จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์70587.01628196.31160.1 %5.0479.28547.88403-14.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์76666.54777810.289-1.5 %0.0344.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ไม่ครบ72471.594ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1568.3074ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์21351.5211891.044.3 %5.04851.3799154.4604996.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์449019.78219115.1751.2 %5.026738.8214915.72944.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์21211.879ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04259.1602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์19453.711ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01854.1799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว19222.439ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02278.2002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี16901.859ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01978.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก16850.9613374.080.0 %5.01561.3201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์29585.9114985.049.4 %5.07209.34965723.969720.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์20384.3599576.053.0 %5.02219.04295.2334986.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์20923.1299105.056.5 %5.04870.39991507.279469.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์17986.37129068.0-61.6 %0.04006.2603ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์36543.35933653.07.9 %3.57456.62011474.671580.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์70920.43148412.0-109.3 %0.010651.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)47438.69152977.68-11.7 %0.015810.03240.4579.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�24867.39112568.9949.5 %5.05707.10012245.362860.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)529544.049836.090.6 %5.027719.398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)71433.60965463.3598.4 %4.024315.4211143.73154.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์24536.417845.068.0 %5.06258.5801441.8070192.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์19553.859974.679749.0 %5.04673.25981978.868957.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์23925.2725393.199-6.1 %0.05935.29981966.11466.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์55479.77325299.16-486.3 %0.010765.3513864.557-28.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์50528.78961160.0-21.0 %0.014720.687225.62450.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์49938.10296135.477-92.5 %0.07813.9199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์25779.7899216.064.3 %5.06334.52982582.878959.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์31862.46127140.014.8 %5.08046.10993967.722450.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์30229.53925987.014.0 %5.06144.48971116.183581.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์2585666.3145114.9194.4 %5.05378.37014269.610820.6 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์410780.1677745.081.1 %5.04720.41991620.96365.7 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 502126.06451593.010.1 %5.08639.70026088.515129.5 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์16732.5929765.461-77.9 %0.02104.340117.09999899.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์17487.4396484.062.9 %5.02310.4399948.8695158.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์23579.39119573.017.0 %5.05402.8198ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์176288.95119546.5232.2 %5.010691.571271.125588.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์20565.6813310.035.3 %5.04398.58982512.41542.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์19067.56149917.781-161.8 %0.06647.93993333.608449.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์24228.9828752.711-18.7 %0.05783.06012279.363360.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2163425.7587279.34446.6 %5.07806.295289.200732.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์44648.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01672.611364.897518.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ไม่ครบ630740.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5813.7622ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4144.5938ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์643869.94435361.032.4 %5.06506.21973800.129441.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์161540.39216735.98-34.2 %0.05451.140112009.613-120.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ไม่ครบ115811.28ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2936.0034ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย201769.83117756.041.6 %5.04912.54596.56.4 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์69260.602109272.86-57.8 %0.024259.261643.778493.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 192535.83160260.016.8 %5.07381.89995089.226131.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 21027.1510754.048.9 %5.07088.64012192.279369.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 24363.922567.497.4 %3.55878.253883.438533.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์19326.81113410.030.6 %5.03881.58013316.05114.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11197.278ประเมินไม่ได้0.0
รวม 7,109,581 3,469,381 0.00 % 0.0 288,049 139,919 0.00 % 0.0