จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา15,436.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,672.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา48,045.5937,118.0022.7 %5.0256.86753.56-193.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา18,524.1710,023.0045.9 %5.02,288.141,062.5353.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา27,359.1910,981.0059.9 %5.02,143.27429.0680.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ25,208.567,090.0071.9 %5.02,735.71448.5083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้23,807.384,988.0079.0 %5.01,499.22101.1193.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน23,948.132,880.0088.0 %5.01,771.32311.8482.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง24,404.274,173.0082.9 %5.02,691.18410.7584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ23,445.402,660.0088.7 %5.01,264.67412.4567.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน22,850.191,154.0094.9 %5.02,918.16333.8288.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง22,664.912,289.0089.9 %5.02,874.30411.3185.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�33,611.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,236.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา25,460.769,872.0061.2 %5.06,440.794,437.9031.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา18,144.307,513.7258.6 %5.03,927.60742.3981.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา16,626.427,985.0052.0 %5.03,262.022,215.8932.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา22,409.8112,826.0042.8 %5.05,410.866,344.84-17.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา14,875.5626,001.94-74.8 %0.03,560.823,549.900.3 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา56,627.1231,040.8545.2 %5.08,719.645,954.8931.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา26,876.1819,032.0029.2 %5.05,582.011,909.1865.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา76,412.3140,681.6946.8 %5.08,605.562,394.9972.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา28,664.6422,149.2922.7 %5.06,605.392,407.1563.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา9,892.766,175.0037.6 %5.0346.56337.762.5 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา20,324.946,350.0068.8 %5.04,650.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาไม่ครบ6,406.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,949.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา20,930.8210,649.5949.1 %5.04,650.231,755.2362.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา33,735.51208,361.36-517.6 %0.09,746.5222,200.26-127.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา25,374.1228,965.00-14.2 %0.06,665.941,766.0573.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา18,948.149,505.0049.8 %5.02,349.873,952.94-68.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา23,293.1917,472.0025.0 %5.04,707.251,897.4559.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา24,121.2313,476.0044.1 %5.05,296.741,531.5071.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา18,455.3812,505.0032.2 %5.03,541.76412.8688.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา71,058.7913,180.0081.5 %5.05,203.272,976.5342.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา186,969.95212,097.48-13.4 %0.05,020.632,429.8551.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา16,978.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,117.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา20,391.6718,153.8311.0 %5.04,155.781,913.9053.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา17,543.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,566.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา28,944.1624,498.3615.4 %5.07,122.304,935.3330.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาไม่ครบ13,795.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ807.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา20,947.6119,614.006.4 %3.04,612.201,281.9472.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1251,158.0972,764.2471.0 %5.07,162.923,281.9854.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2191,261.5072,735.5262.0 %5.012,497.024,348.0565.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา22,299.9428,294.00-26.9 %0.01,633.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา948,634.0058,064.9093.9 %5.07,581.543,553.0653.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา299,092.38175,340.0041.4 %5.05,447.941,857.5065.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้138,993.8467,607.9651.4 %5.03,852.303,114.2919.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ20,147.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ไม่ครบ11,283.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,486.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา16,128.387,784.4151.7 %5.02,900.761,365.8552.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,937,311 1,344,052 0.00 % 0.0 175,419 99,544 0.00 % 0.0