จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน16,448.683,388.0079.4 %5.03,926.94822.5279.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน83,683.5248,091.0042.5 %5.0452.58791.36-74.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน85,267.4118,812.0077.9 %5.0540.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน26,843.8516,799.0037.4 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน14,122.716,107.0056.8 %5.01,627.62391.4076.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน55,088.8443,603.4420.8 %5.07,543.643,249.9356.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง24,015.933,851.0084.0 %5.04,312.0886.4598.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย23,031.592,901.0087.4 %5.01,802.52191.9089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวมไม่ครบ1,474.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย23,112.112,223.0090.4 %5.03,316.56315.4090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย22,679.111,614.0092.9 %5.04,186.68456.0089.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน28,876.9319,358.0033.0 %5.03,497.882,649.5524.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน31,860.2927,097.7214.9 %5.06,037.703,115.1448.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง15,762.3410,547.1033.1 %5.05,348.811,238.4276.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน17,587.467,189.0059.1 %5.04,079.06506.3887.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน30,220.6111,632.0061.5 %5.05,211.565,642.28-8.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน20,795.769,240.0055.6 %5.05,372.16869.3883.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน18,171.404,351.0076.1 %5.04,611.521,108.4376.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน29,397.0115,861.0046.0 %5.08,928.116,264.6729.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน11,053.6519,202.00-73.7 %0.02,373.98431.1281.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน27,665.339,208.0066.7 %5.07,882.263,636.5153.9 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน23,765.6510,795.6854.6 %5.05,048.87559.2588.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 430,116.13251,553.0241.5 %5.02,774.282,171.0521.7 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 207,342.6446,272.9877.7 %5.03,842.40868.4077.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน21,571.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,809.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน19,561.8010,284.0047.4 %5.0479.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน20,254.995,762.0071.6 %5.05,353.14289.7594.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,957.204,638.4072.6 %5.04,041.02441.3689.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน22,287.4616,187.0027.4 %5.05,961.63847.5085.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน30,024.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,909.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน30,868.9418,054.3941.5 %5.09,023.222,500.1572.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,997.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน66,145.1212,457.0181.2 %5.04,383.282,372.1645.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน22,360.3319,942.0010.8 %5.06,094.752,688.2255.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน22,853.747,087.0069.0 %5.05,657.39879.6084.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน21,200.138,789.0058.5 %5.05,315.101,406.8073.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,850.015,404.0067.9 %5.03,291.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.แม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 140,096.55108,720.5422.4 %5.05,157.143,275.8736.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,097.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,774.78925.8575.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน20,144.417,495.0062.8 %5.05,220.021,555.0270.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน16,235.923,854.0076.3 %5.04,020.73868.7478.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ11,030.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,148.56ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน21,504.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,379.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ไม่ครบ80,411.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน260,414.8189,825.3765.5 %5.04,927.701,881.2161.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง181,336.3051,599.0071.5 %5.07,141.382,747.3961.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน39,778.6571,442.43-79.6 %0.07,194.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 19,954.4710,999.0044.9 %5.05,296.061,027.4580.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,562.354,384.0073.5 %5.03,736.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน260,544.3451,208.0480.3 %5.022,232.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,481,317 1,097,829 0.00 % 0.0 173,545 59,073 0.00 % 0.0