จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ21215.8515723.3725.9 %5.012594.391654.7589794.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 145163.719ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07678.1997ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น23934.1417007.070.7 %5.03458.7603748.2105178.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น180266.72140006.3122.3 %5.0978.56995934.334474.5 %2.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 736621.63314685.057.3 %5.011325.364011.275464.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น35668.18106307.99-198.0 %0.010304.531557.097484.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพูไม่ครบ2105.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ54.0ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ342.14249ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นไม่ครบ25912.311ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง16496.1993226.080.4 %5.02606.52838.5079367.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่16603.1894651.072.0 %5.02805.6599727.9564874.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ16150.1093408.078.9 %5.02657.35011008.700562.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล16653.414790.071.2 %5.03189.48789.687575.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 6172494.06377107.72-118.6 %0.059782.3245764.85223.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ6985.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น67573.64122649.066.5 %5.022113.4816949.91823.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 433588.891ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09734.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5133648.45137058.19-2.6 %0.016709.7611154.49133.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่นไม่ครบ85237.734ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2025.2109ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 30355.39144073.102-45.2 %0.015230.3913685.950475.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นไม่ครบ33837.258ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6273.106ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 422335.6713005.041.8 %5.07740.899912066.677-55.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ1657739.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4253.8149ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)78473.7599069.625-26.2 %0.022893.10921270.1997.1 %3.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)106278.7362914.28940.8 %5.014911.25809.4000294.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น74688.438347110.0-364.7 %0.06425.2803355.5850294.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)27290.9246313.23-69.7 %0.09315.59965851.33537.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.137084.1494045.11731.4 %5.01938.48779.3609659.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)10259.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0426.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น22764.9312024.047.2 %5.05550.5303ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น19969.81113080.034.5 %5.04732.83982544.527346.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น26177.221ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07109.8198ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น53904.238267709.0-396.6 %0.013156.9212401.6925.7 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ71593.5ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3100.876ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น74963.781145077.98-93.5 %0.014849.689615.3339895.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นไม่ครบ12963.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ26964.051ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น31145.89129154.766.4 %3.07851.46971980.07774.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ25935.961ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3853.4565ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3261.7424ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น111286.0587888.021.0 %5.03230.88992021.98937.4 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3087.1008ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 469692.39159501.9114.6 %5.019562.3698077.502458.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น17742.329162.048.4 %5.03934.1902871.786577.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น173897.08131631.024.3 %5.010004.462713.503972.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ18020.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2355.354ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)49714.96128821.042.0 %5.08935.40042504.029172.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น26293.02920657.021.4 %5.07166.87991818.18674.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1446.2954ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น191563.7247381.03975.3 %5.0628457.562780.515999.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1277831.81127563.0154.1 %5.06029.8101ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 269938.578101023.26-44.4 %0.04409.93994491.5332-1.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3229638.88101059.0556.0 %5.08217.6699ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4443109.4164313.03185.5 %5.010037.6093756.451962.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5568146.94156261.8472.5 %5.09796.62014904.679249.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)170295.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015424.199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น260972.81111715.057.2 %5.02123.89994593.6558-116.3 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น560368.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011677.439ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น197014.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05855.7603ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ไม่ครบ123080.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3945.7166ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ208836.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9649.9004ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น181247.63212041.38-17.0 %0.021696.117287.14120.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น273952.75238288.013.0 %5.012080.432007.992483.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 719872.595278.073.4 %5.06450.12991401.981678.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นไม่ครบ479610.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9602.9883ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 22990.7620363.011.4 %5.05968.85994175.113330.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)37486.03173316.0-95.6 %0.013928.491007.9592.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น20179.3212509.038.0 %5.04827.5103ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรภาค 4511271.75378526.8126.0 %5.0207603.3616297.092.1 %5.0
รวม 5,673,410 4,297,495 0.00 % 0.0 1,242,959 228,211 0.00 % 0.0