จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร15,872.556,912.0056.5 %5.03,228.35424.8286.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร107,269.0135,938.0066.5 %5.01,149.42752.9934.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร41,441.1049,411.02-19.2 %0.0660.48456.4230.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร20,615.5510,439.0049.4 %5.04,901.76973.2980.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร19,960.332,647.0086.7 %5.02,796.12294.0189.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร105,787.1390,568.0014.4 %5.016,919.746,481.7761.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน22,621.351,830.0091.9 %5.01,508.34409.3372.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร33,411.146,637.0080.1 %5.01,921.44550.7671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน24,889.696,984.0071.9 %5.02,839.32759.4873.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน24,240.213,755.0084.5 %5.01,978.78444.9277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม26,513.773,914.0085.2 %5.01,684.02448.9373.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ25,376.112,014.0092.1 %5.0918.9094.4489.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส37,866.414,132.0089.1 %5.02,487.60441.3982.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว4,778.086.0099.9 %5.0851.8892.2589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์22,511.131,957.0091.3 %5.02,088.9692.3895.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์23,835.812,984.0087.5 %5.01,147.32108.2990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ24,413.143,409.0086.0 %5.01,646.40452.4672.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง29,523.041,992.0093.3 %5.02,367.00506.8978.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว22,244.771,588.0092.9 %5.02,389.50344.9785.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย6,151.924,183.0032.0 %5.01,915.62408.0578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย33,917.441,984.0094.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า29,735.612,739.0090.8 %5.02,406.485.8099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร23,329.7520,824.8210.7 %5.05,928.485,059.3814.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร24,940.9314,820.0040.6 %5.06,613.204,277.0135.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร19,923.337,880.0060.4 %5.04,787.631,852.1161.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร21,685.493,981.0081.6 %5.04,147.025,018.54-21.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร21,345.7518,861.0011.6 %5.05,833.436,098.53-4.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร25,611.556,327.0075.3 %5.04,516.342,693.2540.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร54,046.8327,455.0049.2 %5.09,808.028,826.1310.0 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร27,612.9221,532.0022.0 %5.07,754.161,181.2884.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร73,600.8256,748.2722.9 %5.06,525.262,341.5964.1 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร247,992.22443,136.72-78.7 %0.03,123.723,868.15-23.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)68,183.48100,513.92-47.4 %0.024,473.9433,378.80-36.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร39,182.749,150.4076.6 %5.09,401.761,856.3080.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร32,103.5244,747.50-39.4 %0.0506.91385.2224.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,305.973,564.0051.2 %5.0383.185.4098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร21,113.006,700.0068.3 %5.03,796.20337.1291.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร20,279.945,878.0071.0 %5.03,988.981,453.2263.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร21,127.4029,384.23-39.1 %0.05,244.002,410.4354.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร61,894.8936,633.0040.8 %5.09,585.5411,506.15-20.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร34,303.4150,278.00-46.6 %0.08,303.164,454.0746.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร25,092.279,517.0062.1 %5.06,496.862,850.1156.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร30,024.8664,602.00-115.2 %0.05,704.80287.7795.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร96,708.03102,679.41-6.2 %0.017,255.5615,593.009.6 %4.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร69,995.6516,024.0077.1 %5.05,015.702,999.3540.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร24,830.1617,855.1628.1 %5.06,727.242,242.4066.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร26,256.0637,296.00-42.0 %0.09,248.471,715.7081.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร37,544.1321,079.9143.9 %5.08,666.822,287.0373.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร20,774.9720,723.560.2 %0.53,268.80432.8486.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร73,002.4021,954.4869.9 %5.05,244.013,845.8726.7 %5.0
รจจ.สกลนคร 490,078.06621,400.00-26.8 %0.07,508.524,573.3039.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร14,447.136,387.0055.8 %5.03,418.501,168.8165.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร30,743.7419,071.3238.0 %5.05,833.433,443.4641.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร66,951.246,288.0090.6 %5.04,103.041,443.5364.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร34,412.5926,174.6223.9 %5.05,762.923,123.8745.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร40,068.1823,335.8641.8 %5.010,876.271,434.2686.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร57,431.1082,653.17-43.9 %0.05,851.952,091.1064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23260,679.7533,500.7887.1 %5.014,403.601,767.9387.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1167,946.4896,793.3042.4 %5.09,173.604,601.4049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2398,898.00131,746.9167.0 %5.015,818.344,368.0472.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3429,847.53104,280.2875.7 %5.08,876.943,494.9660.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร27,533.9421,166.8023.1 %5.01,775.693,481.95-96.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร608,394.25506,227.0016.8 %5.011,474.845,797.5049.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร525,683.75112,224.0078.7 %5.04,765.628,895.45-86.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม99,653.05107,670.76-8.0 %0.05,102.6613,488.62-164.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน1,303,404.10186,078.0685.7 %5.06,972.546,166.5211.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร65,174.46117,344.63-80.0 %0.012,909.6615,748.32-22.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 20,712.7817,594.0015.1 %5.04,996.813,723.6225.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร20,526.858,108.0060.5 %5.04,217.162,434.2542.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร285,574.6386,731.6169.6 %5.033,397.8026,527.2220.6 %5.0
รวม 6,900,950 3,780,946 45.21 % 5.0 427,397 261,574 38.80 % 5.0