จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ22,016.9618,653.0015.3 %5.012,604.14653.4694.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,840.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ289,118.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่378,696.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0915.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่74,326.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0357.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่17,206.8497,382.25-466.0 %0.0265.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่126,128.44105,414.9616.4 %5.012,139.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 523,125.6515,166.3634.4 %5.09,267.46264.9497.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 8246,058.00131,600.7046.5 %5.021,800.102,303.7589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1121,441.5582,846.0031.8 %5.032,385.797,390.5077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 259,855.7522,017.9663.2 %5.016,589.603,568.9778.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง107,087.558,575.5092.0 %5.01,596.66547.2765.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทรายไม่ครบ7,796.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ427.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด21,919.456,817.0068.9 %5.01,534.20318.9779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม25,795.186,675.0074.1 %5.01,472.64587.7760.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง24,679.725,833.0076.4 %5.02,423.40574.7576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง48,114.648,204.0082.9 %5.03,987.87295.0292.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว50,002.222,857.0094.3 %5.03,123.96176.9994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว22,354.872,459.0089.0 %5.02,629.56521.5880.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง23,192.951,258.0094.6 %5.03,278.94684.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ24,059.212,567.0089.3 %5.02,720.94203.1792.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย24,985.782,843.0088.6 %5.024,015.72593.4797.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 187,913.9324,944.0071.6 %5.02,248.74344.8584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 246,559.3916,132.0065.4 %5.01,944.28534.0772.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง28,407.183,966.0086.0 %5.01,661.76450.0272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี26,214.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,336.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง5,309.556,740.00-26.9 %0.01,688.01477.9371.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง25,242.023,305.0086.9 %5.02,105.88533.2374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย22,848.67823.0096.4 %5.04,073.581,055.4574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ22,708.582,193.0090.3 %5.01,984.92516.0274.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม23,079.322,150.0090.7 %5.04,249.50547.0787.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง22,662.572,542.0088.8 %5.01,445.04230.2084.1 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 359,399.7329,780.8449.9 %5.06,757.231,265.4881.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ไม่ครบ19,491.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ524.57ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว18,942.347,296.0061.5 %5.04,267.42569.4086.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่53,323.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,904.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่33,980.8910,160.0070.1 %5.07,232.636,302.2712.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1075,591.8017,716.0076.6 %5.011,645.561,767.5184.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่23,213.477,676.0066.9 %5.05,273.34979.3081.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1262,910.50326,903.28-24.3 %0.078,768.5922,125.9571.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,958.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่6,210.433,535.0043.1 %5.05,502.784,114.8125.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 53,103,478.8024,241.9299.2 %5.01,287,619.104,698.8899.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 656,625.8591,968.77-62.4 %0.014,696.703,443.0376.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่31,709.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016,212.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่24,469.5635,360.10-44.5 %0.04,773.127,543.46-58.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่64,011.8047,408.2325.9 %5.020,354.2815,831.6222.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่25,320.817,014.0072.3 %5.08,146.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 128,907.0817,866.1638.2 %5.013,257.7714,429.72-8.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่117,986.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.021,723.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 99,403.64157,159.00-58.1 %0.034,092.7834,073.100.1 %0.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่24,556.206,006.0075.5 %5.06,948.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 62,183.0730,098.0051.6 %5.010,047.85623.3993.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ145,749.6788,090.3539.6 %5.02,481.941,259.8349.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)18,525.9912,474.9032.7 %5.0220.807.8596.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ19,581.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่30,056.4414,067.0053.2 %5.06,377.522,767.6756.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ2,330.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่112,803.66500,657.00-343.8 %0.013,508.5210,365.9423.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่42,585.5718,590.0056.3 %5.07,575.522,908.1261.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่110,933.8298,040.0011.6 %5.025,067.90471.2998.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่101,967.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,172.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่38,235.0716,541.0056.7 %5.012,760.502,441.2280.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่42,675.1732,267.7024.4 %5.013,551.964,206.5369.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่25,986.5947,529.00-82.9 %0.08,374.171,272.0384.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่263,583.94104,325.6060.4 %5.07,328.723,973.7145.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่114,741.3967,890.0240.8 %5.05,151.592,734.7046.9 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 976,243.19928,498.004.9 %2.016,249.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 353,595.66271,084.0023.3 %5.09,684.473,947.5659.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 598,476.6796,510.602.0 %1.019,849.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่17,310.886,390.0063.1 %5.04,951.321,232.7575.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ9,270.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,198.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่22,265.373,939.0082.3 %5.06,662.763,450.2648.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่52,542.9141,410.0021.2 %5.016,627.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่24,113.289,522.4460.5 %5.07,352.761,106.9784.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่76,428.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,723.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)ไม่ครบ25,462.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,181.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1164,907.2043,500.0073.6 %5.015,148.061,817.9488.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2264,084.131,554.2299.4 %5.025,690.226,374.0475.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ไม่ครบ53,350.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,969.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5401,496.9796,268.9076.0 %5.017,601.907,961.3754.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร110,015.4599,225.009.8 %4.52,906.851,501.8048.3 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่209,901.31131,516.0037.3 %5.02,849.703,256.75-14.3 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์73,763.6064,632.2012.4 %5.02,611.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่573,003.25532,464.007.1 %3.512,478.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่860,816.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,378.702,530.4869.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ไม่ครบ241,379.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง281,553.41101,397.9864.0 %5.06,888.433,612.0747.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพฝางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่225,754.25176,217.0021.9 %5.016,873.578,878.7447.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ไม่ครบ207,208.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,815.85ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 21,035.958,885.0057.8 %5.09,743.78741.7992.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่603,073.69371,250.7538.4 %5.024,719.9418,541.4525.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)ไม่ครบ180,043.27ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,176.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่29,011.6836,875.00-27.1 %0.012,063.911,729.6885.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)ไม่ครบ3,960.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ417.79ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่20,888.598,865.0057.6 %5.05,578.834,059.8527.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 5420,723.25268,230.8836.2 %5.0129,592.3251,184.8560.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่563,682.75119,959.6178.7 %5.0103,190.41126,499.75-22.6 %0.0
รวม 11,695,283 5,822,822 0.00 % 0.0 2,177,399 421,978 0.00 % 0.0