จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบ60,305.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,776.32ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารไม่ครบ10,903.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ669.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร23,619.0614,950.0036.7 %5.04,136.65612.5485.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร128,991.4295,368.7826.1 %5.017,276.722,681.8584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,407.68555.6076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย25,493.822,708.0089.4 %5.01,243.08357.7471.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล25,538.362,663.0089.6 %5.01,396.98410.2170.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี25,684.472,864.0088.8 %5.02,002.56343.7382.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง24,295.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,599.00275.2082.8 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร207,182.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.025,998.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร26,154.4216,119.0038.4 %5.06,019.271,366.1577.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร23,424.0120,916.0010.7 %5.03,661.141,896.1948.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร20,210.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,623.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร23,159.7116,949.0026.8 %5.05,030.407,558.81-50.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร13,561.6818,343.00-35.3 %0.02,970.002,612.5012.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร30,957.8617,428.3043.7 %5.08,015.781,510.5081.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ไม่ครบ14,936.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ844.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร79,770.4155,784.6530.1 %5.06,855.961,890.5772.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร20,152.128,655.0057.1 %5.03,775.202,610.7530.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร9,962.069,210.007.5 %3.5297.78120.3959.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร23,463.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,889.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร18,590.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,166.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ23,062.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร20,215.9811,015.0045.5 %5.04,003.383,027.3724.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร24,622.6819,293.0021.6 %5.05,714.843,155.1944.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร27,895.9811,555.0058.6 %5.05,790.9136,956.90-538.2 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร200,247.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,984.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ805.52ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,895.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร18,463.427,516.0059.3 %5.03,204.901,366.1357.4 %5.0
สปส.จ.มุกดาหารไม่ครบ15,289.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,192.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ5,842.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร66,778.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019,862.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร73,404.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,086.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารไม่ครบ167,213.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,550.99ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร10,267.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,837.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร202,775.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,309.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย147,946.8881,985.1244.6 %5.03,633.666,094.71-67.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร40,496.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,741.4812,635.00-29.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 20,838.5714,334.2031.2 %5.03,889.32670.6482.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร21,704.336,797.0068.7 %5.02,691.49837.3368.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 738,157 434,454 0.00 % 0.0 105,358 89,546 0.00 % 0.0