จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง16417.5615595.065.9 %5.03568.6201648.0139881.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง126449.2112366.011.1 %5.0430.51086.2531-152.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง36935.0225964.69929.7 %5.0429.53998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง18473.9911433.038.1 %5.04443.3599960.9345178.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง20511.010937.046.7 %5.05127.96194.4934896.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง34813.69919842.043.0 %5.02972.1101425.6000185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ31207.1095491.082.4 %5.01933.9399144.6280192.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา29317.7212952.089.9 %5.01638.36346.0375178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร25035.4713467.086.2 %5.01338.84385.54871.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ24428.1092936.088.0 %5.01562.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน23900.5513873.083.8 %5.02906.7002382.1375186.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ23247.912096.091.0 %5.01437.319.61999998.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว23687.584269.082.0 %5.02643.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม23788.3813017.087.3 %5.01444.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก23684.4712270.090.4 %5.02699.939969.44799897.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ24662.8912803.088.6 %5.02872.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง46307.89845545.9491.6 %0.59805.860412194.2-24.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง20405.910635.047.9 %5.05013.83981615.85567.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 283856.508133280.41-58.9 %0.031244.1621106.04932.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง17826.486258.064.9 %5.04082.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง38242.57813594.064.5 %5.09463.55891.899937.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง34783.2117842.077.5 %5.010585.544816.841854.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง24332.6813572.4244.2 %5.06497.10991643.882674.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานลำปางไม่ครบ777030.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ596.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง29075.852ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08170.5098ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง26955.8337777.492-40.1 %0.09212.0098559.5980293.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง93351.54780576.013.7 %5.036154.4322164.69938.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง28766.125892.04910.0 %5.012969.301133.32399.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง24201.594618.080.9 %5.06268.9199403.7593.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง18399.359ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04253.2202ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง21311.1824326.0-14.1 %0.05584.31982770.969550.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง39687.219ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010034.1ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง38872.4140534.0-4.3 %0.012101.53988.252267.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง22049.77921076.04.4 %2.05470.26031003.281.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง37448.21164731.422-72.9 %0.08049.81981109.647586.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง33041.19912504.062.2 %5.08855.08012663.733469.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง24813.89120158.018.8 %5.06592.20021479.73977.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง36938.641ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08886.58013671.265658.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง25669.8524979.02.7 %1.05983.6802384.1134993.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง234151.3942724.081.8 %5.04195.12991804.857.0 %5.0
รจก.ลำปาง 380240.69264367.0330.5 %5.07591.67973589.984452.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง48395.35242136.012.9 %5.03124.023233.2817-3.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง17562.2216263.064.3 %5.01970.641446.175526.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง22647.3215477.031.7 %5.03175.37991483.40653.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง171598.89118359.0131.0 %5.010687.824275.060.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง23089.87110375.055.1 %5.04861.60011633.41166.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง31714.7439336.0-24.0 %0.08429.58983332.9860.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง27873.72121627.022.4 %5.07048.54981566.07577.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง25490.53928510.0-11.8 %0.06421.02983290.10348.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ26161.650705.0-93.8 %0.04647.5703ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง212170.9228526.6586.6 %5.09244.52051330.3985.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1224798.69103162.054.1 %5.010222.8015065.523450.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2482456.2258631.19987.8 %5.04074.234480.6748-10.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ465304.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10284.6ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง351475.59276637.021.3 %5.06300.24023647.742.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง122487.8271689.041.5 %5.05339.85992642.947350.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา396716.089733.077.4 %5.05459.37013176.260541.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน118883.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06245.33983402.68945.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง41736.71998902.0-137.0 %0.014737.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 25552.97126784.0-4.8 %0.06630.213638.908445.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง18172.94913585.025.2 %5.04177.14011633.52560.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง166248.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.042738.121ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 4,033,292 2,214,740 0.00 % 0.0 342,435 146,938 0.00 % 0.0