จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน19,711.6810,567.0046.4 %5.04,781.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน101,738.0755,959.5545.0 %5.011,572.233,079.8073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน26,749.236,260.0076.6 %5.01,799.82525.9970.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสาไม่ครบ5,730.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ412.79ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อยไม่ครบ2,162.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ510.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่นไม่ครบ3,274.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ612.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม21,641.553,139.0085.5 %5.01,730.22434.5674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง25,755.512,218.0091.4 %5.01,174.80428.6263.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา23,707.074,605.0080.6 %5.01,976.95246.8087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัวไม่ครบ2,021.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ446.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง23,591.802,801.0088.1 %5.01,982.82269.4886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง39,926.583,856.0090.3 %5.02,709.06608.7877.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ20,882.861,191.0094.3 %5.02,393.94610.4174.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง35,722.9033,449.506.4 %3.06,522.683,146.5351.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน17,907.167,047.0060.6 %5.04,242.193,985.756.0 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านไม่ครบ13,943.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12,177.43ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,907.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน30,844.8812,533.0059.4 %5.07,367.642,502.3666.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน20,582.328,423.0059.1 %5.05,104.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน17,719.977,305.0058.8 %5.04,134.943,001.7827.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่านไม่ครบ270,489.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,964.12ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน55,779.3227,844.7450.1 %5.017,446.021,710.6890.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน22,708.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,808.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน21,020.7944,898.00-113.6 %0.05,091.36496.7590.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน29,619.0418,186.6438.6 %5.06,979.803,381.1051.6 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน35,778.6116,502.0053.9 %5.05,808.182,281.9060.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน17,672.4510,885.0038.4 %5.03,944.84398.1689.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน69,787.7211,394.0083.7 %5.06,410.342,394.4062.6 %5.0
รจจ.น่าน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน21,015.0212,290.0041.5 %5.02,769.961,889.8731.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.น่าน35,970.6331,128.7313.5 %5.07,747.861,778.2777.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านไม่ครบ16,448.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน16,799.126,594.0060.7 %5.07,023.241,544.4378.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน29,703.3734,597.95-16.5 %0.06,607.021,566.8276.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1292,246.72129,386.0055.7 %5.015,936.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบ82,451.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน504,440.78411,076.0018.5 %5.010,277.166,367.9538.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน158,569.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,253.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ107,848.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 18,809.129,805.2447.9 %5.04,564.751,325.0671.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,329.38ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,575,124 923,942 0.00 % 0.0 132,278 43,976 0.00 % 0.0