จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ16,694.603,539.0078.8 %5.02,284.74574.2874.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ161,721.9891,410.8143.5 %5.0959.101,164.50-21.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ19,112.548,342.0056.4 %5.02,969.28699.8476.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ19,720.0915,167.0023.1 %5.03,691.94354.7690.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ84,364.1360,665.6828.1 %5.011,184.233,758.3066.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ38,785.66754.0098.1 %5.01,276.80425.5966.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน26,152.333,207.1287.7 %5.01,534.33391.6374.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม25,582.462,797.0089.1 %5.02,098.82310.3185.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา23,696.823,730.0084.3 %5.01,367.59376.0172.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ23,552.172,622.0088.9 %5.01,276.92420.9167.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ28,191.298,885.6268.5 %5.05,441.424,879.1510.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ24,016.498,398.0065.0 %5.04,966.026,498.28-30.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ20,708.775,272.0074.5 %5.03,653.941,728.1352.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ21,349.596,981.0067.3 %5.03,539.822,428.7331.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ28,762.2017,947.0037.6 %5.07,076.824,845.5431.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ16,015.4424,296.03-51.7 %0.03,062.444,455.28-45.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ21,789.486,315.0071.0 %5.03,996.183,065.4223.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ26,389.3218,835.2128.6 %5.04,928.001,091.0477.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ53,727.1353,708.630.0 %0.510,043.28809.1591.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ21,624.8112,261.0043.3 %5.03,920.151,045.9573.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ20,733.0110,680.0048.5 %5.03,844.08157.1795.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ20,441.784,122.0079.8 %5.03,270.782,243.3731.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ20,081.0813,108.0034.7 %5.03,634.901,135.4268.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ35,175.7313,244.1062.3 %5.09,016.4415,345.58-70.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ49,156.917,202.8285.3 %5.07,362.033,630.7450.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ27,606.5613,401.0051.5 %5.04,072.282,049.9249.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ107,751.8686,823.4419.4 %5.011,184.27344.0596.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ26,884.4610,610.0060.5 %5.04,851.922,804.9142.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ23,304.0814,437.0038.0 %5.04,794.901,941.3759.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ22,429.9913,634.0039.2 %5.04,490.621,408.5368.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ23,618.5813,500.4542.8 %5.05,023.052,060.8459.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ24,586.7917,564.4028.6 %5.04,224.39394.1690.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ72,773.3311,178.0084.6 %5.04,014.202,903.7627.7 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 254,652.20197,278.2822.5 %5.04,559.694,424.503.0 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ16,548.784,679.0071.7 %5.02,284.74931.7159.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ19,925.8611,992.3439.8 %5.03,197.531,750.7045.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ17,626.963,228.0081.7 %5.02,627.041,498.1243.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ36,524.0823,933.2634.5 %5.04,988.762,930.2341.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ34,850.166,757.0080.6 %5.03,406.70760.5177.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ27,620.7722,658.0018.0 %5.05,137.141,292.9574.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ546,456.81110,736.0079.7 %5.08,710.165,453.4137.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ61,350.1315,229.6775.2 %5.01,832.80876.5052.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ731,512.63377,845.0348.3 %5.04,472.22754.3083.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน295,347.4437,758.0087.2 %5.03,446.265,479.60-59.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ76,506.46109,479.80-43.1 %0.08,822.6715,168.24-71.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 21,099.0612,294.0041.7 %5.03,596.822,619.4827.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ18,226.146,004.0067.1 %5.02,627.221,895.8427.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ107,440.0377,681.4027.7 %5.027,127.0212,551.0153.7 %5.0
รวม 3,442,189 1,602,193 53.45 % 5.0 235,892 134,130 43.14 % 5.0