จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู15,750.502,005.0087.3 %5.02,143.41335.3584.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู88,318.7174,967.0015.1 %5.01,125.18570.0049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู23,424.4910,664.0054.5 %5.02,999.101,664.3544.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู6,628.7811,884.00-79.3 %0.03,702.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�ไม่ครบ64,918.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,906.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู28,986.633,535.0087.8 %5.01,145.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�23,365.962,676.0088.5 %5.01,662.96456.2372.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง23,054.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,682.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง23,567.752,318.0090.2 %5.01,610.94508.8168.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�23,585.061,311.0094.4 %5.01,423.44136.6190.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา22,787.632,895.0087.3 %5.02,067.60698.3866.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�25,157.7614,421.0042.7 %5.05,680.393,861.2532.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู22,700.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,052.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู18,546.417,747.0058.2 %5.03,455.522,711.3521.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู19,327.955,051.2273.9 %5.03,569.582,334.1034.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู21,170.5122,361.73-5.6 %0.04,425.3118,360.81-314.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู20,822.8119,877.004.5 %2.04,635.543,401.5226.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู27,986.7715,458.4544.8 %5.07,106.584,855.8031.7 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู27,424.359,167.2266.6 %5.06,307.921,140.0081.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู76,039.1353,056.4730.2 %5.012,925.502,448.9381.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู19,272.4610,380.0046.1 %5.03,797.823,172.5316.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู10,101.651,675.5683.4 %5.0285.24143.6749.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู21,528.325,415.0074.8 %5.04,159.095.7599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู16,680.644,203.0074.8 %5.02,751.911,999.5627.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู20,661.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,216.141,578.2462.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู31,205.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,133.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ14,089.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,469.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู73,396.1713,217.0082.0 %5.05,890.98961.7083.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู22,574.2023,110.00-2.4 %0.04,254.182,305.7445.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู23,526.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,166.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู28,629.1414,010.0051.1 %5.03,474.031,432.7858.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู17,241.4316,288.005.5 %2.52,885.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู196,741.4812,448.0093.7 %5.03,758.161,508.6959.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�285,635.16191,581.0232.9 %5.04,746.473,609.0424.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู15,865.556,046.0061.9 %5.02,314.56583.0474.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู20,847.3878,443.00-276.3 %0.02,858.281,696.6240.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู17,579.555,498.0068.7 %5.03,056.161,054.3965.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู26,244.3721,930.0016.4 %5.04,368.302,576.0141.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู19,810.6912,768.0035.5 %5.03,911.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู21,066.2018,258.3013.3 %5.04,257.403,903.328.3 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ไม่ครบ105,280.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,202.91ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2216,999.3872,262.5366.7 %5.06,463.5747,472.96-634.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู245,815.36149,639.5939.1 %5.05,380.982,299.0057.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง483,215.4176,934.0084.1 %5.03,838.022,555.5033.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู45,964.7278,451.96-70.7 %0.09,487.981,026.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21,494.0413,561.0036.9 %5.03,911.882,565.5934.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู17,138.075,074.0070.4 %5.02,485.681,306.1747.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู106,839.7156,825.0046.8 %5.024,373.8631,431.98-29.0 %0.0
รวม 2,443,572 1,147,414 0.00 % 0.0 171,270 158,672 0.00 % 0.0