จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี31,330.0034,692.15-10.7 %0.05,533.261,339.3375.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ10,262.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ586.63ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1105,108.3288,673.6915.6 %5.015,401.613,554.3576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2241,917.58208,854.5813.7 %5.036,087.907,281.7579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี34,597.8816,247.0053.0 %5.02,965.14522.8582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว34,781.5811,593.0066.7 %5.02,109.90423.1479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก29,660.828,737.0070.5 %5.01,847.15550.7070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 142,148.6127,595.2934.5 %5.02,924.00565.6480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 231,041.6214,561.0053.1 %5.01,661.16456.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี31,869.6017,922.6043.8 %5.02,840.70494.0082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา37,172.1911,125.0070.1 %5.03,038.40646.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ29,906.914,167.0086.1 %5.02,126.16513.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 130,966.7443,757.67-41.3 %0.06,045.723,043.5149.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 231,778.6451,426.65-61.8 %0.07,656.483,418.6855.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี31,975.5917,143.0046.4 %5.05,494.283,908.4028.9 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี29,877.1526,554.6811.1 %5.05,760.494,856.2915.7 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์92,115.6547,905.0048.0 %5.011,423.658,232.0427.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1ไม่ครบ55,215.77ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,815.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1ไม่ครบ59,748.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี13,421.6517,506.00-30.4 %0.02,282.403,237.36-41.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี32,022.0236,803.23-14.9 %0.05,852.463,886.9033.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ16,393.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี114,980.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.040,692.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี24,655.9736,686.34-48.8 %0.04,543.461,537.9666.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ12,192.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี43,038.15114,387.70-165.8 %0.09,869.16450.9295.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี69,235.683,757.0094.6 %5.03,022.201,861.4338.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี29,841.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,961.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี32,121.9815,037.6353.2 %5.04,486.441,866.2958.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี31,781.4532,729.00-3.0 %0.03,630.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี84,908.8748,636.0042.7 %5.03,467.202,474.7528.6 %5.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี42,888.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,700.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี18,125.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,592.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ไม่ครบ81,287.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)243,508.7088,042.1963.8 %5.010,593.615,000.3152.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ไม่ครบ542,390.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี2,312,786.801,208,480.0047.7 %5.055,327.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,260.26859.5973.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี17,837.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,824.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,753,730 2,233,021 0.00 % 0.0 160,293 60,981 0.00 % 0.0