จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์70,587.0228,196.3160.1 %5.0479.28547.88-14.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์76666.54777810.289-1.5 %0.0344.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์31,661.5572,471.59-128.9 %0.08,217.201,568.3180.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์21,351.5211,891.0044.3 %5.04,851.38154.4696.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์449,019.78219,115.1751.2 %5.026,738.8214,915.7344.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์21,211.8815,005.1029.3 %5.04,259.164,093.313.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์19,453.7114,731.8024.3 %5.01,854.18722.0061.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว19,222.443,755.0080.5 %5.02,278.201,140.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี16,901.863,468.0079.5 %5.01,978.081,482.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก16,850.963,374.0080.0 %5.01,561.321,140.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์29,585.9114,985.0049.4 %5.07,209.355,723.9720.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์20,384.369,576.0053.0 %5.02,219.04295.2386.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์20,923.139,105.0056.5 %5.04,870.401,507.2869.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 934,709.9925,699.0026.0 %5.012,348.3613,698.66-10.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์17986.37129068.0-61.6 %0.04006.2603ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์36,543.3633,653.007.9 %3.57,456.621,474.6780.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์70920.43148412.0-109.3 %0.010651.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)47,438.6952,977.68-11.7 %0.015,810.003,240.4579.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�24,867.3912,568.9949.5 %5.05,707.102,245.3660.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)529,544.0049,836.0090.6 %5.027,719.405,025.0781.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)71,433.6165,463.368.4 %4.024,315.4211,143.7354.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์24,536.419,334.0062.0 %5.06,258.58477.8392.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์19,553.859,974.6849.0 %5.04,673.261,978.8757.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์24,627.4225,393.20-3.1 %0.05,935.301,966.1166.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์55,479.77325,299.16-486.3 %0.010,765.3513,864.56-28.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์76199.367ไม่ครบประเมินไม่ได้0.023196.841518.897993.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์52,330.3161,160.00-16.9 %0.014,720.687,225.6250.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์49938.10296135.477-92.5 %0.07813.9199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์25,779.799,216.0064.3 %5.06,334.532,582.8859.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์31,862.4627,140.0014.8 %5.08,046.113,967.7250.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์30,238.4725,987.0014.1 %5.06,144.491,116.1881.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์2,585,666.30145,114.9194.4 %5.05,378.374,269.6120.6 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์410,780.1677,745.0081.1 %5.04,720.421,620.9665.7 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 502,126.06451,593.0010.1 %5.08,639.706,088.5229.5 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์16,732.5929,765.46-77.9 %0.02,104.3417.1099.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์17,487.446,484.0062.9 %5.03,463.20948.8772.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์23579.39119573.017.0 %5.05402.8198ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์176,288.95119,546.5232.2 %5.010,691.571,271.1388.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์20,565.6813,310.0035.3 %5.04,398.592,512.4242.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์19,067.5649,917.78-161.8 %0.06,647.943,333.6149.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์24,228.9828,752.71-18.7 %0.05,783.062,279.3660.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์211,650.1439,087.0081.5 %5.07,228.561,577.2078.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)179,385.9596,047.9446.5 %5.022,144.08304.6698.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1196,785.95281,550.19-43.1 %0.019,307.973,892.7079.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2163,425.7587,279.3446.6 %5.07,806.295,289.2032.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3659,206.88123,902.6281.2 %5.010,207.114,343.4057.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์44648.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01672.611364.897518.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ไม่ครบ630740.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5813.7622ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4144.5938ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์643,869.94435,361.0032.4 %5.06,506.223,800.1341.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์161,540.39216,735.98-34.2 %0.05,451.1412,009.61-120.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ไม่ครบ115811.28ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2936.0034ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย201,769.83117,756.0041.6 %5.04,912.504,596.506.4 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์76,483.94166,568.23-117.8 %0.013,334.7018,189.13-36.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์69,260.60109,272.86-57.8 %0.024,259.261,643.7893.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 192,535.83160,260.0016.8 %5.07,381.905,089.2331.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 21,027.1510,754.0048.9 %5.07,088.642,192.2869.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 24,363.9022,567.497.4 %3.55,878.253,883.4433.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์20,100.0213,410.0033.3 %5.03,881.583,316.0414.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์233,418.16277,896.97-19.1 %0.027,934.8411,197.2859.9 %5.0
รวม 8,812,959 4,591,054 47.91 % 5.0 472,771 209,848 0.00 % 0.0