จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์16,778.795,049.0069.9 %5.03,290.35782.8076.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์29,762.1526,304.0011.6 %5.05,000.221,596.1368.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์21943.1ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04315.7998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์161,267.4763,755.6460.5 %5.053,377.505,442.0389.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์30,661.376,975.0077.3 %5.01,877.10251.7686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ25,983.114,344.0083.3 %5.01,939.74397.9679.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด30,229.056,976.0076.9 %5.01,498.08353.6076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย27,335.564,175.0084.7 %5.01,204.14292.2475.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์25,525.953,398.0086.7 %5.02,324.28859.2963.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี27,768.433,648.0086.9 %5.02,409.18347.1485.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง26,096.631,120.0095.7 %5.02,393.53378.8884.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก24,693.972,720.0089.0 %5.01,490.34309.7679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง24,830.923,554.0085.7 %5.02,262.0052.2897.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์24,171.184,292.0082.2 %5.0884.5248.0194.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง24,531.923,159.0087.1 %5.01,762.20308.3082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์82,196.4530,119.2263.4 %5.07,818.605,931.3224.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์27,243.0624,159.0011.3 %5.06,483.603,789.2441.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 771,766.2522,632.2468.5 %5.05,245.292,731.5047.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์22,190.1320,497.087.6 %3.54,905.733,455.3029.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์18,576.426,008.0067.7 %5.03,288.782,460.1325.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์32,794.4915,566.4152.5 %5.07,739.109,454.30-22.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์10,759.7141,565.22-286.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์33,885.5517,367.8048.7 %5.09,449.943,545.7962.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์28,546.3521,232.0025.6 %5.07,177.20323.5795.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์41,038.4683,473.30-103.4 %0.08,423.70938.6788.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์23424.3313202.3643.6 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์9116.91022110.076.9 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์20,613.907,262.9764.8 %5.04,429.74829.7581.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์18,591.726,734.7563.8 %5.03,517.561,838.0547.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์22,982.1420,375.5011.3 %5.05,343.121,549.1271.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์33,957.33374,046.00-1,001.5 %0.09,390.7212,243.50-30.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์43,143.3437,448.0013.2 %5.07,168.141,826.7874.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์23,836.8615,470.0535.1 %5.04,417.142,610.0540.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์40,693.4977,191.05-89.7 %0.08,423.70874.6089.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์25,850.0219,642.3024.0 %5.05,228.402,714.1648.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์26,341.8417,031.5035.3 %5.05,343.124,095.0623.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.07928.83982059.827974.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์35,271.6115,431.0056.3 %5.07,108.312,813.2560.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์27404.5722755.017.0 %5.04205.8799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์221,285.7220,021.0091.0 %5.05,064.783,695.9827.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 673,413.69312,584.3153.6 %5.07,619.747,029.377.7 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์20444.531ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02946.48780.1494873.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์37,105.9218,721.2749.5 %5.04,886.702,152.9955.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์18,305.886,014.1067.1 %5.03,243.241,995.5138.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์38,224.6931,531.9617.5 %5.07,759.114,846.3837.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์26,034.8617,779.0031.7 %5.05,951.172,061.4265.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์44,924.3539,058.4913.1 %5.05,913.121,949.6867.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)748,022.7558,876.2592.1 %5.012,358.744,438.2364.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1272,353.84118,193.5256.6 %5.012,430.294,354.2865.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2251447.569516.06372.4 %5.06060.0898ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3329,201.9769,580.4278.9 %5.07,827.6012,961.80-65.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์78,274.0855,105.1529.6 %5.02,244.121,311.4141.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง170734.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06293.7598ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์199,864.98140,411.0229.7 %5.05,332.804,863.978.8 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง276100.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05238.6001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี350,639.7896,260.1672.5 %5.04,933.125,697.15-15.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง258,246.7277,949.0169.8 %5.04,770.063,791.4020.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์111,439.58154,949.09-39.0 %0.011,957.1016,486.63-37.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 23,207.6019,787.3214.7 %5.04,772.162,945.0138.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์17,968.767,728.0057.0 %5.03,402.902,106.6338.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์314,703.25101,499.3767.7 %5.043,469.1029,616.9031.9 %5.0
รวม 5,234,528 2,466,356 52.88 % 5.0 367,426 190,589 48.13 % 5.0