จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน16,488.283,388.0079.5 %5.03,926.94822.5279.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน83,875.9748,091.0042.7 %5.0452.58791.36-74.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน85455.42218812.078.0 %5.0540.65997ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน26,906.6916,799.0037.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน14,154.836,107.0056.9 %5.01,627.62391.4076.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน21,507.548,880.0058.7 %5.02,941.7940.2198.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน55,202.9643,603.4421.0 %5.07,543.643,249.9356.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง24,073.143,851.0084.0 %5.04,312.0886.4598.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย23,088.342,901.0087.4 %5.01,802.52191.9089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม23,947.531,474.0093.8 %5.02,369.40429.4481.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย23,168.242,223.0090.4 %5.03,316.56315.4090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย22,733.951,614.0092.9 %5.04,186.68456.0089.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน28,947.2419,358.0033.1 %5.03,497.882,649.5524.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน31,930.1327,097.7215.1 %5.06,037.703,115.1448.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง15,800.6310,547.1033.2 %5.05,348.811,238.4276.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน17,630.117,189.0059.2 %5.04,079.06506.3887.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน30,284.6011,632.0061.6 %5.05,211.565,642.28-8.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน20,842.919,240.0055.7 %5.05,372.16869.3883.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน18,215.674,351.0076.1 %5.04,611.521,108.4376.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน29,467.5415,861.0046.2 %5.08,928.116,264.6729.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน11,083.4219,202.00-73.2 %0.02,373.98431.1281.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน27,729.849,208.0066.8 %5.07,882.263,636.5153.9 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน23,820.1410,795.6854.7 %5.05,048.87559.2588.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน21,785.0246,673.10-114.2 %0.05,619.36697.7987.6 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 431,110.38251,553.0241.6 %5.02,774.282,171.0521.7 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 207,827.5946,272.9877.7 %5.03,842.40868.4077.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน21620.371ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05809.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน19607.21110284.047.5 %5.0479.64001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน20,303.235,762.0071.6 %5.05,353.14289.7594.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,998.644,638.4072.7 %5.04,041.02653.5983.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน22,340.1516,187.0027.5 %5.05,961.63847.5085.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน30092.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08909.0996ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน30,939.6618,054.3941.6 %5.09,023.222,500.1572.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1997.0425ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน25,964.6223,754.488.5 %4.06,379.99441.9293.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน66,300.0912,457.0181.2 %5.04,383.282,372.1645.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน22,411.7819,942.0011.0 %5.06,094.752,688.2255.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน22,905.958,910.0061.1 %5.05,657.39879.6084.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน21,252.618,789.0058.6 %5.05,315.101,406.8073.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน16891.3795404.068.0 %5.03291.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.แม่ฮ่องสอน25,095.7410,442.8058.4 %5.01,974.741,833.557.1 %3.5
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 140,408.44108,720.5422.6 %5.05,157.143,464.8632.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน6105.5098ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03774.78925.8510175.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน20,192.817,495.0062.9 %5.05,220.021,555.0270.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน16,272.123,854.0076.3 %5.04,020.73868.7478.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน21,644.5221,175.792.2 %1.05,676.401,988.5065.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ11030.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1148.5625ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน21554.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03379.0601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1121,643.7079,318.3134.8 %5.012,620.691,265.6590.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ไม่ครบ80411.602ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน95,189.1320,142.3078.8 %5.01,391.982,120.43-52.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน261,020.0389,825.3765.6 %5.04,927.701,881.2161.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง181,852.4451,599.0071.6 %5.07,141.382,747.3961.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน39,871.3771,442.43-79.2 %0.07,194.728,059.37-12.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20,002.9010,999.0045.0 %5.05,296.061,027.4580.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน16600.6314384.073.6 %5.03736.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน261,149.2251,208.0480.4 %5.022,232.1619,347.4813.0 %5.0
รวม 2,843,937 1,311,513 53.88 % 5.0 241,946 95,698 0.00 % 0.0