.023,049.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ72,824.4720,921.0071.3 %5.03,734.042,360.4536.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ45,020.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,886.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ24,660.4785,798.83-247.9 %0.06,257.37589.8190.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ24,859.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,694.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ39,470.097,599.0080.7 %5.09,147.962,209.9775.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ27,606.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,219.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ26,378.0720,572.8922.0 %5.04,355.76368.4291.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ282,248.8114,058.0095.0 %5.06,702.034,016.4340.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ20,266.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,336.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,816.87ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ44,173.3332,453.0026.5 %5.07,968.761,058.3086.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,309.17ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 269,769.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,620.485,188.4651.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ160,660.86106,420.0033.8 %5.05,874.243,112.5247.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ504,668.3110,029.5298.0 %5.05,683.483,954.2130.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์198,843.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,835.461,524.7973.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ42,426.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,146.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 21,026.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,154.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ299,866.03200,993.9133.0 %5.030,719.646,224.4079.7 %5.0
รวม 2,399,370 987,082 0.00 % 0.0 230,542 80,141 0.00 % 0.0