จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย24,452.471,035.1095.8 %5.02,369.42770.1767.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย145,038.63153,707.47-6.0 %0.0453.24826.00-82.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย19,599.6711,151.0043.1 %5.03,587.811,226.4165.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย19,511.839,513.0051.2 %5.03,416.64180.4594.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย120,200.9457,196.4852.4 %5.015,604.563,636.4376.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ31,564.742,990.0090.5 %5.01,838.64415.5377.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่28,176.963,717.0086.8 %5.02,060.70375.4881.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม27,408.312,513.0090.8 %5.02,584.08412.2284.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย29,862.334,849.0083.8 %5.01,821.72413.3077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่27,158.522,993.0089.0 %5.02,130.48410.4080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี30,007.721,903.0093.7 %5.03,794.16379.7590.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 236,658.0434,360.286.3 %3.08,351.461,237.8385.2 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย362,041.22374,827.44-3.5 %0.015,375.243,935.9374.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย35,066.7720,545.0141.4 %5.07,238.905,571.1923.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย20,686.4021,928.44-6.0 %0.02,612.941,970.3824.6 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย25,089.6121,681.0013.6 %5.05,697.224,417.4422.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย20,197.347,246.0064.1 %5.04,844.943,460.7228.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย36,703.437,289.0080.1 %5.03,498.632,046.8741.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย46,523.2318,030.0061.2 %5.010,013.9410,307.97-2.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย27,322.898,310.0069.6 %5.06,001.198,322.00-38.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย26,352.1943,875.88-66.5 %0.05,926.741,125.2181.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย29,654.2629,709.54-0.2 %0.04,891.20384.9092.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย50,349.8455,876.00-11.0 %0.07,389.661,924.0674.0 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย22,961.507,162.0068.8 %5.04,651.32983.8078.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย10,094.193,657.0063.8 %5.0363.605.7098.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย20579.669028.056.1 %5.03795.4099ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย15,896.823,902.3475.5 %5.02,711.702,129.4221.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย26,217.8029,241.12-11.5 %0.05,335.921,668.4368.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย59341.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018455.398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย25,646.9669,522.48-171.1 %0.05,678.402,589.1754.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย37606.352ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08893.7998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย33,171.6234,693.72-4.6 %0.06,476.88334.9494.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย22,328.3418,391.7917.6 %5.04,309.022,057.5452.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย38,474.5019,436.1749.5 %5.05,882.131,364.2676.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย40,148.6522,045.7345.1 %5.05,469.022,609.0252.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย20741.0214635.35929.4 %5.02711.7002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจฯหนองคาย71,143.5222,832.0067.9 %5.04,006.142,419.3439.6 %5.0
รจจ.หนองคาย 895,996.00214,161.2776.1 %5.04,538.522,762.4839.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย16595.4398169.050.8 %5.02369.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย26,490.9621,213.6819.9 %5.05,967.364,122.8430.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย18,949.5510,177.0046.3 %5.02,946.441,015.5665.5 %5.0
สปส.จ.หนองคาย31,453.0530,553.782.9 %1.04,879.503,756.2023.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย24,361.1623,230.484.6 %2.04,194.96798.2081.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย7417.6602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03624.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)90,203.5556,715.7037.1 %5.08,544.483,551.0358.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1226,016.4899,746.1455.9 %5.08,617.185,342.8738.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2927,664.69114,428.0087.7 %5.08,977.227,811.4813.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย29,848.5318,859.3036.8 %5.01,465.82231.0084.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย498,027.81365,945.0026.5 %5.07,641.544,399.6942.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย129,926.11108,171.0016.7 %5.03,760.422,945.0021.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย447,530.13155,521.0065.2 %5.03,586.892,357.9334.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย69,724.92106,832.07-53.2 %0.09,832.6810,542.27-7.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 20,388.7212,846.0037.0 %5.03,624.482,109.7241.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย17,944.497,144.0060.2 %5.02,711.701,522.1943.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 5,038,154 2,503,508 50.31 % 5.0 247,677 123,181 50.27 % 5.0