จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย24,370.051,035.1095.8 %5.02,369.42770.1767.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย144,540.63153,707.47-6.3 %0.0453.24826.00-82.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย19,530.9111,151.0042.9 %5.03,587.811,226.4165.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย19,445.029,513.0051.1 %5.03,416.64180.4594.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย119,796.5957,196.4852.3 %5.015,604.563,636.4376.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ31,458.002,990.0090.5 %5.01,838.64415.5377.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่28,081.953,717.0086.8 %5.02,060.70375.4881.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม27,315.902,513.0090.8 %5.02,584.08412.2284.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย29,762.294,849.0083.7 %5.01,821.72413.3077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่27,067.242,993.0088.9 %5.02,130.48410.4080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี29,907.161,903.0093.6 %5.03,794.16379.7590.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 236,534.0134,360.285.9 %2.58,351.461,237.8385.2 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย360,831.06374,827.44-3.9 %0.015,375.243,935.9374.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย34,950.0620,545.0141.2 %5.07,238.905,571.1923.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย20,625.3621,928.44-6.3 %0.02,612.941,970.3824.6 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย24,999.4621,681.0013.3 %5.05,697.224,417.4422.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย20,126.767,246.0064.0 %5.04,844.943,460.7228.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย36,594.217,289.0080.1 %5.03,498.632,046.8741.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย46,366.8518,030.0061.1 %5.010,013.9410,307.97-2.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย27,230.978,310.0069.5 %5.06,001.198,322.00-38.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย26,261.8443,875.88-67.1 %0.05,926.741,125.2181.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย29,553.5929,709.54-0.5 %0.04,891.20384.9092.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย50,197.1455,876.00-11.3 %0.07,389.661,924.0674.0 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย22,882.707,162.0068.7 %5.04,651.32983.8078.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย20,508.969,028.0056.0 %5.03,795.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย15,843.383,902.3475.4 %5.02,711.702,129.4221.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย26,129.6529,241.12-11.9 %0.05,335.921,668.4368.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย59,142.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,455.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย25,561.3069,522.48-172.0 %0.05,678.402,589.1754.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย37,479.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,893.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย33,057.1534,693.72-5.0 %0.06,476.88334.9494.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย22,252.4518,391.7917.3 %5.04,309.022,057.5452.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย38,331.3219,436.1749.3 %5.05,882.131,364.2676.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย40,019.6822,045.7344.9 %5.05,469.022,609.0252.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจฯหนองคาย70,901.9522,832.0067.8 %5.04,006.142,419.3439.6 %5.0
รจจ.หนองคาย 894,612.25214,161.2776.1 %5.04,538.522,762.4839.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย16,536.848,169.0050.6 %5.02,369.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย26,402.8021,213.6819.7 %5.05,967.364,122.8430.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายไม่ครบ10,177.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.หนองคาย31,345.2030,553.782.5 %1.04,879.503,756.2023.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย7,392.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,624.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)89,923.5756,715.7036.9 %5.08,544.483,551.0358.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1225,070.0099,746.1455.7 %5.08,617.185,342.8738.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2924,157.13114,428.0087.6 %5.08,977.227,811.4813.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย29,741.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,465.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย496,353.78365,945.0026.3 %5.07,641.544,399.6942.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย129,485.36108,171.0016.5 %5.03,760.422,945.0021.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย446,052.97155,521.0065.1 %5.03,586.892,357.9334.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย69,487.52106,832.07-53.7 %0.09,832.6810,542.27-7.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 20,318.5512,846.0036.8 %5.03,624.482,109.7241.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย17,882.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,711.701,522.1943.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 4,900,782 2,425,805 50.50 % 5.0 238,706 121,130 0.00 % 0.0