จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ22,004.1818,653.0015.2 %5.012,604.14653.4694.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3368,944.81289,118.9121.6 %5.01,208.722,201.65-82.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่19,036.49214.0098.9 %5.04,932.31972.8480.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่396,860.03289,118.9127.1 %5.01,628.221,326.2418.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่378,481.0653,298.5785.9 %5.0915.181,320.11-44.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่74,284.8547,429.7036.2 %5.0357.90135.0662.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่17197.12197382.25-466.3 %0.0265.86002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่126057.18105414.9616.4 %5.012139.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 523,108.8815,166.3634.4 %5.09,267.46264.9497.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่21,973.5013,586.0038.2 %5.06,719.78454.9493.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 8245,920.00131,600.7046.5 %5.021,800.102,303.7589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1121,372.4282,846.0031.7 %5.032,385.797,390.5077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 259,821.2222,017.9663.2 %5.016,589.603,568.9778.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 187,882.0924,944.0071.6 %5.02,248.74344.8584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 246,532.0616,132.0065.3 %5.01,944.28534.0772.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง28,390.533,966.0086.0 %5.01,661.76450.0272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี26,199.526,177.0076.4 %5.01,336.50420.4168.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง5,306.846,740.00-27.0 %0.01,688.01477.9371.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง25,227.393,305.0086.9 %5.02,105.88533.2374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า23,069.243,694.0084.0 %5.02,859.91743.0274.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด23,708.694,086.0082.8 %5.02,304.06579.2674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย22,834.87823.0096.4 %5.04,073.581,055.4574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ22,694.882,193.0090.3 %5.01,984.92516.0274.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม23,065.452,150.0090.7 %5.04,249.50547.0787.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง22,648.912,542.0088.8 %5.01,445.04230.2084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง107,026.478,575.5092.0 %5.01,596.66547.2765.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย26,268.587,796.0070.3 %5.01,260.48427.3866.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด21,906.346,817.0068.9 %5.01,534.20318.9779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม25,780.186,675.0074.1 %5.01,472.64587.7760.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง24,665.115,833.0076.4 %5.02,423.40574.7576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง48,072.988,204.0082.9 %5.03,987.87295.0292.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว49,973.982,857.0094.3 %5.03,123.96176.9994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว22,340.752,459.0089.0 %5.02,629.56521.5880.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง23,179.191,258.0094.6 %5.03,278.94684.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ24,045.032,567.0089.3 %5.02,720.94203.1792.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย24,971.732,843.0088.6 %5.024,015.72593.4797.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 359,357.2229,780.8449.8 %5.06,757.231,265.4881.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่21,159.3319,491.447.9 %3.56,531.44524.5792.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว18,931.507,296.0061.5 %5.04,267.42569.4086.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 548,702.5943,197.0011.3 %5.08,951.623,838.0057.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่53,292.8974,379.50-39.6 %0.015,904.5013,368.1115.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่24,944.5127,986.51-12.2 %0.07,371.511,748.1776.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่33,962.6110,160.0070.1 %5.07,232.636,202.2614.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1075,548.7516,983.0077.5 %5.011,645.561,747.1185.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่23,200.6911,585.0050.1 %5.05,273.341,042.2380.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1262,761.53326,903.28-24.4 %0.078,768.5922,125.9571.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.010,922.946,958.9336.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่6,206.893,535.0043.0 %5.05,502.784,114.8125.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่30,491.5823,568.0022.7 %5.09,748.7423,666.00-142.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 533,013.0724,241.9226.6 %5.014,574.014,698.8867.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 656,593.7691,968.77-62.5 %0.014,696.703,443.0376.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 256,521.00179,333.4730.1 %5.014,006.883,430.7075.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่31,691.2328,876.758.9 %4.016,212.961,702.3789.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่24,455.7335,360.10-44.6 %0.04,773.127,543.46-58.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่63,975.6247,408.2325.9 %5.020,354.2815,831.6222.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่25,306.457,014.0072.3 %5.08,146.022,642.0467.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 128,890.9417,866.1638.2 %5.013,257.7714,429.72-8.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่117,920.18401,501.06-240.5 %0.021,723.423,112.8485.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 99,347.39153,707.00-54.7 %0.034,092.7836,673.20-7.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)40,588.8451,277.00-26.3 %0.015,085.396,118.0059.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่24,540.916,006.0075.5 %5.06,948.00910.2486.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 62,141.0330,098.0051.6 %5.010,047.85623.3993.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)97,204.58151,562.02-55.9 %0.028,205.272,174.8492.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ145,672.3488,090.3539.5 %5.02,481.941,259.8349.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)18,515.5312,474.9032.6 %5.0220.807.8596.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่23,473.709,987.0057.5 %5.03,846.06297.3792.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่30,040.0014,067.0053.2 %5.06,377.522,767.6756.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่21,524.222,330.0089.2 %5.05,293.622,433.3354.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่112,739.52500,657.00-344.1 %0.013,508.5211,209.4617.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่42,561.6818,590.0056.3 %5.07,575.522,908.1261.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่110,871.5998,040.0011.6 %5.025,067.90471.2998.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่101,909.3118,449.0081.9 %5.09,172.861,508.3283.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่34,494.8139,129.27-13.4 %0.08,830.564,859.1345.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่38,212.8716,541.0056.7 %5.012,760.502,441.2280.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่42,651.0832,267.7024.3 %5.013,551.964,206.5369.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่25,971.7247,529.00-83.0 %0.08,374.171,272.0384.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่263,435.38104,325.6060.4 %5.07,328.723,973.7145.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่114,676.6067,890.0240.8 %5.05,151.592,734.7046.9 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 975,694.63928,498.004.8 %2.016,249.4117,979.62-10.6 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 353,391.69271,084.0023.3 %5.09,684.473,947.5659.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 598,420.1496,510.601.9 %0.519,849.069,092.2454.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่17,300.636,390.0063.1 %5.04,951.321,278.2574.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่34,303.989,270.0073.0 %5.08,184.054,198.7348.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่22,252.533,939.0082.3 %5.06,662.763,450.2648.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่52,510.6041,410.0021.1 %5.016,627.137,644.6554.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่24,099.529,522.4460.5 %5.07,352.761,106.9784.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่31,378.78122,414.71-290.1 %0.010,199.704,337.8857.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่76385.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05723.87994981.858413.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5401,270.1396,268.9076.0 %5.017,601.907,961.3754.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)46,837.2025,462.0045.6 %5.026,035.402,181.8991.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6587,608.1351,995.5391.2 %5.010,357.694,379.6657.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1164,781.2343,500.0073.6 %5.015,148.061,817.9488.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2263,876.061,554.2299.4 %5.025,690.226,374.0475.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 377,482.7853,350.0631.1 %5.012,884.106,969.8445.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4525,318.38108,514.7479.3 %5.06,159.612,418.3060.7 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร109,953.3099,225.009.8 %4.52,906.851,501.8048.3 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่209,782.72131,516.0037.3 %5.02,849.703,256.75-14.3 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์73,721.9364,632.2012.3 %5.02,611.542,285.7412.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 825,341.9858,383.98-130.4 %0.03,017.115,131.00-70.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่572,672.19532,464.007.0 %3.512,478.564,122.6867.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง127,506.7133,936.0073.4 %5.06,123.813,315.1345.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่860,329.88381,860.0055.6 %5.08,378.702,530.4869.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่393,981.34241,379.9838.7 %5.08,783.949,424.95-7.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่170689.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07114.08012258.016868.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง281,372.72101,397.9864.0 %5.06,888.433,612.0747.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ21,963.7811,007.0049.9 %5.05,070.847,539.86-48.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง596,730.94101,570.2083.0 %5.09,212.535,267.8342.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่225,626.41176,217.0021.9 %5.016,873.578,878.7447.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่254,101.78113,694.1455.3 %5.075,462.6612,013.6084.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่196,910.00207,208.00-5.2 %0.011,104.421,815.8583.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 21,023.058,885.0057.7 %5.09,743.78741.7992.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่602,720.25371,250.7538.4 %5.024,719.9418,541.4525.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 32,183.5340,479.00-25.8 %0.08,222.064,723.4042.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)47,012.48180,043.27-283.0 %0.016,171.383,176.2480.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่28,995.1136,875.00-27.2 %0.012,063.911,729.6885.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)17,482.783,960.0077.3 %5.010,537.92417.7996.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่20,876.708,865.0057.5 %5.05,578.834,059.8527.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 5420,481.56268,230.8836.2 %5.0129,592.3251,184.8560.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่563,364.50119,959.6178.7 %5.0103,190.41126,499.75-22.6 %0.0
รวม 14,759,016 9,352,662 36.63 % 5.0 1,432,960 638,961 55.41 % 5.0