จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.01221.0599276.079577.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน371,024.44227,103.0338.8 %5.0621.60546.6312.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน24,140.5521,870.339.4 %4.53,170.58657.3679.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน20,295.8411,008.0045.8 %5.04,045.4864.4498.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน91,591.7563,111.5631.1 %5.018,497.672,956.0384.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน31,777.3613,257.0058.3 %5.01,820.04163.6291.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา22,565.593,413.0084.9 %5.01,283.1639.2896.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ88,994.272,426.0097.3 %5.01,340.82200.4985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง27,233.114,423.0083.8 %5.01,160.76239.7079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง24,177.146,102.0074.8 %5.01,661.94257.2184.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้30,060.663,479.0088.4 %5.03,197.07149.1095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง28,389.962,064.0092.7 %5.01,085.76202.8081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง28,295.761,327.0095.3 %5.02,367.06319.3686.5 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 232,939.7528,200.5114.4 %5.02,618.76124.2595.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน31,227.5430,525.832.2 %1.06,289.393,996.0336.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน24,000.0418,604.0022.5 %5.05,623.682,267.9759.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน26,444.329,299.0064.8 %5.03,950.28811.4079.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน20,755.704,339.0079.1 %5.02,163.082,520.96-16.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน25,350.8516,785.0033.8 %5.03,132.759,280.37-196.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน15,164.9218,866.00-24.4 %0.02,731.402,870.18-5.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน29,167.8816,457.6143.6 %5.07,373.164,050.7845.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน27,536.1510,609.0061.5 %5.05,661.901,616.8771.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนไม่ครบ76453.211ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1132.2474ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน21,859.9012,965.5040.7 %5.04,197.621,209.3171.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน12,186.5027,840.00-128.4 %0.0303.96216.0228.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน20,408.434,536.0077.8 %5.03,840.08399.0089.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน18,557.497,796.0758.0 %5.03,152.461,924.8938.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน27,024.8222,065.0018.4 %5.03,690.602,529.0531.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน35,822.0118,853.4247.4 %5.07,943.769,972.77-25.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน34661.55112220.064.7 %5.07373.3398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน27,612.3424,190.0012.4 %5.04,178.641,185.1371.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน60,663.1973,518.54-21.2 %0.09,008.67295.7496.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน27,188.1613,483.0050.4 %5.04,178.461,667.2560.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน9,874.6223,911.85-142.2 %0.05,091.421,860.7363.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน35,201.8523,858.0032.2 %5.06,954.952,305.2166.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน22,927.2013,615.7540.6 %5.04,919.162,057.4258.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน27,166.3121,100.5022.3 %5.03,931.40547.3486.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน69,713.9522,434.0067.8 %5.02,750.221,128.6059.0 %5.0
รจจ.ลำพูน 389,682.66345,120.0011.4 %5.06,462.464,461.1731.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน18,436.39511.0097.2 %5.02,809.261,008.1064.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน33,408.8722,521.0032.6 %5.04,520.88953.6378.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน59,957.0311,963.0080.0 %5.03,608.161,412.6760.8 %5.0
สปส.จ.ลำพูน42,443.8740,756.004.0 %2.06,916.922,146.6169.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน20,956.1514,693.6129.9 %5.04,178.581,494.1164.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน71,448.2016,901.7876.3 %5.04,635.002,104.5954.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1320,990.63100,346.1168.7 %5.06,422.842,571.9360.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2342,831.3485,434.6975.1 %5.08,640.393,999.8253.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน27,847.3425,202.009.5 %4.52,767.902,017.3427.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน400,472.91312,929.1921.9 %5.07,914.902,958.1562.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน382,830.1659,419.3484.5 %5.04,505.754,116.308.6 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 191,773.6351,286.0173.3 %5.03,680.304,107.95-11.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง108,094.0085,824.0020.6 %5.03,560.803,507.401.5 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน68,495.7095,374.00-39.2 %0.08,517.60454.4294.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 60,570.8824,821.4859.0 %5.04,463.852,905.5234.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนไม่ครบ5046.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1237.4795ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนไม่ครบ86220.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ18162.361ประเมินไม่ได้0.0
รวม 4,012,242 2,128,761 46.94 % 5.0 228,764 101,129 55.79 % 5.0