จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม17,262.436,841.0060.4 %5.02,802.001,292.7853.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม223,454.1998,957.2055.7 %5.01,257.60689.3645.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม18,928.569,466.0050.0 %5.03,481.501,547.4855.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม20,729.9312,175.0041.3 %5.04,095.06455.1588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม123,587.61100,050.0019.0 %5.019,554.944,652.9476.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม29,725.2211,491.0061.3 %5.01,982.57350.3482.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ24,390.174,341.0082.2 %5.01,603.98195.7487.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน24,613.115,585.0077.3 %5.01,898.28469.8975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม32,006.605,251.0083.6 %5.01,666.92470.9471.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก24,497.004,124.0083.2 %5.01,673.1656.0296.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน24,533.223,043.0087.6 %5.01,358.8258.2495.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย26,046.773,487.0086.6 %5.01,489.17459.3969.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย25,844.665,728.0077.8 %5.02,371.44575.6875.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย28,578.085,458.0080.9 %5.01,926.90472.7175.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ23,656.372,729.0088.5 %5.0952.9255.8694.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช23,511.831,832.0092.2 %5.01,736.4051.8497.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง23,978.432,849.0088.1 %5.01,107.7262.1194.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม27,948.6424,966.1910.7 %5.04,855.682,391.7350.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ16,850.424,994.7070.4 %5.02,911.801,932.3733.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม24,348.8410,674.0056.2 %5.05,159.941,164.2777.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม20,156.6013,811.0031.5 %5.03,942.81743.3881.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม20,162.196,939.0065.6 %5.06,301.332,146.1365.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม54,183.4626,745.2150.6 %5.017,396.767,854.3454.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม15,152.4142,711.93-181.9 %0.02,945.104,858.64-65.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม32,872.8416,982.5048.3 %5.08,563.807,924.597.5 %3.5
ส.ป.ก. มหาสารคาม25,179.8017,318.0031.2 %5.05,530.862,141.2861.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม47,018.0090,975.35-93.5 %0.08,875.832,075.8676.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม30,255.3615,997.6947.1 %5.04,855.681,806.2462.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม10,314.754,999.0051.5 %5.0349.02349.05-0.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม17,727.246,125.0065.4 %5.02,213.31298.8686.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม19,146.183,739.0080.5 %5.03,372.421,949.4042.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม23,618.1021,871.427.4 %3.54,950.761,665.1766.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม41,976.16176,271.00-319.9 %0.010,864.756,344.4741.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม51,098.6464,071.00-25.4 %0.010,918.321,738.8284.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม16,328.1311,305.0030.8 %5.02,459.701,352.3845.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม50,852.8668,817.95-35.3 %0.012,032.22737.3293.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม38,894.917,705.0080.2 %5.04,285.203,241.4024.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม25,368.4619,942.0021.4 %5.04,669.861,910.6959.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม30,240.8139,167.00-29.5 %0.05,502.221,223.9577.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม35,024.2416,864.0051.9 %5.06,338.82627.5690.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม42,433.1423,849.0043.8 %5.05,960.01515.3891.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม72,554.2615,533.0078.6 %5.04,304.222,651.1938.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 301,982.88336,025.34-11.3 %0.05,501.687,062.72-28.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม24,183.5724,616.00-1.8 %0.03,600.661,881.9747.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม25,899.0722,253.0014.1 %5.03,318.241,970.9740.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม18,455.8111,062.0040.1 %5.03,315.451,186.5664.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม39,201.1435,361.009.8 %4.55,882.453,067.7947.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ14007.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4368.3472ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม23,552.8445,620.76-93.7 %0.05,197.862,281.8056.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)153,637.6180,897.5647.3 %5.010,827.66908.0191.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1283,775.0990,609.1568.1 %5.08,103.972,061.0774.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 21,122,008.90114,323.0089.8 %5.0112,265.043,887.6596.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3246,690.2881,952.5066.8 %5.06,346.596,543.83-3.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม69,153.3029,737.0057.0 %5.02,036.132,137.04-5.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม528,868.00463,860.0012.3 %5.09,273.906,598.7728.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ256711.28ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม218900.28195979.4710.5 %5.05463.9004ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม132,303.69856.7799.4 %5.04,473.305,224.47-16.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย353,260.00130,248.0063.1 %5.04,823.944,836.92-0.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบ115102.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ64559.148ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม64,604.62228,381.97-253.5 %0.010,638.9015,372.13-44.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 21,569.6719,613.009.1 %4.54,437.402,150.5451.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ8220.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1629.6584ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม267,644.25101,455.8862.1 %5.035,806.4119,269.3546.2 %5.0
รวม 5,400,742 3,048,635 43.55 % 5.0 436,369 158,003 63.79 % 5.0