จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี20,948.168,112.0061.3 %5.01,711.50442.8474.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี21,694.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,624.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี21,352.1115,192.0028.9 %5.03,118.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2222,257.25204,433.008.0 %4.015,947.463,562.5077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1258,654.09215,436.0316.7 %5.020,053.004,221.8078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย25,340.975,658.0077.7 %5.01,558.56509.2067.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 142,050.1614,071.0066.5 %5.02,000.16445.4977.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 246,395.5516,577.0064.3 %5.02,205.90399.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 139,702.6620,082.0049.4 %5.02,045.48722.0064.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย25,138.005,997.0076.1 %5.01,359.87570.0058.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง40,974.7323,720.0042.1 %5.02,051.46512.7575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่35,958.7615,731.0056.3 %5.01,552.20427.5072.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี17,190.8919,098.00-11.1 %0.06,437.524,470.9230.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรีไม่ครบ12,136.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี69,196.079,034.0086.9 %5.022,709.721,033.8495.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี26,059.7715,398.0040.9 %5.04,434.924,409.530.6 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี25,828.7521,344.0017.4 %5.04,698.425.7099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี27,809.0011,144.1559.9 %5.05,723.894,301.2924.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี22,061.3912,061.0045.3 %5.03,460.981,489.8157.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรีไม่ครบ52,340.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,771.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี22,109.889,085.0058.9 %5.03,586.3266.0498.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี17,814.985,504.2069.1 %5.01,863.63962.8848.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ28,127.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,289.56ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี56,909.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,967.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี74,339.478,199.0089.0 %5.03,616.341,182.5067.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี21,647.8714,390.0033.5 %5.02,837.611,183.5858.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี32,279.7418,341.0043.2 %5.03,613.111,137.1568.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ78,750.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ832.61ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี75,862.1747,740.0037.1 %5.06,299.794,202.5633.3 %5.0
รจก.บางขวาง 1,117,786.601,135,336.00-1.6 %0.011,914.893,526.5870.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี17,028.386,063.0064.4 %5.01,335.54587.2856.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี29,524.7314,018.0052.5 %5.05,857.022,579.9256.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี22,602.4311,730.0048.1 %5.03,118.682,045.0034.4 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี68,730.0381,999.00-19.3 %0.010,458.883,203.5969.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี20,084.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,871.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี29,339.7820,027.0031.7 %5.03,492.661,085.8568.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2185,309.95106,947.0042.3 %5.03,678.631,776.0751.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี342,715.69163,228.0052.4 %5.02,625.484,384.55-67.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี96,571.31121,608.00-25.9 %0.014,255.106,010.7557.8 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก4,493,452.003,676,296.0018.2 %5.071,027.766,433.2890.9 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติไม่ครบ740,700.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,566.64ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันทันตกรรม634,152.00528,000.0016.7 %5.01,221.931,298.00-6.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี17,178.514,253.0975.2 %5.01,616.41884.6945.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี712,615.88202,839.5371.5 %5.0307,024.8424,885.7491.9 %5.0
รวม 8,977,980 6,808,692 0.00 % 0.0 557,396 94,960 0.00 % 0.0