จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,213.36695.0478.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี73,572.5347,978.0034.8 %5.0486.90970.04-99.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี42,482.837,668.6081.9 %5.0387.96162.9658.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี705,096.9437,327.0094.7 %5.027,569.341,728.0993.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 4577,440.1917,727.6596.9 %5.027,419.28157.5699.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี20,114.368,450.0058.0 %5.04,924.82747.1484.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 10207,794.9586,291.7658.5 %5.040,588.001,601.2096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี145,846.44146,837.02-0.7 %0.029,227.264,329.3785.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี40,732.4431,086.5723.7 %5.03,450.59201.2994.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ24,052.913,276.0086.4 %5.01,506.00546.8263.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี28,863.067,336.0074.6 %5.01,848.72570.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน23,406.901,720.2492.7 %5.01,728.24415.5576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน35,652.262,609.0092.7 %5.05,274.9060.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม24,049.921,229.0094.9 %5.02,887.62284.5390.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด23,238.082,588.0088.9 %5.01,539.24456.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง24,082.193,944.0083.6 %5.02,478.72646.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ25,232.782,736.0089.2 %5.02,063.16456.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ25,197.693,159.0087.5 %5.01,961.34266.0086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ24,135.473,689.0084.7 %5.02,652.06578.6778.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ24,790.133,530.0085.8 %5.01,854.40513.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม24,983.761,878.0092.5 %5.01,792.5615.4699.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ30547.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01697.9399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง23,991.462,142.0091.1 %5.01,616.40446.5072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน28,665.604,546.0084.1 %5.01,871.94456.0075.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 434,441.5455,690.98-61.7 %0.014,294.318,981.3137.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี21,564.4031,633.38-46.7 %0.05,552.303,176.5142.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี13,929.6610,574.0024.1 %5.02,928.971,168.5060.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี16,426.605,381.0067.2 %5.02,828.401,039.1463.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ15,821.784,464.0071.8 %5.02,865.361,063.2362.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ16,203.554,971.2069.3 %5.02,682.361,041.1361.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี18,987.0113,263.0030.1 %5.04,373.322,220.8049.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี26,299.6818,522.2429.6 %5.06,940.475,911.6914.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี22,531.2510,819.0052.0 %5.05,419.184,990.047.9 %3.5
สำนักชลประทานที่ 5274,342.00236,332.0013.9 %5.043,466.2238,213.2512.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 523,376.5010,191.0056.4 %5.09,635.704,096.6457.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี23,244.388,233.0064.6 %5.04,126.083,892.155.7 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี60,383.7625,020.0058.6 %5.019,985.4613,779.5431.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี14,501.4429,022.48-100.1 %0.03,508.624,696.36-33.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี47,179.5231,210.6733.8 %5.010,743.668,343.2422.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี36,778.1536,099.001.8 %0.58,461.76614.2192.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 326,306.8315,969.1239.3 %5.010,352.0314,792.90-42.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี110,845.76150,316.67-35.6 %0.013,405.9417.1099.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี1,803,430.303,368,572.50-86.8 %0.08,095.205,228.5235.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี21,841.0114,065.0035.6 %5.05,609.40660.4388.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)81,084.2328,583.6064.7 %5.06,943.313,661.3347.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)68,360.3864,900.005.1 %2.522,834.9010,239.4655.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 371,903.5448,520.6932.5 %5.023,846.3413,840.4042.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี23,397.0213,867.0040.7 %5.0543.48334.5938.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี22,402.598,625.0061.5 %5.05,152.98436.0991.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี18,570.665,389.0071.0 %5.04,582.501,386.8369.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี29,384.5532,765.40-11.5 %0.05,627.763,639.5235.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี35,456.0056,716.26-60.0 %0.010,173.244,025.9660.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี70,631.46108,633.84-53.8 %0.014,835.501,592.5589.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี72,714.9017,502.0075.9 %5.05,267.103,602.5131.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี25,750.6527,612.80-7.2 %0.06,674.252,233.0066.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี47,839.8652,399.00-9.5 %0.011,314.142,202.6280.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี31,086.3619,952.0035.8 %5.08,575.862,449.7271.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี31,543.6337,105.00-17.6 %0.06,484.09276.7095.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี141,897.0568,018.0052.1 %5.03,118.732,683.3814.0 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 615,769.63317,724.9148.4 %5.010,811.143,966.9563.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี18,330.627,960.0056.6 %5.03,897.90785.5779.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี32125.281ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06997.5396ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี110199.7ไม่ครบประเมินไม่ได้0.036230.703ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี67,130.9266,440.001.0 %0.516,212.323,500.4578.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี35,734.7615,119.0057.7 %5.05,551.711,512.3872.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี44,774.70111,186.47-148.3 %0.08,116.083,068.1662.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)60,485.1090,216.00-49.2 %0.015,942.184,819.5269.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1134,178.97100,192.7225.3 %5.08,388.485,921.4929.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2230,819.30102,893.5255.4 %5.08,891.365,365.0239.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3187143.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08190.9004ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4377,519.9776,675.0079.7 %5.09,135.063,780.2858.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี81,519.0755,838.1131.5 %5.02,781.732,475.1011.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี552,308.00495,150.0010.3 %5.010,927.081,315.0788.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี498,982.81206,387.0058.6 %5.06,477.002,161.1066.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี827,656.25290,072.4465.0 %5.07,031.824,413.4137.2 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี870,209.75228,460.5573.7 %5.06,324.603,966.6937.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี233,933.45151,697.0035.2 %5.06,350.002,826.3055.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี954,180.38152,848.0284.0 %5.06,039.244,374.8927.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ487,867.6692,121.4281.1 %5.06,106.802,857.4853.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน649,648.00202,057.0268.9 %5.06,297.763,395.5346.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี155,703.05187,872.98-20.7 %0.016,742.1018,720.31-11.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี71,627.1313,540.0081.1 %5.027,352.801,070.2896.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี323,999.59191,888.0240.8 %5.08,250.472,566.1968.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 818,492.395,496.1170.3 %5.07,674.121,495.7780.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 31,028.0916,097.0048.1 %5.06,217.873,307.1046.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)33,865.2651,155.00-51.1 %0.011,132.735,660.0549.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี20,232.0012,916.0036.2 %5.09,043.813,462.5261.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 465,729.6339,792.5139.5 %5.016,121.404,355.3973.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี17749.359ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04582.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี214,199.25134,995.6137.0 %5.019,581.1419,720.98-0.7 %0.0
รวม 13,249,807 8,515,481 35.73 % 5.0 756,990 313,699 58.56 % 5.0