จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่17,847.423,459.0080.6 %5.02,885.97459.9884.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่1,031,261.7023,315.7997.7 %5.0489.33316.6335.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่65,496.8969,824.41-6.6 %0.0560.7040.7492.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่18,619.6810,063.0046.0 %5.02,591.28557.3978.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่20,247.138,545.0057.8 %5.04,274.11262.3693.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่29,650.688,525.0071.2 %5.01,728.18146.4191.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่นไม่ครบ4,722.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ153.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย24,416.662,877.0088.2 %5.01,353.03110.9291.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง33,833.795,342.0084.2 %5.02,171.70209.8690.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง24,340.373,062.0087.4 %5.01,994.4638.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น23,317.822,977.0087.2 %5.01,940.58147.2592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่28,739.961,999.0093.0 %5.01,009.985.7099.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่76,132.4939,893.7747.6 %5.05,909.5413,564.10-129.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่25,212.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,966.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่15,868.8525,912.86-63.3 %0.02,657.682,656.120.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ไม่ครบ20,817.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,556.63ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่13,462.5518,917.00-40.5 %0.02,996.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่739,846.1317,218.0097.7 %5.027,700.685,455.3080.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่91,280.2061,446.2332.7 %5.08,134.268,866.05-9.0 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)79,693.97140,641.50-76.5 %0.025,130.7632,932.70-31.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่21,151.2215,747.7825.5 %5.04,312.143,184.7626.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)76,709.72121,395.00-58.3 %0.024,787.814,594.8881.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่20,387.552,081.0089.8 %5.0425.9471.6583.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่18,352.252,602.8885.8 %5.03,342.361,697.3949.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดแพร่84,367.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,704.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบ29,888.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,419.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่48,876.859,992.0079.6 %5.05,167.861,348.8873.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่50,929.3650,010.921.8 %0.514,671.89432.4897.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่73,453.047,983.0089.1 %5.05,167.864,935.174.5 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่27,360.7920,042.5126.7 %5.05,281.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่25,778.8825,559.000.9 %0.56,251.791,438.2477.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่19,342.8018,765.003.0 %1.52,069.58381.4081.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่70,692.4515,698.0077.8 %5.04,939.742,378.5551.8 %5.0
รจจ.แพร่ 224,650.94167,885.6625.3 %5.05,099.992,424.1452.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ไม่ครบ8,248.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ไม่ครบ7,414.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ไม่ครบ42,562.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,159.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่20,927.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,363.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2284,624.5663,220.4777.8 %5.09,449.824,886.7448.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่669,274.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,485.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่507,819.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,064.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่183,837.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,742.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพลองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง331,597.7576,734.0076.9 %5.05,921.072,757.7553.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ไม่ครบ28,894.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 22,436.0322,724.17-1.3 %0.05,110.891,445.5071.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่49,104.754,541.0090.8 %5.03,456.421,024.9970.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,699,505 1,069,001 0.00 % 0.0 190,707 98,772 0.00 % 0.0