จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์29,711.6726,304.0011.5 %5.05,000.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์160,998.9467,859.7357.9 %5.053,377.505,442.0389.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์ไม่ครบ6,975.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ251.76ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ25,939.694,344.0083.3 %5.01,939.74397.9679.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด30,178.646,976.0076.9 %5.01,498.08353.6076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย27,291.314,175.0084.7 %5.01,204.14292.2475.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์ไม่ครบ3,398.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ859.29ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรีไม่ครบ3,648.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ347.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง26,054.261,120.0095.7 %5.02,393.53378.8884.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก24,652.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,490.34309.7679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง24,788.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,262.0052.2897.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์ไม่ครบ4,292.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ48.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง24,489.893,159.0087.1 %5.01,762.20308.3082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์27,197.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,483.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 771,647.2422,632.2468.4 %5.05,245.292,731.5047.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์22,042.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,905.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์18,547.136,008.0067.6 %5.03,288.782,460.1325.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ15,566.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,454.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์10,741.8441,565.22-286.9 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์33,719.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,449.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์28,496.8521,232.0025.5 %5.07,177.20323.5795.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์40,972.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,423.70938.6788.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์23,385.3813,202.3643.5 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์9,099.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์20,579.627,262.9764.7 %5.04,429.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์18,442.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,517.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์22,943.3220,375.5011.2 %5.05,343.121,549.1271.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์33,900.86374,046.00-1,003.4 %0.09,390.7212,243.50-30.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์43,076.0437,448.0013.1 %5.07,168.141,826.7874.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์24,625.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,417.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์25,806.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,228.402,714.1648.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์26,298.2617,031.5035.2 %5.05,343.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ15,431.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์220,911.8920,021.0090.9 %5.05,064.783,695.9827.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ครบ312,584.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,029.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์37,043.4518,721.2749.5 %5.04,886.702,152.9955.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์18,274.586,014.1067.1 %5.03,243.241,995.5138.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)ไม่ครบ58,876.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,438.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1271,848.47118,193.5256.5 %5.012,430.294,354.2865.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2251,022.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,060.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3328,654.5369,580.4278.8 %5.07,827.6012,961.80-65.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง275,552.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,238.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบ77,949.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์111,253.59154,949.09-39.3 %0.011,957.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 23,170.3519,787.3214.6 %5.04,772.162,945.0138.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,635,438 1,082,008 0.00 % 0.0 155,418 60,428 0.00 % 0.0