จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย16,361.875,037.0069.2 %5.03,739.93848.9577.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย127,847.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0468.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย154,878.8676,015.2950.9 %5.02,242.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายไม่ครบ21,192.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,510.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย19,330.7514,853.0023.2 %5.05,052.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงรายไม่ครบ78,263.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,806.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย28,224.8815,207.9046.1 %5.02,334.18511.7278.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน28,105.306,402.0077.2 %5.02,010.66332.9683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย24,031.697,909.0067.1 %5.02,361.30599.4674.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน24,953.606,815.0072.7 %5.02,508.66332.7786.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ23,137.573,213.0086.1 %5.03,426.12298.1391.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย24,022.563,017.0087.4 %5.02,069.88136.1893.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง21,741.845,625.0074.1 %5.02,359.50566.8576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด27,029.514,600.0083.0 %5.01,580.58416.3773.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัยไม่ครบ4,915.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ430.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย22,860.962,429.0089.4 %5.01,567.62390.4575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น24,281.692,429.0090.0 %5.02,907.06390.4586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล23,226.512,179.0090.6 %5.01,516.26390.4574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว28,889.462,754.0090.5 %5.01,062.66360.5266.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย446,224.13302,140.8832.3 %5.014,264.692,658.8181.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเชียงของไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย56,740.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,639.4814,422.89-14.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายไม่ครบ11,370.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,270.91ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย22,111.8912,998.0041.2 %5.05,489.401,532.4872.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายไม่ครบ16,736.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,579.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย36,150.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,433.469,912.1413.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงรายไม่ครบ47,789.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ไม่ครบ102,202.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)61,736.622,316.0796.2 %5.02,979.30237.2692.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย20,421.534,126.0079.8 %5.05,375.34525.9590.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายไม่ครบ27,007.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,944.75ประเมินไม่ได้0.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,681.67ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายไม่ครบ17,219.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย115,923.5672,184.0837.7 %5.019,732.581,188.4994.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงรายไม่ครบ423,665.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย27,180.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,086.724,598.9735.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย23,920.2718,272.0023.6 %5.06,478.302,102.5167.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย46,530.4431,774.0031.7 %5.012,335.223,394.7372.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย20,734.7926,486.11-27.7 %0.05,128.12789.5084.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย86,262.1852,304.0039.4 %5.03,291.782,056.8537.5 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย19,629,560.00700,693.0096.4 %5.0172,396.785,773.9696.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย19,904.66422.7897.9 %5.03,550.461,137.3268.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย29,157.4510,616.5063.6 %5.04,918.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายไม่ครบ12,864.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,940.13ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1321,576.69108,756.4666.2 %5.05,499.725,611.25-2.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2ไม่ครบ91,767.36ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3164,012.8065,193.8160.3 %5.016,288.855,129.9068.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4329,330.9468,978.0179.1 %5.011,618.229,258.4320.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายไม่ครบ380,348.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย196,179.66145,200.0026.0 %5.05,991.383,252.9645.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง592,801.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,846.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย109,376.09113,937.91-4.2 %0.014,305.0014,897.11-4.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 21,215.2719,526.008.0 %4.05,812.743,758.5735.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย17,645.9512,672.0928.2 %5.04,462.561,571.8864.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ24,226.24ประเมินไม่ได้0.0
รวม 22,172,902 1,927,083 0.00 % 0.0 375,605 99,387 0.00 % 0.0