จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร16,293.345,597.0065.6 %5.03,062.54577.9481.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร57,311.7331,128.1045.7 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร18,840.2514,805.0021.4 %5.03,177.061,411.6355.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร23,788.2113,006.0045.3 %5.04,545.84398.4391.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร86,231.1550,772.5641.1 %5.012,418.505,224.0557.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร34,059.6210,012.0070.6 %5.02,459.94209.4391.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี29,329.926,993.0076.2 %5.02,690.94251.4190.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง25,833.303,939.8284.7 %5.02,050.80588.0271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย24,287.142,665.0089.0 %5.01,519.86253.2883.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ24,898.095,545.0077.7 %5.01,818.30181.0890.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน23,651.034,433.4881.3 %5.02,162.82451.8179.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม24,314.714,945.0079.7 %5.01,613.70123.5192.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี24,391.953,163.0087.0 %5.02,302.44240.9789.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร27,296.8110,303.0062.3 %5.07,284.182,724.6062.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร21,533.3110,752.0050.1 %5.04,873.781,164.4176.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ44,915.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร17,177.3910,331.0039.9 %5.03,289.802,526.7623.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร33,927.1618,607.0045.2 %5.07,890.964,612.2541.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร14,855.8624,203.00-62.9 %0.03,561.261,648.7453.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร32,344.179,696.1470.0 %5.09,109.627,961.0012.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร29,832.9511,959.0059.9 %5.07,968.723,781.3052.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร70,363.60157,666.22-124.1 %0.034,848.601,231.2096.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร23,964.6012,212.8049.0 %5.05,971.49486.0091.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร13,212.662,890.0078.1 %5.0413.52258.4037.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ6,856.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร21,434.6818,606.7313.2 %5.03,152.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร32,739.9134,415.00-5.1 %0.07,569.391,276.8083.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร24,710.5534,437.00-39.4 %0.06,257.283,954.8536.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร110,460.80141,353.45-28.0 %0.012,532.562,885.2677.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร88,817.5293,602.99-5.4 %0.013,012.1914,528.95-11.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร72,373.3614,281.0080.3 %5.04,793.044,009.9216.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร20,921.9014,803.0029.2 %5.04,660.022,353.0949.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร32,504.4119,205.0040.9 %5.07,170.052,841.1760.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร26,814.2317,149.6036.0 %5.06,257.223,004.1152.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร48,765.3220,863.0057.2 %5.04,203.54317.1792.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร71,277.1717,821.0075.0 %5.04,450.793,331.0725.2 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 449,598.09280,554.0037.6 %5.07,869.004,852.5038.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร17,236.237,078.0058.9 %5.03,385.87232.4293.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร21,487.0410,759.0049.9 %5.04,926.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร16,989.838,621.0049.3 %5.03,404.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.กำแพงเพชร31,751.8329,471.847.2 %3.56,941.823,062.5555.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร23,951.5412,119.0049.4 %5.06,029.042,021.8166.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร25,277.4130,486.96-20.6 %0.05,733.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1215,592.45111,419.0348.3 %5.09,789.623,026.9169.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 283,797.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,656.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)181,076.3368,220.7462.3 %5.016,835.516,440.9561.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร213,793.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,009.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร121,073.82122,466.09-1.1 %0.011,258.1011,749.48-4.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2104,769.5131,224.8170.2 %5.014,031.427,453.2146.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร18,104.686,932.0061.7 %5.03,595.042,169.2839.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร124,802.9853,044.6357.5 %5.035,131.6210,391.5570.4 %5.0
รวม 2,600,271 1,624,560 0.00 % 0.0 310,808 126,209 0.00 % 0.0