จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์16219.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02959.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์65,766.1344,849.5031.8 %5.0400.20272.6731.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์27,914.8026,794.004.0 %2.04,384.611,043.8676.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์20,665.1911,586.0043.9 %5.04,328.22818.1881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์172,304.39103,998.4539.6 %5.024,037.213,271.7686.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย24,945.673,894.0084.4 %5.01,758.9091.0094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน31,096.384,326.0086.1 %5.01,346.70252.7081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล25,035.154,670.0081.3 %5.01,094.82209.6180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน23,888.113,537.0085.2 %5.01,762.98443.3774.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาดไม่ครบ2271.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ346.7215ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา26,128.304,284.0083.6 %5.01,952.76605.4269.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า29,192.283,119.0089.3 %5.02,709.06560.8279.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก24,629.912,665.0089.2 %5.03,574.56623.3882.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์87,170.6034,611.7760.3 %5.09,483.038,170.2913.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด19,078.529,144.0052.1 %5.03,704.401,324.6664.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์27,971.3116,270.0041.8 %5.06,534.143,284.0049.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 23,343.4011,558.1650.5 %5.05,261.041,771.6066.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์20,050.7410,632.0047.0 %5.04,252.142,080.6951.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์15,019.318,444.0043.8 %5.02,521.743,117.86-23.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์39,192.1416,370.0058.2 %5.04,792.566,302.91-31.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์24,531.2115,639.0036.2 %5.03,463.481,611.6753.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์47,145.6228,835.0038.8 %5.014,482.805,757.4460.2 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์43,101.5615,424.3064.2 %5.06,874.922,365.5065.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์85,707.2085,534.010.2 %0.59,356.40711.8792.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์21,343.9115,042.0029.5 %5.04,784.582,396.8549.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์11,194.172,377.0078.8 %5.0373.32222.7940.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์19,835.638,901.0055.1 %5.04,835.88437.0591.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์19,509.237,462.1661.8 %5.03,757.861,661.0755.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์75,394.9719,540.1974.1 %5.05,241.122,739.2947.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์96,605.9527,607.0071.4 %5.011,898.6033,216.37-179.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์45,108.2839,679.0012.0 %5.06,724.322,580.4861.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์72,153.8320,157.0072.1 %5.04,993.882,256.3754.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์86,281.1159,268.0031.3 %5.09,348.54392.2395.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์25,373.9710,239.0059.6 %5.06,042.401,838.9869.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์23,625.4817,641.0025.3 %5.05,621.402,791.6550.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์38,789.2822,415.0042.2 %5.08,283.591,720.0179.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์21,085.558,570.0059.4 %5.05,317.021,323.6275.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์37,768.6820,903.0044.7 %5.01,622.46145.8491.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์71,977.9013,489.2081.3 %5.04,499.482,671.7840.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 270,344.81211,493.3421.8 %5.05,392.821,933.2364.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์17,174.325,722.0066.7 %5.03,130.19568.2581.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์21,795.3116,175.0025.8 %5.04,575.542,300.2449.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์18,671.729,861.5047.2 %5.03,719.801,461.5360.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์30,573.9431,522.59-3.1 %0.06,028.502,715.9854.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์28,367.688,982.0068.3 %5.05,058.37744.6585.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์42,373.2133,102.5921.9 %5.05,925.662,046.0365.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์88,491.6323,998.0072.9 %5.02,152.781,446.4732.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1199,834.86120,523.7039.7 %5.08,387.822,853.3566.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2132,121.9450,458.0961.8 %5.011,279.183,283.3870.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์38,566.2635,055.149.1 %4.52,678.931,030.8961.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์433,298.19430,895.970.6 %0.58,555.284,654.9745.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์641,142.00223,908.9865.1 %5.05,382.783,534.3134.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์3,582,256.80129,698.6696.4 %5.04,413.703,949.2910.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย248,255.2060,184.0075.8 %5.04,640.402,355.2449.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์1,243,359.40133,546.0089.3 %5.014,386.3914,485.11-0.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 30,807.7716,078.0047.8 %5.06,262.121,970.0268.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์21,318.266,828.0068.0 %5.03,364.651,068.7468.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์269,171.6682,648.0269.3 %5.032,787.7719,767.0039.7 %5.0
รวม 8,927,851 2,390,157 73.23 % 5.0 339,544 173,254 48.97 % 5.0