จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา15,427.723,123.0079.8 %5.02,672.581,365.1548.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา48,017.5737,118.0022.7 %5.0256.86753.56-193.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา18,513.0710,023.0045.9 %5.02,288.141,062.5353.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา19785.8597869.200260.2 %5.04155.7803ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา86,640.8566,719.0223.0 %5.011,476.983,320.8971.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา27,343.1710,981.0059.8 %5.02,143.27429.0680.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ25,193.787,090.0071.9 %5.02,735.71448.5083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้23,792.844,988.0079.0 %5.01,499.22101.1193.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน23,934.062,880.0088.0 %5.01,771.32311.8482.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง24,389.284,173.0082.9 %5.02,691.18410.7584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ23,431.022,660.0088.6 %5.01,264.67412.4567.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน22,835.991,154.0094.9 %5.02,918.16347.2588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง22,650.882,289.0089.9 %5.02,874.30411.3185.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�44,690.8120,238.8854.7 %5.07,578.668,079.75-6.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา25,445.559,872.0061.2 %5.06,440.794,437.9031.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา18,133.197,513.7258.6 %5.03,927.60742.3981.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา16,616.367,985.0051.9 %5.03,262.022,215.8932.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา22,396.4512,826.0042.7 %5.05,410.866,344.84-17.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา14,866.8726,001.94-74.9 %0.03,560.823,549.900.3 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา56,593.5731,040.8545.2 %5.08,719.645,954.8931.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา26,860.4319,032.0029.1 %5.05,582.011,909.1865.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา77,987.9840,681.6947.8 %5.08,605.562,394.9972.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา28,643.6422,149.2922.7 %5.06,605.392,407.1563.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา9,886.996,175.0037.5 %5.0346.56337.762.5 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา20312.7216350.068.7 %5.04650.2202ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา18,260.196,406.0064.9 %5.03,813.521,949.2048.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา20,919.0210,649.5949.1 %5.04,650.231,755.2362.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา33,715.86208,361.36-518.0 %0.09,746.5222,200.26-127.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา25,359.3328,965.00-14.2 %0.06,665.941,766.0573.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา36,850.1854,408.93-47.6 %0.07,350.48684.4090.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา18,936.849,505.0049.8 %5.02,349.873,952.94-68.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา23,279.3917,472.0024.9 %5.04,707.251,897.4559.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา24,106.8813,476.0044.1 %5.05,296.741,531.5071.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา18,444.4512,505.0032.2 %5.03,541.76412.8688.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา71,017.8613,180.0081.4 %5.05,203.272,976.5342.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา186,864.75212,097.48-13.5 %0.05,020.632,429.8551.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา16968.119ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03117.1599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา20,378.8118,153.8310.9 %5.04,155.781,913.9053.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา17532.871ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03566.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา28,927.2924,498.3615.3 %5.07,122.304,935.3330.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาไม่ครบ13795.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ807.0235ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา20,935.1119,614.006.3 %3.04,612.201,281.9472.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1251,045.7872,764.2471.0 %5.07,162.923,281.9854.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2191,097.3972,735.5261.9 %5.012,497.024,348.0565.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา22,286.9128,294.00-27.0 %0.01,633.4058.6996.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา948,081.1358,064.9093.9 %5.07,581.543,553.0653.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา298,917.97175,340.0041.3 %5.05,447.941,857.5065.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้138,890.5567,607.9651.3 %5.03,852.303,114.2919.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ20147.363ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 19,435.8411,283.0041.9 %5.04,269.903,486.6818.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา16,118.635,441.0066.2 %5.02,900.761,365.8552.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา99,233.0660,273.4439.3 %5.026,572.4323,693.1010.8 %5.0
รวม 3,277,494 1,572,030 52.04 % 5.0 240,787 142,196 40.95 % 5.0