จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม17,234.066,841.0060.3 %5.02,802.001,292.7853.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม223,081.3898,957.2055.6 %5.01,257.60689.3645.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม18,897.459,466.0049.9 %5.03,481.501,547.4855.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม20,695.8112,175.0041.2 %5.04,095.06455.1588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม123,382.99100,050.0018.9 %5.019,554.944,652.9476.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม29,677.7611,491.0061.3 %5.01,982.57350.3482.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ24,347.874,341.0082.2 %5.01,603.98195.7487.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน24,570.405,585.0077.3 %5.01,898.28469.8975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม31,953.625,251.0083.6 %5.01,666.92478.3571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก24,455.834,124.0083.1 %5.01,673.1656.0296.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน24,492.843,043.0087.6 %5.01,358.8258.2495.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย25,999.223,487.0086.6 %5.01,489.17459.3969.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย25,799.455,728.0077.8 %5.02,371.44575.6875.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย28,531.065,458.0080.9 %5.01,926.90472.7175.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ23,615.292,729.0088.4 %5.0952.9255.8694.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช23,470.561,832.0092.2 %5.01,736.4051.8497.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม27,902.6724,966.1910.5 %5.04,855.682,391.7350.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ16,821.174,994.7070.3 %5.02,911.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม24,229.4310,674.0055.9 %5.05,159.941,164.2777.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม20,121.7313,811.0031.4 %5.03,942.81743.3881.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม20,128.526,939.0065.5 %5.06,301.332,146.1365.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม54,092.7926,745.2150.6 %5.017,396.767,854.3454.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ42,711.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,858.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. มหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม19,114.493,739.0080.4 %5.03,372.421,949.4042.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม23,578.2221,871.427.2 %3.54,950.761,665.1766.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ176,271.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม51,012.0064,071.00-25.6 %0.010,918.321,738.8284.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม16,300.2611,305.0030.6 %5.02,459.701,352.3845.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม50,769.5868,817.95-35.5 %0.012,032.22737.3293.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม38,830.947,705.0080.2 %5.04,285.203,241.4024.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม25,326.8319,942.0021.3 %5.04,669.861,910.6959.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม34,967.1616,864.0051.8 %5.06,338.82627.5690.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม42,372.2823,849.0043.7 %5.05,960.01515.3891.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม72,433.8015,533.0078.6 %5.04,304.222,651.1938.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 301,458.19336,025.34-11.5 %0.05,501.687,062.72-28.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม24,145.6824,616.00-1.9 %0.03,600.661,881.9747.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม25,856.8722,253.0013.9 %5.03,318.241,970.9740.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม18,423.8011,062.0040.0 %5.03,315.451,186.5664.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม39,136.1835,361.009.6 %4.55,882.453,067.7947.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ14,007.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม23,513.1145,620.76-94.0 %0.05,197.862,281.8056.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)ไม่ครบ80,897.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ908.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3246,292.2381,952.5066.7 %5.06,346.596,543.83-3.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1283,323.1390,609.1568.0 %5.08,103.972,061.0774.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม69,039.2129,737.0056.9 %5.02,036.132,137.04-5.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ256,711.28ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม218,540.23195,979.4710.3 %5.05,463.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม132,078.64856.7799.4 %5.04,473.305,224.47-16.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย352,657.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,823.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบ115,102.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 21,533.3619,613.008.9 %4.04,437.402,150.5451.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ8,220.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,631,548 1,516,072 0.00 % 0.0 199,013 78,120 0.00 % 0.0