จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม15,752.154,860.0069.1 %5.02,708.22268.7890.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม2,020,457.40112,268.9994.4 %5.013,211.011,470.3488.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม20,272.6612,925.0036.2 %5.01,973.51920.4353.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม22,293.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,751.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม151,096.5870,684.1653.2 %5.014,400.435,369.4762.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก27,137.121,839.0093.2 %5.03,089.22636.3879.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า25,854.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,882.20109.6294.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์ไม่ครบ1,442.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ130.79ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรนครพนม109,592.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,082.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 24,626.7032,378.00-31.5 %0.04,398.043,255.8126.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม16,697.486.00100.0 %5.02,382.121,364.2042.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม16,829.056,894.5059.0 %5.02,295.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม17,495.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,322.38931.0072.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมไม่ครบ9,119.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,611.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม29,882.786,831.0077.1 %5.03,220.301,904.1540.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม43,003.3622,079.7548.7 %5.011,053.626,524.1041.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม22,833.7915,732.0031.1 %5.04,311.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม28,684.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,402.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนมไม่ครบ12,785.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ750.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม557,907.13550,378.001.3 %0.52,885.612,524.0612.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม21,293.048,748.0058.9 %5.04,702.273,676.3821.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)6,492.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0149.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม19,425.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,093.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม19,020.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,637.381,896.9647.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม25,580.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,892.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม332,215.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0118,379.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม24,242.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,919.241,382.2576.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม29,670.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,147.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม66,649.6669,717.00-4.6 %0.011,852.28787.6693.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม69,080.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,669.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม28,385.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,120.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม30,144.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,171.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม31,210.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,691.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม21,583.6423,760.76-10.1 %0.03,523.27572.3683.8 %5.0
สพ.นครพนม320,530.2250,696.0284.2 %5.04,748.633,441.5527.5 %5.0
รจก.นครพนม ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม35,940.5826,799.0025.4 %5.07,820.904,692.9740.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม19,984.0511,237.0043.8 %5.03,409.041,639.1751.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม9,331.8715,001.00-60.8 %0.04,626.23912.2980.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม24,464.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,966.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,585.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1162,610.9474,309.4054.3 %5.07,932.844,057.0448.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2368,522.9771,377.5680.6 %5.09,128.764,041.0655.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม169,212.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,878.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมไม่ครบ355,594.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,275.68ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบ114,992.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,111.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,882.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมไม่ครบ115,526.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12,464.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 19,645.3416,885.0014.1 %5.03,979.502,658.6933.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม22,856.4110,025.0056.1 %5.03,295.0820,301.41-516.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 4,015,445 1,215,432 0.00 % 0.0 139,102 75,338 0.00 % 0.0