จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร16,892.726,903.0059.1 %5.02,520.30420.6183.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร183,396.1660,305.6167.1 %5.0486.301,776.32-265.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร17,825.6310,903.0038.8 %5.03,090.78669.9578.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร23,631.5214,950.0036.7 %5.04,136.65612.5485.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร129,060.5395,368.7826.1 %5.017,276.722,681.8584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.52407.6799555.5999876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย25,508.612,708.0089.4 %5.01,243.08357.7471.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล25,553.292,663.0089.6 %5.01,396.98410.2170.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี25,699.472,864.0088.9 %5.02,002.56343.7382.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง24309.439ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01599.0275.1959882.8 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร207302.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.025998.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร26813.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06456.6602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร17,778.499,957.0044.0 %5.02,748.48170.8393.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร26,169.7516,119.0038.4 %5.06,019.271,366.1577.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร23,438.4220,916.0010.8 %5.03,661.141,896.1948.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร20,221.578,349.0058.7 %5.03,623.261,768.5451.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร23,173.0216,949.0026.9 %5.05,030.407,558.81-50.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร13,569.7018,343.00-35.2 %0.02,970.002,612.5012.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร30,974.9417,367.3043.9 %5.08,015.781,510.5081.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 24,496.7914,936.0039.0 %5.05,296.62844.2784.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร79,815.5155,784.6530.1 %5.06,855.961,890.5772.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร20,163.618,655.0057.1 %5.03,775.202,610.7530.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร9,967.679,210.007.6 %3.5297.78120.3959.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร23,478.743,444.0085.3 %5.03,889.32389.9590.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร18,601.044,440.4876.1 %5.03,166.841,672.2147.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร24,564.9828,617.00-16.5 %0.05,258.622,030.4761.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร87,618.85332,928.41-280.0 %0.08,605.4213,226.33-53.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร34,870.6223,062.0033.9 %5.07,654.621,918.3174.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร44,747.5869,563.97-55.5 %0.010,659.19521.8295.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร20,227.3211,015.0045.5 %5.04,003.383,027.3724.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร24,637.1019,293.0021.7 %5.05,714.843,155.1944.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร22,328.8312,735.8243.0 %5.04,574.041,154.2574.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร27,910.7511,555.0058.6 %5.05,790.912,098.2163.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร17,752.4420,333.09-14.5 %0.02,862.42402.3885.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร200,361.3114,593.0092.7 %5.03,984.581,630.2059.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร279,701.81189,460.5632.3 %5.04,944.423,936.5620.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร17,713.179,614.0145.7 %5.02,900.64805.5272.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร29,075.2328,483.002.0 %1.06,969.902,895.7258.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร18,474.027,402.0059.9 %5.03,204.901,425.2855.5 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร27,454.9915,289.1844.3 %5.05,030.463,192.2436.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร23490.4715842.075.1 %5.04117.5601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร66,816.0272,114.27-7.9 %0.019,862.881,974.9590.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร73,448.4419,668.0073.2 %5.08,086.741,785.3877.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร426,183.81167,213.9160.8 %5.010,296.534,550.9955.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร202,890.02104,750.5948.4 %5.02,309.26896.7061.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร10,273.4036,881.34-259.0 %0.01,837.98968.6047.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร826996.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04561.8599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย148,031.2771,985.1251.4 %5.03,633.663,948.66-8.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร40,519.95120,438.77-197.2 %0.09,741.4812,635.00-29.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 20,850.5514,334.2031.3 %5.03,889.32670.6482.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร21,720.716,797.0068.7 %5.02,691.49837.3368.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร112441.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.023888.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,691,081 1,815,106 32.55 % 5.0 236,018 102,203 56.70 % 5.0