จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ161,451.6791,410.8143.4 %5.0959.101,164.50-21.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ19,080.688,342.0056.3 %5.02,969.28699.8476.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ19,679.1515,167.0022.9 %5.03,691.94354.7690.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ84,213.5960,665.6828.0 %5.011,184.233,758.3066.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,276.80425.5966.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน26,108.803,207.1287.7 %5.01,534.33391.6374.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม25,539.902,797.0089.0 %5.02,098.82310.3185.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา23,655.473,730.0084.2 %5.01,367.59376.0172.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ23,511.172,622.0088.8 %5.01,276.92420.9167.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ28,131.428,885.6268.4 %5.05,441.424,879.1510.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ23,977.398,398.0065.0 %5.04,966.026,498.28-30.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ20,673.615,272.0074.5 %5.03,653.941,728.1352.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ21,313.966,981.0067.2 %5.03,539.822,428.7331.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ28,712.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,076.824,845.5431.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ15,990.6524,296.03-51.9 %0.03,062.444,455.28-45.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ21,753.196,315.0071.0 %5.03,996.183,065.4223.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ26,344.9018,967.1028.0 %5.04,928.001,078.5978.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ53,640.5053,708.63-0.1 %0.010,043.28809.1591.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ21,587.7510,960.0049.2 %5.03,920.151,045.9573.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ20,695.7110,680.0048.4 %5.03,844.08157.1795.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ20,402.424,122.0079.8 %5.03,270.782,243.3731.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ20,045.6313,108.0034.6 %5.03,634.901,135.4268.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ35,117.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,016.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ49,072.767,202.8285.3 %5.07,362.033,630.7450.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ27,568.9913,401.0051.4 %5.04,072.282,049.9249.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ26,785.5610,610.0060.4 %5.04,851.922,804.9142.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ23,264.0514,437.0037.9 %5.04,794.901,941.3759.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ23,577.1413,500.4542.7 %5.05,023.052,060.8459.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ72,651.2611,178.0084.6 %5.04,014.202,903.7627.7 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 254,258.25197,278.2822.4 %5.04,559.694,424.503.0 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ16,521.214,679.0071.7 %5.02,284.74931.7159.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ19,892.7610,318.4448.1 %5.03,197.531,750.7045.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ17,596.613,228.0081.7 %5.02,627.041,498.1243.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ34,794.006,757.0080.6 %5.03,406.70760.5177.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ27,574.7422,658.0017.8 %5.05,137.141,292.9574.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ61,247.8815,229.6775.1 %5.01,832.80876.5052.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ730,294.06377,845.0348.3 %5.04,472.22754.3083.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน294,843.4736,942.0087.5 %5.03,446.265,537.58-60.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ73,180.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,044.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 21,058.2712,294.0041.6 %5.03,596.822,619.4827.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ18,195.786,004.0067.0 %5.02,627.221,895.8427.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ107,259.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.027,127.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,396,994 1,123,198 0.00 % 0.0 155,043 80,006 48.40 % 5.0