จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร15,844.386,912.0056.4 %5.03,228.35424.8286.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร107,085.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,149.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร41,369.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0660.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร20,579.6910,439.0049.3 %5.04,901.76973.2980.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนครไม่ครบ2,647.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนครไม่ครบ90,568.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,481.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า29,684.932,739.0090.8 %5.02,406.485.8099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร33,353.606,637.0080.1 %5.01,921.44550.7671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน24,845.466,984.0071.9 %5.02,839.32759.4873.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน24,197.123,755.0084.5 %5.01,978.78444.9277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม26,464.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,684.02448.9373.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส37,808.034,132.0089.1 %5.02,487.60441.3982.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว4,769.926.0099.9 %5.0851.8892.2589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์22,470.381,957.0091.3 %5.02,088.9692.3895.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์23,794.472,984.0087.5 %5.01,147.32108.2990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ24,368.473,409.0086.0 %5.01,646.40452.4672.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วงไม่ครบ1,992.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ506.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว22,204.551,588.0092.8 %5.02,389.50344.9785.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย6,142.824,183.0031.9 %5.01,915.62408.0578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย33,858.231,984.0094.1 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน22,580.321,830.0091.9 %5.01,508.34409.3372.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร23,287.8420,824.8210.6 %5.05,928.485,059.3814.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร24,898.2614,820.0040.5 %5.06,613.204,277.0135.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร19,886.517,880.0060.4 %5.04,787.631,852.1161.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร21,648.423,981.0081.6 %5.04,147.025,018.54-21.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร21,308.8718,861.0011.5 %5.05,833.436,098.53-4.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร25,567.266,327.0075.3 %5.04,516.342,693.2540.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. สกลนคร27,564.3621,532.0021.9 %5.07,754.161,181.2884.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานสกลนคร247,568.30443,136.72-79.0 %0.03,123.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)68,060.11100,513.92-47.7 %0.024,473.9433,378.80-36.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร32,047.7644,747.50-39.6 %0.0506.91385.2224.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,294.373,564.0051.1 %5.0383.185.4098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร21,076.916,700.0068.2 %5.03,796.20337.1291.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร20,248.225,878.0071.0 %5.03,988.981,453.2263.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครไม่ครบ29,384.23ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,083.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร25,049.389,517.0062.0 %5.06,496.862,850.1156.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร29,972.0564,602.00-115.5 %0.05,704.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร96,539.33102,679.41-6.4 %0.017,255.5615,593.009.6 %4.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร69,874.7916,024.0077.1 %5.05,015.702,999.3540.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร24,786.3117,855.1628.0 %5.06,727.242,242.4066.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนครไม่ครบ21,954.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,845.87ประเมินไม่ได้0.0
รจจ.สกลนคร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร14,423.346,387.0055.7 %5.03,418.501,168.8165.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครไม่ครบ19,071.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร66,836.546,288.0090.6 %5.04,103.041,443.5364.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร34,361.3026,174.6223.8 %5.05,762.923,123.8745.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร57,381.0982,653.17-44.0 %0.05,851.952,091.1064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23260,255.0932,081.9687.7 %5.014,403.602,205.6584.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1167,655.8496,793.3042.3 %5.09,173.604,601.4049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2ไม่ครบ131,746.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,368.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3428,358.88104,280.2875.7 %5.08,876.943,494.9660.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร27,486.6521,166.8023.0 %5.01,775.693,481.95-96.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร607,341.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,474.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร524,777.38112,224.0078.6 %5.04,765.629,468.25-98.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินไม่ครบ186,078.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,166.52ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร65,063.05117,344.63-80.4 %0.012,909.6615,748.32-22.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 20,676.4917,594.0014.9 %5.04,996.813,723.6225.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร20,490.548,108.0060.4 %5.04,217.162,434.2542.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร285,082.8886,731.6169.6 %5.033,397.8026,527.2220.6 %5.0
รวม 3,126,031 1,686,810 0.00 % 0.0 254,874 170,895 0.00 % 0.0