จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี21,665.294,782.0077.9 %5.01,768.38511.4071.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี31,399.0734,692.15-10.5 %0.05,533.261,339.3375.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี20,795.1710,262.0050.7 %5.03,080.49586.6381.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1105,331.1888,673.6915.8 %5.015,401.613,554.3576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2242,461.41208,854.5813.9 %5.036,087.907,281.7579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี34,676.9116,247.0053.1 %5.02,965.14522.8582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว34,860.4311,593.0066.7 %5.02,109.90423.1479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก29,726.648,737.0070.6 %5.01,847.15550.7070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 142,244.8127,595.2934.7 %5.02,924.00565.6480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 231,107.4414,561.0053.2 %5.01,661.16456.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี31,941.6017,922.6043.9 %5.02,840.70494.0082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา37,252.1111,125.0070.1 %5.03,038.40646.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ29,975.154,167.0086.1 %5.02,126.16513.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 131,035.8643,757.67-41.0 %0.06,045.723,043.5149.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 231,850.8351,426.65-61.5 %0.07,656.483,418.6855.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี32,046.4617,143.0046.5 %5.05,494.283,908.4028.9 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 133,542.1220,843.5937.9 %5.05,276.013,070.4241.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี22,068.508,745.0060.4 %5.02,946.781,767.4840.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี22,422.996,186.0072.4 %5.01,995.362,607.98-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี29,966.7726,554.6811.4 %5.05,760.494,856.2915.7 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์92,311.3447,905.0048.1 %5.011,423.658,232.0427.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 133,870.5255,215.77-63.0 %0.010,338.666,817.7334.1 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 122,687.201,053,144.00-758.4 %0.039,467.768,113.4279.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 135,032.0659,748.00-70.6 %0.037,868.1414,135.8762.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี13,454.1417,506.00-30.1 %0.02,282.403,237.36-41.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี32,095.5136,803.23-14.7 %0.05,852.463,886.9033.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี24,357.9716,393.0032.7 %5.04,677.842,091.6855.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี56,776.65136,108.81-139.7 %0.07,129.621,648.9976.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)44,552.5529,301.0034.2 %5.013,379.22972.9192.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี24,704.4724,708.00-0.0 %0.04,847.762,460.3349.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี115678.469145.092.1 %5.040692.598ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี24,968.5911,569.0053.7 %5.03,114.152,468.6320.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี24,711.7436,686.34-48.5 %0.04,543.461,537.9666.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี37,976.11145,674.00-283.6 %0.06,755.349,227.21-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี24,858.3682,911.18-233.5 %0.02,794.022,238.2219.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี24,017.6612,192.0049.2 %5.02,755.961,229.1955.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี43,134.42114,387.70-165.2 %0.09,869.16450.9295.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี81,094.8683,056.00-2.4 %0.08,111.826,260.0022.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี69,388.343,757.0094.6 %5.03,022.201,881.9237.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี30,705.8721,558.0029.8 %5.04,391.322,162.5550.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี33,663.4914,718.0056.3 %5.04,961.82948.7180.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี32,194.0115,037.6353.3 %5.04,486.441,866.2958.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี31,855.6732,729.00-2.7 %0.03,630.71410.4588.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี85,096.5248,636.0042.8 %5.03,467.202,474.7528.6 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 331,534.97372,362.50-12.3 %0.04,526.715,265.96-16.3 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 823,423.81554,235.1932.7 %5.07,281.12121,459.50-1,568.1 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี193,600.20126,896.3634.5 %5.03,015.312,200.4027.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง281,679.13172,975.3338.6 %5.04,834.621,903.5060.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 167,408.701,821.6098.9 %5.06,289.863,158.0949.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 167,886.20130,908.00-92.8 %0.014,484.9613,694.295.5 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี23,851.098,187.0065.7 %5.02,110.681,206.7142.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี42,989.1747,564.03-10.6 %0.07,700.162,320.2569.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี31,360.4226,218.0816.4 %5.04,619.522,469.4746.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี127,849.70117,845.007.8 %3.515,097.374,256.2271.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี38,811.8127,264.5429.8 %5.04,695.642,962.7736.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต222,649.50645,690.00-190.0 %0.012,316.864,272.5965.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี18,166.5255,517.43-205.6 %0.03,592.651,017.2971.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)243,955.6788,042.1963.9 %5.010,593.615,000.3152.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1231,884.3194,356.0059.3 %5.06,034.031,397.9776.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2140,190.5081,287.4842.0 %5.06,436.093,388.2447.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี16,510.5331,763.00-92.4 %0.02,145.822,262.99-5.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี920,911.63127,224.0086.2 %5.07,726.924,133.3646.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 499,521.13542,390.00-8.6 %0.08,516.283,696.4556.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี120,522.72190,646.16-58.2 %0.02,635.562,154.6018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี25,301.02153,440.00-506.5 %0.07,111.326,516.008.4 %4.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี2,317,898.501,208,480.0047.9 %5.055,327.418,924.9783.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,260.26859.5973.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 24,107.9223,054.904.4 %2.04,163.133,458.7516.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี17,875.335,071.0071.6 %5.01,824.181,513.5217.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี134,292.6351,456.9661.7 %5.036,309.9022,374.2138.4 %5.0
รวม 9,099,740 7,627,456 16.18 % 5.0 558,380 356,740 36.11 % 5.0