จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย15,758.084,657.0070.4 %5.03,422.161,548.6454.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย147,026.22111,335.1524.3 %5.0463.561,339.34-188.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย81,005.5363,544.4121.6 %5.0344.19558.85-62.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ276.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย20,905.4613,727.0034.3 %5.04,372.94955.4478.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย20,382.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,378.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย145,806.7860,240.6358.7 %5.016,620.364,786.7171.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่28,205.295,412.0080.8 %5.01,800.06342.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน29,287.825,469.0081.3 %5.01,920.24342.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม23,391.573,227.0086.2 %5.02,502.40342.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ23,303.133,396.0085.4 %5.01,470.72342.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย23,789.042,541.0089.3 %5.02,836.20541.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว22,455.77159.0099.3 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง31,996.897,255.0077.3 %5.02,266.08456.0079.9 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ23,720.943,286.0086.1 %5.01,406.94285.0079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว9,003.20747.0091.7 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง22,872.654,333.0081.1 %5.02,234.34342.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่105,271.82104,495.570.7 %0.58,913.113,839.4256.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน37,791.0033,127.5712.3 %5.04,896.001,511.2869.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย63,790.4129,392.8053.9 %5.08,651.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย24,030.1013,680.0043.1 %5.06,654.904,946.0825.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย24,614.812,389.6090.3 %5.09,917.604,242.9157.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยไม่ครบ10,667.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย13,671.8711,038.6319.3 %5.03,739.863,396.269.2 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย33,560.4917,513.4947.8 %5.010,210.875,285.8748.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย27,162.2020,659.0023.9 %5.07,548.611,801.3076.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย71,758.6113,393.6181.3 %5.05,932.20796.1486.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย10,687.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0435.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย17,858.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,049.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย21,898.5416,776.7323.4 %5.03,409.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดเลย36,432.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,819.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย24,666.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,616.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยไม่ครบ12,932.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,882.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย34,450.7649,598.90-44.0 %0.08,651.54786.9190.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย70,111.3915,303.0078.2 %5.05,474.762,452.7255.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย22,132.0617,853.4219.3 %5.05,685.041,747.8069.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย31,883.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,883.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย70,545.4718,350.0074.0 %5.05,456.883,071.0743.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย255,367.05163,678.0835.9 %5.06,204.352,267.0363.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย19,215.873,207.0083.3 %5.03,460.18573.2483.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย20,983.685,926.0071.8 %5.05,152.611,808.0564.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย5,040.144,639.008.0 %4.04,220.821,112.3873.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)30,360.1828,373.856.5 %3.05,609.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย46,049.7114,153.9969.3 %5.011,751.188,823.6224.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ไม่ครบ55,410.79ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,747.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2105,063.3272,889.5130.6 %5.09,350.795,063.9745.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย197,614.097,183.6196.4 %5.02,020.861,636.2019.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย519,724.09282,632.3845.6 %5.05,902.333,689.8237.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12,311.41ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 26,938.4319,428.0027.9 %5.06,312.592,086.4966.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ26,260.54ประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,495,675 1,255,013 0.00 % 0.0 179,117 73,120 0.00 % 0.0