จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย15,776.164,657.0070.5 %5.03,422.161,548.6454.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย147,194.66111,335.1524.4 %5.0463.561,339.34-188.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย81,119.4463,544.4121.7 %5.0344.19558.85-62.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ276.621ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย20,931.4613,727.0034.4 %5.04,372.94955.4478.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย20,406.4310,590.0048.1 %5.02,378.10546.9177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย145,971.5360,240.6358.7 %5.016,620.364,786.7171.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่28,236.005,412.0080.8 %5.01,800.06342.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน29,321.435,469.0081.3 %5.01,920.24342.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม23,419.483,227.0086.2 %5.02,502.40342.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ23,331.383,396.0085.4 %5.01,470.72342.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย23,816.132,541.0089.3 %5.02,836.20541.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว22,481.43159.0099.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง32,034.367,255.0077.4 %5.02,266.08456.0079.9 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ23,748.713,286.0086.2 %5.01,406.94285.0079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว9,009.19747.0091.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง22,900.684,333.0081.1 %5.02,234.34342.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่105,395.11104,495.570.9 %0.58,913.113,839.4256.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน37,834.0233,127.5712.4 %5.04,896.001,511.2869.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย63,858.0629,392.8054.0 %5.08,651.618,014.927.4 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย16,400.329,623.0041.3 %5.09,194.982,435.7473.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย24,058.5413,680.0043.1 %5.06,654.904,946.0825.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย20,217.184,413.0078.2 %5.04,905.421,443.6270.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย24,643.692,389.6090.3 %5.09,917.604,242.9157.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย26,540.7310,667.0059.8 %5.05,705.374,735.6617.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย13,687.2711,038.6319.4 %5.03,789.963,396.2610.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย33,599.1817,513.4947.9 %5.010,210.875,285.8748.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย27,193.4720,659.0024.0 %5.07,548.611,801.3076.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย65,612.0660,646.857.6 %3.58,157.071,032.2587.3 %5.0
ท่าอากาศยานเลย341,148.13201,735.5340.9 %5.03,519.152,842.4619.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย71,841.7213,393.6181.4 %5.05,932.20796.1486.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย10699.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0435.48001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย19,742.006,715.0066.0 %5.04,902.60403.5191.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย17,879.342,974.0083.4 %5.04,049.662,141.6547.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย21,923.7916,776.7323.5 %5.03,409.981,793.2647.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย36474.711ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010819.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย24695.039ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06616.7402ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย22,699.3012,932.0043.0 %5.05,951.291,882.6268.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย34,493.8549,598.90-43.8 %0.08,651.54786.9190.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย70,192.6615,303.0078.2 %5.05,474.762,452.7255.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย22,159.0917,853.4219.4 %5.05,685.041,747.8069.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย32,199.4427,729.0013.9 %5.06,997.161,214.2682.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย28,546.2414,916.4847.7 %5.07,643.881,882.6075.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย70,626.9918,350.0074.0 %5.05,456.883,071.0743.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย255,673.77163,678.0836.0 %5.06,204.352,267.0363.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย19,239.253,207.0083.3 %5.03,460.18573.2483.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย21,009.025,926.0071.8 %5.05,152.611,808.0564.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย5,045.904,639.008.1 %4.04,220.821,112.3873.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)30,390.6528,373.856.6 %3.05,609.042,645.6952.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย46,103.6614,153.9969.3 %5.011,751.188,823.6224.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)115,650.3353,323.9753.9 %5.09,403.384,312.5654.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1288,918.59109,035.7762.3 %5.010,235.403,067.6470.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2105,186.5272,889.5130.7 %5.09,350.794,974.3546.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3158,618.6655,410.7965.1 %5.09,784.205,747.6041.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย197,840.847,183.6196.4 %5.02,020.861,636.2019.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย475,522.91354,538.0025.4 %5.09,943.744,536.8554.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย520,370.56282,632.3845.7 %5.05,902.333,689.8237.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย245,336.73179,399.0026.9 %5.06,076.703,820.4337.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ70728.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย66,607.60103,794.92-55.8 %0.013,145.4612,311.416.3 %3.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 26,971.0719,428.0028.0 %5.06,312.592,086.4966.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย17,652.359,538.0046.0 %5.03,992.581,410.2664.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ26260.539ประเมินไม่ได้0.0
รวม 4,478,329 2,482,995 44.56 % 5.0 322,824 141,252 56.24 % 5.0