จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม15,780.814,860.0069.2 %5.02,708.22268.7890.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม2,024,040.50112,268.9994.5 %5.013,211.011,470.3488.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม20,305.8112,925.0036.3 %5.01,973.51920.4353.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม22,328.0812,552.0043.8 %5.03,751.50871.5876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม151,315.7370,684.1653.3 %5.014,400.435,369.4762.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน46,236.592,313.0095.0 %5.03,255.78468.0185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม56,394.783,118.0094.5 %5.01,710.72483.4271.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก27,185.881,839.0093.2 %5.03,089.22636.3879.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า25,896.471,565.0094.0 %5.01,882.20109.6294.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก31085.62354.092.4 %5.01689.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง34,130.844,024.0088.2 %5.02,395.08740.8869.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร30,299.703,505.0088.4 %5.01,622.82709.6356.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม31,670.143,566.0088.7 %5.02,110.44548.6874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์27,375.151,442.0094.7 %5.01,568.52130.7991.7 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม109,785.86185,050.09-68.6 %0.012,082.922,648.8878.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 24,670.3232,378.00-31.2 %0.04,398.043,255.8126.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม16,727.266.00100.0 %5.02,382.121,364.2042.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม16859.086894.559.1 %5.02295.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม17,528.076,134.0065.0 %5.03,322.38931.0072.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม26,631.817,940.0070.2 %5.06,052.365,815.263.9 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม41,995.399,119.0078.3 %5.03,865.561,424.1063.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม29,934.336,831.0077.2 %5.03,220.301,904.1540.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม43,079.2722,079.7548.7 %5.011,053.626,524.1041.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม22,873.1915,732.0031.2 %5.04,311.662,923.7632.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม28,734.0123,025.9819.9 %5.07,402.389,383.24-26.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม34,305.6612,785.8262.7 %5.04,688.95750.4084.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม558,675.81550,378.001.5 %0.52,885.612,524.0612.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม21,330.038,748.0059.0 %5.04,702.273,676.3821.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)6,503.476.0099.9 %5.0149.46188.38-26.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม19460.274602.076.4 %5.04093.7397ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม19,053.887,787.0059.1 %5.03,637.381,896.9647.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม25626.918421.028.1 %5.04892.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม332782.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0118379.98652.538192.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม24,284.3528,637.00-17.9 %0.05,919.241,382.2576.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม29722.641ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06147.4795ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม66,763.9669,717.00-4.4 %0.011,852.28787.6693.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม69,200.947,974.0088.5 %5.07,669.1417,911.17-133.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม28,432.8923,156.0018.6 %5.05,120.642,765.3146.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม30,196.2123,255.0023.0 %5.05,171.164,275.0017.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม31264.531ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05691.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม21,625.3223,760.76-9.9 %0.03,523.27572.3683.8 %5.0
สพ.นครพนม321,070.7550,696.0284.2 %5.04,748.633,441.5527.5 %5.0
รจก.นครพนม 591,011.50440,789.0025.4 %5.08,801.267,501.4714.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม35,985.1826,799.0025.5 %5.07,820.904,692.9740.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม20,018.5211,237.0043.9 %5.03,409.041,639.1751.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม31,718.9527,567.5413.1 %5.04,797.364,801.72-0.1 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม9,351.2015,001.00-60.4 %0.04,626.23912.2980.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม24,513.1763,894.73-160.7 %0.03,966.364,013.47-1.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)61,116.0462,278.96-1.9 %0.02,660.583,585.57-34.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1162,947.8374,309.4054.4 %5.07,932.844,057.0448.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2369,136.3171,377.5680.7 %5.09,128.764,041.0655.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม169,504.2730,516.8782.0 %5.01,878.841,069.4843.1 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม342,035.38355,594.00-4.0 %0.06,886.081,275.6881.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง161,897.53114,992.0029.0 %5.05,340.746,111.55-14.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม490561.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04326.78032882.043533.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม56,952.54115,526.00-102.8 %0.010,538.1612,464.93-18.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 19,686.6916,885.0014.2 %5.03,979.502,658.6933.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม22,895.8810,025.0056.2 %5.03,295.0820,301.41-516.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 6,248,166 2,818,923 54.88 % 5.0 379,607 179,735 52.65 % 5.0