จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู15,768.122,005.0087.3 %5.02,143.41335.3584.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู88,420.4974,967.0015.2 %5.01,125.18570.0049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู23,451.3610,664.0054.5 %5.02,999.101,664.3544.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู19,268.5011,884.0038.3 %5.03,702.72439.4388.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�46,241.3164,918.72-40.4 %0.010,294.302,906.7771.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู29023.933535.087.8 %5.01145.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�23,394.252,676.0088.6 %5.01,662.96456.2372.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง23,082.022,628.3688.6 %5.01,682.88460.7072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง23,596.422,318.0090.2 %5.01,610.94508.8168.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�23,612.331,311.0094.4 %5.01,423.44136.6190.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา22,815.262,913.0087.2 %5.02,067.60698.3866.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�25,187.3314,421.0042.7 %5.05,680.393,861.2532.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู22727.939ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05052.8398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู18,568.597,747.0058.3 %5.03,455.522,711.3521.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู19,350.535,051.2273.9 %5.03,569.582,334.1034.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู21,195.7615,231.0028.1 %5.04,425.315,486.54-24.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู20,846.8419,877.004.7 %2.04,635.543,401.5226.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู28,019.8215,458.4544.8 %5.07,106.584,855.8031.7 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู27,455.829,167.2266.6 %5.06,307.921,140.0081.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู76,126.8453,056.4730.3 %5.012,925.502,448.9381.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู19,295.6310,380.0046.2 %5.03,797.823,172.5316.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู10,113.241,675.5683.4 %5.0285.24143.6749.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู21,553.235,415.0074.9 %5.04,159.095.7599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู16,700.774,203.0074.8 %5.02,751.911,999.5627.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู20,685.9917,855.0013.7 %5.04,216.141,578.2462.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู31241.441ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08133.4199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู30,093.1714,089.0053.2 %5.07,905.244,469.3843.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู73,482.1913,217.0082.0 %5.05,890.98961.7083.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู22,601.0723,110.00-2.3 %0.04,254.182,305.7445.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู23,553.5420,572.0012.7 %5.05,166.962,978.5042.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู28,662.1514,010.0051.1 %5.03,474.031,432.7858.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู17262.416288.05.6 %2.52885.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู196,969.7812,448.0093.7 %5.03,758.161,508.6959.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�285,951.88191,581.0233.0 %5.04,746.473,609.0424.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู15,884.446,046.0061.9 %5.02,314.56583.0474.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู20,871.1478,443.00-275.8 %0.02,858.281,696.6240.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู17,600.705,498.0068.8 %5.03,056.161,054.3965.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู26,273.0021,930.0016.5 %5.04,368.302,576.0141.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู19834.35912768.035.6 %5.03911.8799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู21,091.3018,258.3013.4 %5.04,257.403,903.328.3 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ไม่ครบ105280.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3202.9138ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2217,231.9172,262.5366.7 %5.06,463.573,150.9651.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู16,456.2126,561.04-61.4 %0.01,699.751,615.005.0 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู246,099.28149,639.5939.2 %5.05,380.982,299.0057.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง483,803.7576,934.0084.1 %5.03,838.022,555.5033.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู46,017.9478,451.96-70.5 %0.09,487.981,026.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21,518.8013,561.0037.0 %5.03,911.882,565.5934.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู17,157.915,074.0070.4 %5.02,485.681,306.1747.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู106,965.7656,825.0046.9 %5.024,373.8631,431.98-29.0 %0.0
รวม 2,619,157 1,286,926 50.86 % 5.0 201,722 114,345 43.32 % 5.0