จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี16,265.227,132.0056.2 %5.02,716.98858.8168.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี24,822.6921,587.4413.0 %5.04,224.54990.5976.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี20,191.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,314.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี99,758.9799,718.000.0 %0.514,598.305,567.2161.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี40,589.335,370.0086.8 %5.01,424.15240.5883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน29,519.833,158.0089.3 %5.01,204.07189.7784.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์22,447.313,346.0085.1 %5.01,181.94134.6488.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง27,363.502,965.0089.2 %5.0945.605.4099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่24,682.624,368.0082.3 %5.03,144.54435.3086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก25,101.163,929.0084.3 %5.02,081.58564.5072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง26,629.214,884.0081.7 %5.01,432.67142.0690.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต23,539.782,658.0088.7 %5.01,416.84259.2081.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี30,369.7742,114.04-38.7 %0.06,082.794,949.7918.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี44,477.0917,705.0060.2 %5.06,310.955,720.879.4 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี36,749.238,012.0078.2 %5.04,104.944,004.632.4 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี61,480.5511,975.0080.5 %5.013,898.3425,319.07-82.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี38,155.1833,480.4212.3 %5.04,139.166,175.39-49.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี53,599.7175,961.32-41.7 %0.08,020.34742.4990.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี40,309.3225,175.8537.5 %5.04,849.694,234.8812.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี21,937.2321,042.904.1 %2.04,770.481,064.3877.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี61,774.0626,760.0056.7 %5.07,653.6012,249.20-60.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี34,169.5227,920.0018.3 %5.06,596.224,197.1236.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี22,528.0115,445.0031.4 %5.04,770.661,033.5678.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี70,475.7965,742.066.7 %3.011,134.63613.4794.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี26,038.9311,733.0054.9 %5.05,074.901,793.9364.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี28,179.0215,381.7045.4 %5.05,046.482,646.0947.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี24,313.9911,427.0053.0 %5.03,004.00286.9890.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี72,688.4412,856.0082.3 %5.06,104.581,939.3068.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี20,817.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,402.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี20,983.898,020.0061.8 %5.03,788.421,305.2065.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี86,594.449,234.0089.3 %5.028,065.241,309.1695.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี45,393.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,965.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1239,501.1393,714.3060.9 %5.05,642.545,515.712.2 %1.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี393,732.28396,128.00-0.6 %0.07,532.463,325.8555.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี230,372.53208,717.869.4 %4.55,022.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี73,209.63125,530.81-71.5 %0.011,029.1419,032.33-72.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 28,965.3711,041.2061.9 %5.05,127.892,207.4657.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบ10,730.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,527.40ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,101,325 1,434,233 0.00 % 0.0 197,119 119,055 0.00 % 0.0