จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,213.36695.0478.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี73,283.3747,978.0034.5 %5.0486.90970.04-99.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี42,316.057,668.6081.9 %5.0387.96162.9658.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี702,212.3137,327.0094.7 %5.027,569.341,728.0993.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 4574,736.7517,727.6596.9 %5.027,419.28157.5699.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี20,031.258,450.0057.8 %5.04,924.82747.1484.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 10206,957.0986,291.7658.3 %5.040,588.001,601.2096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี145,314.52146,837.02-1.0 %0.029,227.264,329.3785.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี40,575.6131,086.5723.4 %5.03,450.59201.2994.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ23,954.503,276.0086.3 %5.01,506.00546.8263.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี28,748.977,336.0074.5 %5.01,848.72570.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวานไม่ครบ1,720.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ415.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน35,512.572,609.0092.7 %5.05,274.9060.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม23,950.631,229.0094.9 %5.02,887.62284.5390.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด23,142.752,588.0088.8 %5.01,539.24456.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง23,982.573,944.0083.6 %5.02,478.72646.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ25,128.182,736.0089.1 %5.02,063.16456.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ25,099.083,159.0087.4 %5.01,961.34266.0086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ24,040.723,689.0084.7 %5.02,652.06578.6778.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ24,691.683,530.0085.7 %5.01,854.40513.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอมไม่ครบ1,878.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ30,426.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,697.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง23,893.562,142.0091.0 %5.01,616.40446.5072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน28,553.804,546.0084.1 %5.01,871.94456.0075.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 434,302.2055,690.98-62.4 %0.014,294.318,981.3137.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี21,475.8031,633.38-47.3 %0.05,552.303,176.5142.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี13,875.2310,574.0023.8 %5.02,928.971,168.5060.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี16,359.445,381.0067.1 %5.02,828.401,039.1463.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ15,758.694,464.0071.7 %5.02,865.361,063.2362.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ16,139.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,682.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี18,910.2913,263.0029.9 %5.04,373.322,220.8049.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี26,192.1418,522.2429.3 %5.06,940.475,911.6914.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี22,437.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,419.184,990.047.9 %3.5
สำนักชลประทานที่ 5273,264.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.043,466.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 523,281.2410,191.0056.2 %5.09,635.704,096.6457.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี23,153.318,377.0063.8 %5.04,126.083,892.155.7 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี14,443.8629,022.48-100.9 %0.03,508.624,696.36-33.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี46,989.1731,210.6733.6 %5.010,743.668,343.2422.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี36,634.2036,099.001.5 %0.58,461.76614.2192.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 326,200.9215,969.1239.1 %5.010,352.0314,792.90-42.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี110,408.16150,316.67-36.1 %0.013,405.9417.1099.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี1,796,414.003,368,572.50-87.5 %0.08,095.205,228.5235.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี21,752.9014,065.0035.3 %5.05,609.40660.4388.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)ไม่ครบ28,583.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,625.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)68,083.6564,900.004.7 %2.022,834.9010,239.4655.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 371,614.6048,520.6932.2 %5.023,846.3413,840.4042.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี23,305.1613,867.0040.5 %5.0543.48334.5938.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี22,313.708,625.0061.3 %5.05,152.98436.0991.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี18,493.195,389.0070.9 %5.04,582.501,386.8369.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี29,264.2832,765.40-12.0 %0.05,627.763,639.5235.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี53,476.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,515.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี35,318.8056,716.26-60.6 %0.010,173.244,025.9660.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี70,361.11108,633.84-54.4 %0.014,835.501,592.5589.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี72,428.3517,502.0075.8 %5.05,267.103,602.5131.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี25,648.4327,612.80-7.7 %0.06,674.252,233.0066.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี47,665.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,314.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี30,962.0719,952.0035.6 %5.08,575.862,449.7271.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี31,370.4737,105.00-18.3 %0.06,484.09276.7095.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี141,333.9568,018.0051.9 %5.03,118.732,683.3814.0 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 613,329.38317,724.9148.2 %5.010,811.143,966.9563.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี18,260.067,960.0056.4 %5.03,897.90785.5779.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี31,981.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,997.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี109,767.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.036,230.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี66,870.0666,440.000.6 %0.516,212.323,500.4578.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี35,592.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,551.711,512.3872.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี44,598.92111,186.47-149.3 %0.08,116.083,068.1662.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)59,884.7290,216.00-50.6 %0.015,942.184,819.5269.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1133,526.88100,192.7225.0 %5.08,388.485,921.4929.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2229,901.17102,893.5255.2 %5.08,891.365,365.0239.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3186,332.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,190.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4375,358.0676,675.0079.6 %5.09,135.063,780.2858.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี81,198.2755,838.1131.2 %5.02,781.732,475.1011.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี550,119.50495,150.0010.0 %5.010,927.081,315.0788.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี496,970.94206,387.0058.5 %5.06,477.002,161.1066.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีไม่ครบ290,072.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,413.41ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบ228,460.55ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,966.69ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี232,995.70151,697.0034.9 %5.06,350.002,826.3055.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี950,245.50152,848.0283.9 %5.06,039.244,374.8927.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ485,952.3192,121.4281.0 %5.06,106.802,857.4853.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน647,081.00202,057.0268.8 %5.06,297.763,395.5346.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี155,090.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016,742.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี71,345.5813,540.0081.0 %5.027,352.801,070.2896.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 818,423.805,496.1170.2 %5.07,674.121,495.7780.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 30,904.3416,097.0047.9 %5.06,217.873,307.1046.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)33,728.9151,155.00-51.7 %0.011,132.735,660.0549.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี20,150.5412,916.0035.9 %5.09,043.813,462.5261.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 465,466.1339,792.5139.2 %5.016,121.404,355.3973.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี17,679.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,582.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี213,348.25134,995.6136.7 %5.019,581.1419,720.98-0.7 %0.0
รวม 10,442,435 7,240,489 0.00 % 0.0 630,729 224,703 0.00 % 0.0