จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย16,431.385,037.0069.3 %5.03,739.93848.9577.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย128358.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0468.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย155706.4176015.28951.2 %5.02242.4399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย22,597.1521,192.006.2 %3.06,059.941,510.9875.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย19414.46114853.023.5 %5.05052.2402ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย144,998.8378,263.0046.0 %5.018,610.505,806.9868.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย28,345.6415,207.9046.3 %5.02,334.18511.7278.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน28,218.376,402.0077.3 %5.02,010.66332.9683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย24,135.547,909.0067.2 %5.02,361.30599.4674.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน25,058.326,815.0072.8 %5.02,508.66332.7786.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า24,841.543,345.0086.5 %5.03,265.50532.4583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ23,237.433,213.0086.2 %5.03,426.12298.1391.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย24,120.773,017.0087.5 %5.02,069.88136.1893.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน24,841.543,362.0086.5 %5.02,515.98450.6682.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง21,829.905,625.0074.2 %5.02,359.50566.8576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด27,146.174,600.0083.1 %5.01,580.58416.3773.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย24,841.544,915.0080.2 %5.01,602.36430.9773.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย22,957.172,429.0089.4 %5.01,567.62390.4575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น24,383.752,429.0090.0 %5.02,907.06390.4586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล23,324.353,267.0086.0 %5.01,516.26103.5093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง24841.5391250.095.0 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว29,008.802,754.0090.5 %5.01,062.66360.5266.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย448,168.94302,140.8832.6 %5.014,264.692,658.8181.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน93,037.0050,739.0045.5 %5.09,557.5750,124.88-424.5 %0.0
ด่านศุลกากรเชียงของไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย56,975.5651,452.009.7 %4.512,639.4814,422.89-14.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย29,958.0011,370.5062.0 %5.03,987.161,270.9168.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย29,280.7720,525.8929.9 %5.07,885.464,628.8841.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย22,202.3512,998.0041.5 %5.05,489.401,532.4872.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย20,177.4816,736.4017.1 %5.05,147.161,579.5969.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย64,312.0213,575.0078.9 %5.022,832.0494,232.31-312.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย36,300.9517,787.7851.0 %5.011,433.469,912.1413.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย30,486.3647,789.25-56.8 %0.08,912.301,871.8979.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 33,375.29102,202.00-206.2 %0.08,341.861,066.5587.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย21,686.8620,487.985.5 %2.55,793.6611,781.35-103.3 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)65,800.3988,638.12-34.7 %0.023,698.269,121.9061.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย23,942.8644,160.00-84.4 %0.0542.70375.5530.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)61,994.442,316.0796.3 %5.02,979.30237.2692.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย20,509.724,126.0079.9 %5.05,375.34525.9590.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย18,381.236,326.0065.6 %5.04,367.502,001.0954.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย24,840.5227,007.85-8.7 %0.06,630.421,944.7570.7 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ23670.25ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย32,088.1141,696.00-29.9 %0.09,596.885,681.6740.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย22318.6717219.022.8 %5.06059.9399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย116,403.7572,184.0838.0 %5.019,732.581,188.4994.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย67,166.79423,665.00-530.8 %0.04,880.952,574.8047.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย27,292.2519,151.7029.8 %5.07,086.724,598.9735.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย24,020.1918,272.0023.9 %5.06,478.302,102.5167.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย46,722.6228,774.0038.4 %5.012,335.223,513.6071.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย20,822.8126,486.11-27.2 %0.05,128.12789.5084.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย86,615.8852,304.0039.6 %5.03,291.782,056.8537.5 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย19,711,188.00700,693.0096.4 %5.0172,396.785,773.9696.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย19,998.11422.7897.9 %5.03,550.461,137.3268.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย51,285.351,859.7596.4 %5.08,341.863,130.2562.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย29,278.3710,616.5063.7 %5.04,918.982,742.6244.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย44,752.6248,332.44-8.0 %0.010,072.295,510.5745.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายไม่ครบ12864.8ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย56,897.6839,310.2230.9 %5.07,657.261,940.1374.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1323,139.44108,756.4666.3 %5.05,499.725,611.25-2.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2ไม่ครบ91767.359ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3165,281.0265,193.8160.6 %5.016,288.855,129.9068.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4330,376.7268,978.0179.1 %5.011,618.229,258.4320.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย105,953.8327,828.6473.7 %5.02,414.954,904.22-103.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย98,882.67380,348.59-284.6 %0.04,853.464,237.2112.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย197,043.17145,200.0026.3 %5.05,991.383,252.9645.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย141,024.73184,000.00-30.5 %0.05,889.7812,179.05-106.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย185,876.2894,327.0049.3 %5.04,991.886,575.88-31.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง139,438.8682,524.0140.8 %5.05,107.084,405.1513.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง595,402.3152,200.0091.2 %5.04,846.864,845.000.0 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย109,827.97113,937.91-3.7 %0.014,305.0014,897.11-4.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 21,305.9519,526.008.4 %4.05,812.743,758.5735.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย17,722.2712,672.0928.5 %5.04,462.561,571.8864.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 359,757.0967,968.0081.1 %5.026,824.6124,226.249.7 %4.5
รวม 25,009,594 4,036,726 83.86 % 5.0 615,752 370,904 39.76 % 5.0