จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร16,311.915,597.0065.7 %5.03,062.54577.9481.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร57,375.4531,128.1045.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร18,861.8714,805.0021.5 %5.03,177.061,411.6355.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร23,817.1713,006.0045.4 %5.04,545.84398.4391.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร86,322.6150,772.5641.2 %5.012,418.505,224.0557.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร34,095.6810,012.0070.6 %5.02,459.94209.4391.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี29,365.986,993.0076.2 %5.02,690.94251.4190.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง25,862.313,939.8284.8 %5.02,050.80588.0271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย24,315.292,665.0089.0 %5.01,519.86253.2883.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ24,926.675,545.0077.8 %5.01,818.30181.0890.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน23,678.464,433.4881.3 %5.02,162.82451.8179.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม24,342.764,945.0079.7 %5.01,613.70123.5192.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี24,419.673,163.0087.0 %5.02,302.44240.9789.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร28,028.6342,099.60-50.2 %0.07,493.286,469.6213.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร27,328.0918,864.0031.0 %5.07,284.182,724.6062.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร21,557.5610,752.0050.1 %5.04,873.781,164.4176.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 4200,707.84237,323.72-18.2 %0.035,572.0844,974.90-26.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร17,196.8710,331.0039.9 %5.03,289.802,526.7623.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร33,965.8118,607.0045.2 %5.07,890.964,612.2541.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร14,872.3324,021.00-61.5 %0.03,561.261,677.2952.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร32,380.799,496.1470.7 %5.09,109.627,961.0012.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร29,867.0511,959.0060.0 %5.07,968.723,781.3052.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร70,441.83157,666.22-123.8 %0.034,848.601,231.2096.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร23,991.8612,212.8049.1 %5.05,971.49486.0091.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร13,227.342,890.0078.2 %5.0413.52258.4037.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร21,737.497,103.0067.3 %5.05,230.44374.2792.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร18,731.846,856.0063.4 %5.04,051.442,739.0732.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร21,459.4518,606.7313.3 %5.03,152.401,846.6541.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร32,777.0734,415.00-5.0 %0.07,569.391,276.8083.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร24,738.9634,437.00-39.2 %0.06,257.283,954.8536.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร22436.941ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05002.2603ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร110,585.86141,353.45-27.8 %0.012,532.562,885.2677.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร88,915.3793,602.99-5.3 %0.013,012.1914,528.95-11.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร72,454.1114,281.0080.3 %5.04,793.044,009.9216.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร20,945.5514,803.0029.3 %5.04,660.022,353.0949.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร32,549.4219,205.0041.0 %5.07,170.052,841.1760.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร26,843.6817,149.6036.1 %5.06,257.223,004.1152.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร48,820.6220,863.0057.3 %5.04,203.54317.1792.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร71,357.2117,821.0075.0 %5.04,450.793,331.0725.2 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 450,087.69280,554.0037.7 %5.07,869.004,852.5038.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร17,256.197,078.0059.0 %5.03,385.87232.4293.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร21,511.5710,759.0050.0 %5.04,926.18172.5096.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร17,009.668,621.0049.3 %5.03,404.881,354.6060.2 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร31,787.0729,471.847.3 %3.56,941.823,062.5555.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร23,981.5112,119.0049.5 %5.06,029.042,280.2262.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร25,305.6330,486.96-20.5 %0.05,733.38770.5186.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)181,286.0268,220.7462.4 %5.016,835.516,440.9561.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1215,850.09111,419.0348.4 %5.09,789.623,026.9169.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 283,888.7088,206.00-5.1 %0.010,656.537,330.8731.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร5,311.2132,826.00-518.1 %0.01,595.832,559.30-60.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร464,520.06449,347.003.3 %1.59,063.665,936.1234.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร214031.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05009.8198ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี165189.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05013.3599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร121,212.25122,466.09-1.0 %0.011,258.1011,749.48-4.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 20,811.4715,286.6926.5 %5.04,774.032,533.5546.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2104,886.6731,224.8170.2 %5.014,031.427,453.2146.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร18,125.186,932.0061.8 %5.03,595.042,169.2839.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร124,944.1353,044.6357.5 %5.035,131.6210,391.5570.4 %5.0
รวม 3,446,954 2,511,787 27.13 % 5.0 406,462 203,558 49.92 % 5.0