จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ21,298.2315,723.3726.2 %5.012,594.39654.7694.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 145,340.2555,284.33-21.9 %0.07,678.203,386.3955.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น24,027.687,007.0070.8 %5.03,458.76748.2178.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น181,024.42140,006.3122.7 %5.0978.57934.334.5 %2.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 739,511.44314,685.0057.4 %5.011,325.364,011.2864.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น35,809.63106,307.99-196.9 %0.010,304.531,557.1084.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ14537.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ227.8765ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น175,932.53149,306.0015.1 %5.031,083.068,116.5973.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 134,215.679,983.0070.8 %5.02,578.86574.0477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 232,477.919,498.0070.8 %5.01,886.82595.8668.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง29,162.663,883.0086.7 %5.01,009.5653.1094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน30,977.232,314.0092.5 %5.01,005.6054.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ29,723.533,199.0089.2 %5.01,775.88456.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ29,498.987,240.0075.5 %5.02,942.70523.9282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู28,961.592,105.0092.7 %5.02,527.5054.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง30,855.877,065.0077.1 %5.02,042.34570.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์29,126.024,222.0085.5 %5.01,643.52456.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน27,106.853,285.0087.9 %5.01,805.04456.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่31,182.358,180.0073.8 %5.02,231.04649.7670.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล31,309.967,311.0076.6 %5.02,761.92342.1487.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย28,996.572,744.0090.5 %5.02,102.7654.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง29,357.684,117.0086.0 %5.02,467.7454.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง29,219.893,471.0088.1 %5.01,984.14456.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี27,007.352,867.0089.4 %5.02,002.50513.0074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท26,401.642,601.0090.1 %5.01,557.3654.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง26,569.562,335.0091.2 %5.01,532.5254.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน26,719.803,329.0087.5 %5.02,415.3654.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด26,872.222,944.0089.0 %5.01,080.36456.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น24,651.8425,912.31-5.1 %0.06,425.284,876.8224.1 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง16,563.223,226.0080.5 %5.02,606.52838.5167.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่16,671.304,651.0072.1 %5.02,805.66727.9674.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ16,218.253,408.0079.0 %5.02,657.351,008.7062.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล16,720.724,790.0071.4 %5.03,189.48789.6975.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น20,574.5115,948.0022.5 %5.04,029.242,161.3746.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น30,678.9620,826.0032.1 %5.08,707.206,389.1726.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น24,968.4014,927.0040.2 %5.07,361.013,448.4353.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 6173,181.69377,107.72-117.8 %0.059,782.3245,764.8523.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น19,221.386,985.0063.7 %5.04,523.682,657.5141.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น67,856.2722,649.0066.6 %5.022,113.4816,949.9223.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 433,721.4231,070.327.9 %3.59,734.0418,076.23-85.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5134,172.69137,058.19-2.2 %0.016,709.7611,154.4933.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น166,697.7885,237.7348.9 %5.05,835.242,025.2165.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 30,476.1244,073.10-44.6 %0.015,230.393,685.9575.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น43,324.7433,837.2621.9 %5.013,727.406,273.1154.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)29114.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07908.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 422,429.1913,005.0042.0 %5.07,740.9012,066.68-55.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น2,113,157.001,657,739.0021.6 %5.011,579.524,253.8163.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)78,775.1999,069.63-25.8 %0.022,893.1121,270.207.1 %3.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)106,699.1662,914.2941.0 %5.014,911.25809.4094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น74,983.24347,110.00-362.9 %0.06,425.28355.5994.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)27,400.4246,313.23-69.0 %0.09,315.605,851.3437.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)79,588.1476,532.233.8 %1.527,869.224,173.5885.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 458,049.8393,774.58-61.5 %0.021,301.8511,118.2147.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น661,573.1318,646.0697.2 %5.0248,371.0015,782.1193.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.137,619.9294,045.1231.7 %5.01,938.48779.3659.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)10,299.554,848.0052.9 %5.0426.00306.4728.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น22,853.1012,024.0047.4 %5.05,550.53996.3082.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น20,049.3713,080.0034.8 %5.04,732.842,544.5346.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น26,282.3635,848.41-36.4 %0.07,109.823,103.9856.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น54,115.88267,709.00-394.7 %0.013,156.9212,401.695.7 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น37,803.2571,593.50-89.4 %0.011,103.183,100.8872.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น75,268.42145,077.98-92.7 %0.014,849.69615.3395.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น48,082.8112,963.0073.0 %5.015,096.5426,964.05-78.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น24,221.3321,809.0010.0 %5.06,311.161,996.8868.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น31,267.0529,154.766.8 %3.07,851.471,980.0874.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น34,690.1525,935.9625.2 %5.08,490.703,853.4654.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น23,988.2138,072.00-58.7 %0.072,713.33876.0198.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่นไม่ครบ15304.8ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3295.2563ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น111,723.1787,888.0021.3 %5.03,230.892,021.9937.4 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 273,886.6943,074.0084.3 %5.05,792.153,087.1046.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 469,971.7859,501.9115.0 %5.019,562.378,077.5058.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น17,814.329,162.0048.6 %5.03,934.19871.7977.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น174,577.92131,631.0024.6 %5.010,004.462,713.5072.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น22,091.1218,020.0018.4 %5.05,607.602,355.3558.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)49,911.4928,821.0042.3 %5.08,935.402,504.0372.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น26,412.9520,657.0021.8 %5.07,166.881,818.1974.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น29,959.8420,969.0030.0 %5.010,450.991,446.3086.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น27730.891ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07109.8198ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น192,269.9547,381.0475.4 %5.0628,457.562,780.5299.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)170,961.5658,172.6366.0 %5.015,424.205,898.4661.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1278,966.28127,563.0154.3 %5.06,029.814,276.1329.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 270,214.51101,023.26-43.9 %0.04,409.944,491.53-1.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3230,514.78101,059.0556.2 %5.08,217.673,576.7556.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4455,692.4761,171.4286.6 %5.010,052.623,756.4562.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5570,368.13156,261.8472.6 %5.09,796.624,904.6849.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น41,469.33107,268.00-158.7 %0.02,470.004,396.60-78.0 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น261,993.08111,715.0057.4 %5.02,123.904,593.66-116.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่325,979.69123,080.0062.2 %5.05,653.203,945.7230.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น562,605.88579,580.00-3.0 %0.011,677.443,952.8666.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น197784.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05855.7603ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น57,553.01208,836.00-262.9 %0.015,310.849,649.9037.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น181,984.59212,041.38-16.5 %0.021,696.1017,287.1420.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น275,002.25238,288.0013.4 %5.012,080.432,007.9983.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 719,952.565,278.0073.5 %5.06,450.131,401.9878.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น951,487.88479,610.0049.6 %5.012,958.689,602.9925.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 23,078.7319,835.0014.1 %5.05,968.864,175.1130.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)37,636.8473,316.00-94.8 %0.013,928.491,007.9592.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)16,887.076,910.0059.1 %5.08,272.38119.8598.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น20,261.0312,509.0038.3 %5.04,827.511,605.9866.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4513,272.28378,526.8126.3 %5.0207,603.3616,297.0092.1 %5.0
รวม 12,448,085 8,529,134 31.48 % 5.0 1,930,048 422,541 78.11 % 5.0