จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน18,534.104,511.0075.7 %5.04,287.08515.0388.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน71,223.26145,243.95-103.9 %0.0455.401,264.71-177.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน25,698.7113,414.0047.8 %5.05,009.641,777.5264.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน19,711.6810,567.0046.4 %5.04,781.46184.0296.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน101,738.0755,959.5545.0 %5.011,572.233,079.8073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน26,749.236,260.0076.6 %5.01,799.82525.9970.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา103,814.195,730.0094.5 %5.02,299.09412.7982.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย28,322.402,162.0092.4 %5.02,286.84510.8377.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น2,751.903,274.00-19.0 %0.02,372.65612.9274.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม21,641.553,139.0085.5 %5.01,730.22434.5674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง25,755.512,218.0091.4 %5.01,174.80428.6263.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา23,707.074,605.0080.6 %5.01,976.95246.8087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว24,530.872,021.0091.8 %5.02,364.90446.5581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง23,591.802,801.0088.1 %5.01,982.82269.4886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง39,926.583,856.0090.3 %5.02,709.06608.7877.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ20,882.861,191.0094.3 %5.02,393.94610.4174.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง35,722.9033,449.506.4 %3.06,522.683,146.5351.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน29,885.4333,765.26-13.0 %0.08,774.8210,221.80-16.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน33,609.6114,112.0058.0 %5.06,911.166,923.40-0.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน20,394.1110,968.0046.2 %5.05,009.653,683.6626.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน17,907.167,047.0060.6 %5.04,242.193,985.756.0 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน36,896.3613,943.0062.2 %5.08,577.1212,177.43-42.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 732344.469ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08091.1201304.278596.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน196,289.8323,615.8188.0 %5.040,569.767,907.9980.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน36,052.1622,247.0138.3 %5.09,832.2010,404.11-5.8 %0.0
ส.ป.ก. น่าน20,912.3613,133.8037.2 %5.08,916.656,883.6622.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน40,567.2857,493.63-41.7 %0.07,747.981,902.0375.5 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร521,240.06529,799.94-1.6 %0.05,812.292,498.2757.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน30,844.8812,533.0059.4 %5.07,367.642,502.3666.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน10,146.414,700.0053.7 %5.0435.24446.02-2.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน20,582.328,423.0059.1 %5.05,104.74274.5094.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน17,719.977,305.0058.8 %5.04,134.943,001.7827.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน25,752.3214,738.7742.8 %5.06,153.481,449.4976.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน57,920.62270,489.56-367.0 %0.011,170.747,964.1228.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน55,779.3227,844.7450.1 %5.017,446.021,710.6890.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน22,708.999,059.6860.1 %5.05,808.362,749.0852.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน40,017.5544,898.00-12.2 %0.07,633.74496.7593.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน68,646.6511,634.5483.1 %5.04,629.322,360.6249.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน29,619.0418,186.6438.6 %5.06,979.803,381.1051.6 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน35,778.6116,502.0053.9 %5.05,808.182,281.9060.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน25,114.5315,880.0036.8 %5.06,378.781,526.1776.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน17,672.4510,885.0038.4 %5.03,944.84398.1689.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน69,787.7211,394.0083.7 %5.06,410.342,394.4062.6 %5.0
รจจ.น่าน 217,929.95131,556.0639.6 %5.05,669.706,001.23-5.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน20,559.635,803.0071.8 %5.03,640.501,335.3263.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน21,015.0212,290.0041.5 %5.02,769.961,889.8731.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน17,108.285,236.0069.4 %5.03,887.701,187.1169.5 %5.0
สปส.จ.น่าน35,970.6331,128.7313.5 %5.07,747.861,778.2777.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน27,795.9216,448.0040.8 %5.08,052.211,583.2580.3 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน16,806.926,594.0060.8 %5.07,023.241,544.4378.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน29,703.3734,597.95-16.5 %0.06,607.021,566.8276.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1292,246.72129,386.0055.7 %5.015,936.605,192.4367.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 22,617,845.3082,451.6196.9 %5.012,946.445,424.6258.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน30,707.7728,916.005.8 %2.52,145.162,004.226.6 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน504,440.78411,076.0018.5 %5.010,277.166,367.9538.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน158569.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06253.8003ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว311,268.1681,936.7273.7 %5.06,049.625,172.1114.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน53,500.71107,848.42-101.6 %0.013,030.948,457.4035.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 18,809.129,805.2447.9 %5.04,564.751,487.1267.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน18,286.1113,571.0025.8 %5.04,096.741,329.3867.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 135,792.5965,092.0052.1 %5.028,276.0810,192.0764.0 %5.0
รวม 6,465,936 2,684,738 58.48 % 5.0 412,332 177,418 56.97 % 5.0