จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์16,201.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,959.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์ไม่ครบ44,849.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ไม่ครบ26,794.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,043.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์172,122.81103,998.4539.6 %5.024,037.213,271.7686.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย24,917.183,894.0084.4 %5.01,758.9091.0094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน31,058.724,326.0086.1 %5.01,346.70252.7081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล25,007.074,670.0081.3 %5.01,094.82209.6180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน23,861.463,537.0085.2 %5.01,762.98443.3774.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาดไม่ครบ2,271.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ346.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา26,100.604,284.0083.6 %5.01,952.76605.4269.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า29,164.613,119.0089.3 %5.02,709.06560.8279.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก24,602.222,665.0089.2 %5.03,574.56623.3882.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด19,059.309,144.0052.0 %5.03,704.401,324.6664.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์27,933.8416,270.0041.8 %5.06,534.143,284.0049.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์20,028.1910,632.0046.9 %5.04,252.142,080.6951.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ16,370.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์24,503.4215,639.0036.2 %5.03,463.481,611.6753.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์47,093.0628,835.0038.8 %5.014,482.805,757.4460.2 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์43,053.8515,424.3064.2 %5.06,874.922,365.5065.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์85,615.2585,534.010.1 %0.59,356.40711.8792.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ15,042.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์11,181.882,377.0078.7 %5.0373.32222.7940.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์19,813.148,901.0055.1 %5.04,835.88437.0591.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์19,487.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,757.861,661.0755.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์75,312.2119,540.1974.1 %5.05,241.122,739.2947.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์45,058.8039,679.0011.9 %5.06,724.322,580.4861.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์72,075.6120,157.0072.0 %5.04,993.882,256.3754.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์23,598.0317,641.0025.2 %5.05,621.402,791.6550.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์38,746.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,283.591,720.0179.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์37,729.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,622.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์71,898.5913,489.2081.2 %5.04,499.482,671.7840.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 270,047.34211,493.3421.7 %5.05,392.821,933.2364.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์17,155.755,722.0066.6 %5.03,130.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์21,772.2316,175.0025.7 %5.04,575.542,300.2449.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์18,650.659,861.5047.1 %5.03,719.801,412.3462.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์28,338.028,982.0068.3 %5.05,058.37744.6585.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์42,330.1733,102.5921.8 %5.05,925.662,046.0365.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์88,378.6523,998.0072.8 %5.02,152.781,446.4732.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1199,636.59120,523.7039.6 %5.08,387.822,853.3566.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2131,922.6450,458.0961.8 %5.011,279.183,283.3870.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์38,521.8535,055.149.0 %4.52,678.931,030.8961.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์432,820.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,555.284,654.9745.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์640,411.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,382.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์3,578,345.80129,698.6696.4 %5.04,413.703,949.2910.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย247,989.5260,184.0075.7 %5.04,640.402,355.2449.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 30,774.1316,078.0047.8 %5.06,262.121,970.0268.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์21,295.126,828.0067.9 %5.03,364.651,068.7468.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์268,873.8882,648.0269.3 %5.032,787.7719,767.0039.7 %5.0
รวม 5,947,092 1,244,564 0.00 % 0.0 240,431 91,090 0.00 % 0.0