จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,021.664,787.26-58.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด89,566.53695.0099.2 %5.0875.52679.2522.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด293,070.317,210.0097.5 %5.0708.18607.4514.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด31,994.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,073.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด22,671.4114,122.0037.7 %5.02,827.56239.3391.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด143,483.3851,395.6564.2 %5.019,337.466,055.4368.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด29,819.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,388.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย26,787.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,949.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน25,263.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,410.30312.3577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร22,122.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,106.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี24,790.961,849.0092.5 %5.0742.86269.7463.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์27,320.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,076.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร32,207.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,098.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย23,102.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,435.26310.0778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย12,248.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,722.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง24,751.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,469.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง24,321.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,080.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ28,431.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,113.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ24,615.276,002.0075.6 %5.01,273.56398.6568.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ24,262.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,745.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก24,831.001,461.0094.1 %5.01,593.72340.6578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ28,322.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,380.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด27,054.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,988.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,010.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,502.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง18,534.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,923.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ16,661.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,146.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ17,111.506,280.0063.3 %5.03,102.961,411.5654.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด27,945.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,051.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ12,691.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,253.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด27,885.495,929.0078.7 %5.04,504.922,719.3639.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด47,312.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,773.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด15,696.6133,095.37-110.8 %0.03,780.583,867.75-2.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด37,283.6730,593.0017.9 %5.06,600.848,868.50-34.4 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)114,532.73135,053.63-17.9 %0.010,688.102,306.7878.4 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด267,416.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0697.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด22,152.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,144.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด10,162.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0381.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)11,153.205,218.0053.2 %5.0260.40248.054.7 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด20,682.456,048.0070.8 %5.04,619.04341.8892.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด20,739.732,812.0086.4 %5.03,974.281,732.5456.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด23,182.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,075.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด46,429.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.017,114.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด33,927.8425,438.0025.0 %5.07,357.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด60,112.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,766.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด38,430.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,769.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด74,215.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,330.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด27,520.6423,295.9015.4 %5.07,015.083,801.4345.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด25,291.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,224.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด32,086.0925,333.5821.0 %5.08,060.765,272.0634.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด23,182.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,251.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด93,050.9477,499.9916.7 %5.03,053.552,514.3217.7 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 329,807.75314,685.914.6 %2.05,985.66950.7784.1 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด17,649.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,319.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,947.803,240.0017.9 %5.01,433.761,582.82-10.4 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด21,524.8311,308.0047.5 %5.04,733.163,064.5035.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด26,956.8115,684.0041.8 %5.04,162.681,427.7465.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด31,240.1542,599.28-36.4 %0.07,015.082,869.4359.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด26,876.7312,990.0051.7 %5.06,444.603,236.4849.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด65,507.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,517.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1542,381.88113,032.0079.2 %5.07,198.723,169.8256.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2104,817.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,024.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3159,733.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,675.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)354,622.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,635.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด60,670.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,078.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด15,589.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,750.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด914,053.75488,875.0046.5 %5.09,403.564,052.8656.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด887,473.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,261.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด262,940.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,802.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย148,656.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,431.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร187,521.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,851.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง1,222,065.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,500.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด469,995.56123,779.8673.7 %5.04,561.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด58,976.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,043.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 21,105.5111,673.0044.7 %5.04,390.802,680.7938.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด20,841.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,934.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ101,840.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ39,068.21ประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,462,591 1,597,198 0.00 % 0.0 139,655 70,120 0.00 % 0.0