จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.03021.65994787.2588-58.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด89,715.73695.0099.2 %5.0875.52679.2522.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด293,558.507,210.0097.5 %5.0708.18607.4514.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด32047.449ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04073.7002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด22,708.6614,122.0037.8 %5.02,827.56239.3391.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด143,736.2751,395.6564.2 %5.019,337.466,055.4368.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด29869.029ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01388.8201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย26832.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01949.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน25305.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01410.3312.3504977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร22159.141ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01106.3999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี24,832.261,849.0092.6 %5.0742.86269.7463.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์27366.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02076.0601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร32260.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02098.3801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย23140.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01435.26310.070578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย12269.2ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01722.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง24793.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01469.1ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง24,363.921,251.0094.9 %5.01,080.3090.8591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ28478.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01113.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ24,656.276,002.0075.7 %5.01,273.56398.6568.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ24302.689ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01745.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก24,872.361,461.0094.1 %5.01,593.72340.6578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ28369.301ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01380.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด27099.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05988.1802ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด4016.8999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01502.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง18565.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01923.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ16689.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03146.3401ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ17,140.006,280.0063.4 %5.03,102.961,411.5654.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด27992.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05051.8799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ12691.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2253.647ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด27,931.945,929.0078.8 %5.04,504.922,719.3639.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด47391.082ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014773.561ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด15,723.2133,095.37-110.5 %0.03,780.583,867.75-2.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด37,348.2630,593.0018.1 %5.06,600.848,868.50-34.4 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)114,724.54135,053.63-17.7 %0.010,688.102,306.7878.4 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด267862.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0697.97998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด22189.199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05144.2803ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด10179.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0381.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)11,171.785,218.0053.3 %5.0260.40248.054.7 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด20,717.696,048.0070.8 %5.04,619.04341.8892.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด20,774.272,812.0086.5 %5.03,974.281,732.5456.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด23220.9ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05075.4004ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด46507.121ไม่ครบประเมินไม่ได้0.017114.398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด33984.35225438.025.1 %5.07357.3799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด60212.898ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018766.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด38494.352ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06769.3799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด74339.461ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06330.4795ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด27,566.8823,295.9015.5 %5.07,015.083,801.4345.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด25333.369ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04224.3599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด32,137.8025,333.5821.2 %5.08,060.765,272.0634.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด23220.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03251.8799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด93,206.9477,499.9916.9 %5.03,053.552,514.3217.7 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 330,357.16314,685.914.7 %2.05,985.66950.7784.1 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด17678.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02319.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,954.373,240.0018.1 %5.01,433.761,582.82-10.4 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด21,559.5211,308.0047.5 %5.04,733.163,064.5035.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด27,002.1315,684.0041.9 %5.04,162.681,427.7465.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด31,292.1942,599.28-36.1 %0.07,015.082,869.4359.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด26,921.5012,990.0051.7 %5.06,444.603,236.4849.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด65617.078ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05517.5996ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)355213.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013635.959ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1543,308.00113,032.0079.2 %5.07,198.723,169.8256.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2104925.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07024.3799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3159999.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08675.3398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด60771.961ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02078.5801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด15615.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01750.4399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด915,576.31488,875.0046.6 %5.09,403.564,052.8656.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด888952.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05261.6401ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด263378.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06802.8003ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย148904.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05431.7998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร187833.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04851.3599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง1224101.3ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05500.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด470,778.4761,699.8686.9 %5.04,561.085,899.91-29.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด59074.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012043.199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 21,141.9211,673.0044.8 %5.04,390.802,680.7938.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด20876.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03934.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ101840.9ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ39068.211ประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,492,763 1,536,369 0.00 % 0.0 145,296 76,110 0.00 % 0.0