จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,221.06276.0877.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน371,236.81227,103.0338.8 %5.0621.60546.6312.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน24,154.3821,870.339.5 %4.53,170.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน20,307.5811,008.0045.8 %5.04,045.4864.4498.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน92,812.9263,111.5632.0 %5.018,497.672,956.0384.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูนไม่ครบ13,257.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ163.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา22,579.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,283.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ89,047.282,426.0097.3 %5.01,340.82200.4985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง27,248.984,423.0083.8 %5.01,160.76239.7079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง24,191.546,102.0074.8 %5.01,661.94257.2184.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้29,805.043,479.0088.3 %5.03,063.96149.1095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง28,406.852,064.0092.7 %5.01,085.76202.8081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง28,312.631,327.0095.3 %5.02,367.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 232,957.3228,200.5114.4 %5.02,618.76124.2595.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน31,246.3130,525.832.3 %1.06,289.393,996.0336.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,267.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน26,459.349,299.0064.9 %5.03,950.28811.4079.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน20,768.344,339.0079.1 %5.02,163.082,442.93-12.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน25,365.2516,785.0033.8 %5.03,132.759,280.37-196.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน15,174.0318,866.00-24.3 %0.02,731.402,870.18-5.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน29,184.8916,457.6143.6 %5.07,373.164,050.7845.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน27,551.9610,609.0061.5 %5.05,661.901,616.8771.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนไม่ครบ76,453.21ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,132.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน21,873.0512,965.5040.7 %5.04,197.621,209.3171.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนไม่ครบ27,840.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ216.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน20,420.624,536.0077.8 %5.03,840.08399.0089.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนไม่ครบ7,796.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,924.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน27,039.6122,065.0018.4 %5.03,690.602,529.0531.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน35,842.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,943.769,972.77-25.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน34,681.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,373.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน27,626.0621,115.0023.6 %5.04,178.64931.4077.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน60,712.2373,518.54-21.1 %0.09,008.67295.7496.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน27,203.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,178.461,667.2560.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน9,880.2223,911.85-142.0 %0.05,091.421,860.7363.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน35,222.1923,858.0032.3 %5.06,954.952,305.2166.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน22,940.4113,615.7540.6 %5.04,919.162,057.4258.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน27,182.2821,100.5022.4 %5.03,931.40547.3486.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน69,753.9022,434.0067.8 %5.02,750.221,128.6059.0 %5.0
รจจ.ลำพูน 389,898.88345,120.0011.5 %5.06,462.464,461.1731.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน18,447.29511.0097.2 %5.02,809.261,008.1064.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน33,426.7622,521.0032.6 %5.04,520.88953.6378.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน59,995.3411,963.0080.1 %5.03,608.161,412.6760.8 %5.0
สปส.จ.ลำพูน42,465.9340,756.004.0 %2.06,916.922,146.6169.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน20,968.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,178.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน71,489.1316,901.7876.4 %5.04,635.002,104.5954.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1321,214.91100,346.1168.8 %5.06,422.842,571.9360.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2343,026.6385,434.6975.1 %5.08,640.393,999.8253.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน27,863.1525,202.009.6 %4.52,767.902,017.3427.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน400,700.13312,929.1921.9 %5.07,914.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนไม่ครบ59,419.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,116.30ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง107,273.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,549.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน68,534.2595,374.00-39.2 %0.08,517.60454.4294.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนไม่ครบ5,046.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,237.48ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนไม่ครบ86,220.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ18,162.36ประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,043,945 1,774,175 0.00 % 0.0 182,606 76,119 0.00 % 0.0