จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี20,995.908,112.0061.4 %5.01,711.50442.8474.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี21,742.4614,239.0034.5 %5.02,624.22556.4478.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี21401.8515192.029.0 %5.03118.6802ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 4142,734.92144,177.59-1.0 %0.028,995.664,165.4085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2222,747.22204,433.008.2 %4.015,947.463,562.5077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1259,152.78215,436.0316.9 %5.020,053.004,221.8078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย25,396.855,658.0077.7 %5.01,558.56509.2067.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 142,141.0614,071.0066.6 %5.02,000.16445.4977.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 246,491.2516,577.0064.3 %5.02,205.90399.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 139,792.0120,082.0049.5 %5.02,045.48722.0064.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 261,585.4722,637.0063.2 %5.02,141.52475.0077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย25,195.385,997.0076.2 %5.01,359.87570.0058.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง41,064.9723,720.0042.2 %5.02,051.46512.7575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่36,037.4715,731.0056.3 %5.01,552.20427.5072.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 144,114.4784,000.00-90.4 %0.08,595.307,666.5210.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี17,228.7519,098.00-10.8 %0.06,437.524,470.9230.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี27,526.6212,136.0055.9 %5.05,514.862,051.9162.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี19,447.919,767.0049.8 %5.02,243.94748.4666.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี69,962.839,034.0087.1 %5.022,709.721,033.8495.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี26,116.2915,398.0041.0 %5.04,434.924,409.530.6 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี25,885.9321,344.0017.5 %5.04,698.425.7099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี27,872.0211,144.1560.0 %5.05,723.894,301.2924.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี135243.59164588.0-21.7 %0.010420.979ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี22,111.1012,061.0045.5 %5.03,460.981,489.8157.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี29,429.6652,340.00-77.8 %0.07,196.192,771.3961.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี22,158.419,085.0059.0 %5.03,586.3266.0498.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี17,852.305,504.2069.2 %5.01,863.63962.8848.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี28,912.9229,992.00-3.7 %0.04,238.181,103.4574.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี78,254.48161,851.00-106.8 %0.013,387.5011,066.6917.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี32,281.5630,275.006.2 %3.05,077.503,289.5635.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี58,668.9388,414.00-50.7 %0.07,967.77818.1689.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี74,505.228,199.0089.0 %5.03,616.341,182.5067.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี21,698.4614,390.0033.7 %5.02,837.611,183.5858.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี32,358.4318,732.0042.1 %5.03,613.111,304.4463.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี40,287.4633,563.0016.7 %5.06,730.402,180.1767.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี38,156.3878,750.00-106.4 %0.07,511.40832.6188.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี76,029.2847,740.0037.2 %5.06,299.794,202.5633.3 %5.0
รจก.บางขวาง 1,120,238.401,135,336.00-1.3 %0.011,914.893,526.5870.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี371699.56324616.012.7 %5.05143.8398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี17,067.286,063.0064.5 %5.01,335.54587.2856.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี29,591.5614,018.0052.6 %5.05,857.022,579.9256.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี22,652.2811,730.0048.2 %5.03,118.682,045.0034.4 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี68,890.6281,999.00-19.0 %0.010,458.883,203.5969.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี20129.85910131.049.7 %5.02871.6599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี29,404.2124,420.0017.0 %5.03,492.661,085.8568.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1325,551.1992,538.0071.6 %5.02,132.702,001.866.1 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2185,757.59106,947.0042.4 %5.03,678.631,776.0751.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี26,736.9823,884.0010.7 %5.01,797.671,526.4515.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี42,964.4695,084.00-121.3 %0.01,889.183,213.73-70.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี343,478.50163,228.0052.5 %5.02,625.484,384.55-67.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี96,785.43121,608.00-25.6 %0.014,255.106,010.7557.8 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ1,539,006.00740,700.0051.9 %5.02,224.943,566.64-60.3 %0.0
สถาบันทันตกรรม635,604.69528,000.0016.9 %5.01,221.931,298.00-6.2 %0.0
สถาบันโรคทรวงอก4,503,644.503,604,437.0020.0 %5.071,027.766,443.2890.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 23,539.5218,506.0021.4 %5.03,940.622,687.8731.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี17,222.934,253.0975.3 %5.01,616.41884.6945.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี714,189.19202,839.5371.6 %5.0307,024.8424,885.7491.9 %5.0
รวม 12,106,737 8,973,806 25.88 % 5.0 671,605 145,860 78.28 % 5.0