จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง16,417.565,595.0065.9 %5.03,568.62648.0181.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง126,449.20112,366.0011.1 %5.0430.501,086.25-152.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง36935.0225964.69929.7 %5.0429.53998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง18,473.9911,433.0038.1 %5.04,443.36960.9378.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง20,511.0010,937.0046.7 %5.05,127.96194.4996.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง88,337.4787,319.601.2 %0.520,721.056,600.6068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง34,813.7019,842.0043.0 %5.02,972.11425.6085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ31,207.115,491.0082.4 %5.01,933.94144.6392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา29,317.722,952.0089.9 %5.01,638.36346.0478.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร25,035.473,467.0086.2 %5.01,338.84385.5571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ24428.1092936.088.0 %5.01562.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน23,900.553,873.0083.8 %5.02,906.70382.1486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ23,247.912,096.0091.0 %5.01,437.3019.6298.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว23687.584269.082.0 %5.02643.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม23788.3813017.087.3 %5.01444.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก23,684.472,270.0090.4 %5.02,699.9469.4597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ24662.8912803.088.6 %5.02872.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง46,307.9045,545.951.6 %0.59,805.8612,194.20-24.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง28,008.1317,422.0037.8 %5.07,714.144,901.8036.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง20,405.9010,635.0047.9 %5.05,013.841,615.8667.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 283,856.51133,280.41-58.9 %0.031,244.1621,106.0532.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง17,826.486,258.0064.9 %5.04,082.053,131.2423.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง38,242.5813,594.0064.5 %5.09,463.505,891.9037.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง34,783.217,842.0077.5 %5.010,585.544,816.8454.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง24,332.6813,572.4244.2 %5.06,497.111,643.8874.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานลำปางไม่ครบ777030.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ596.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง29075.852ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08170.5098ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง26,955.8337,777.49-40.1 %0.09,212.01559.6093.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง93,351.5580,576.0013.7 %5.036,154.4322,164.7038.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง28,766.1025,892.0510.0 %5.012,969.30133.3299.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง24,201.594,618.0080.9 %5.06,268.92403.7593.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง18399.359ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04253.2202ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง21,311.1824,326.00-14.1 %0.05,584.322,770.9750.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง39687.219ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010034.1ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง38,872.4140,534.00-4.3 %0.012,101.503,988.2567.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง22,049.7821,076.004.4 %2.05,470.261,003.2081.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง37,448.2164,731.42-72.9 %0.08,049.821,109.6586.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง136,473.30121,638.9110.9 %5.013,572.142,230.0083.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง26,104.2528,644.00-9.7 %0.07,067.583,132.6055.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง33,041.2012,504.0062.2 %5.08,855.082,663.7369.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง24,813.8920,158.0018.8 %5.06,592.201,479.7477.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง36938.641ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08886.58013671.265658.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง25,669.8524,979.002.7 %1.05,983.68384.1193.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง234,151.3942,724.0081.8 %5.04,195.131,804.8057.0 %5.0
รจก.ลำปาง 380,240.69264,367.0330.5 %5.07,591.683,589.9852.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 212,988.95186,794.3012.3 %5.05,848.421,906.3267.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง48,395.3542,136.0012.9 %5.03,124.023,233.28-3.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง17,562.226,263.0064.3 %5.01,970.641,446.1826.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง22,647.3215,477.0031.7 %5.03,175.381,483.4153.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง171,598.89118,359.0131.0 %5.010,687.824,275.0060.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง23,089.8710,375.0055.1 %5.04,861.601,633.4166.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง31,714.7439,336.00-24.0 %0.08,429.593,332.9860.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง27,873.7221,627.0022.4 %5.07,048.551,566.0877.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง25,490.5428,510.00-11.8 %0.06,421.033,290.1048.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ26161.650705.0-93.8 %0.04647.5703ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง212,170.9228,526.6586.6 %5.09,244.521,330.3985.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1224,798.69103,162.0054.1 %5.010,222.805,065.5250.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2482,456.2258,631.2087.8 %5.04,074.234,480.67-10.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 394328.219ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09271.0801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง1,745.2528,381.57-1,526.2 %0.02,077.441,995.004.0 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ465304.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10284.6ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง351,475.59276,637.0021.3 %5.06,300.243,647.7042.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง122,487.8271,689.0041.5 %5.05,339.862,642.9550.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา396,716.0089,733.0077.4 %5.05,459.373,176.2641.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน118,883.47124,306.70-4.6 %0.06,245.343,402.6945.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง41736.71998902.0-137.0 %0.014737.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 25,552.9726,784.00-4.8 %0.06,630.213,638.9145.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง18,172.9513,585.0025.2 %5.04,177.141,633.5360.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง166248.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.042738.121ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 4,645,833 2,809,248 39.53 % 5.0 403,518 170,835 0.00 % 0.0