จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา30,372.1239,212.37-29.1 %0.05,166.711,192.3576.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2ไม่ครบ135,785.36ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,865.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย39,074.3725,093.0035.8 %5.01,665.12343.3979.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา30,866.8114,900.0051.7 %5.01,263.90301.0176.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา25,562.416,501.0074.6 %5.02,109.36267.0487.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือไม่ครบ4,698.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ363.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี24,884.363,407.0086.3 %5.01,372.56324.2576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่24,080.291,912.0092.1 %5.01,119.90321.7471.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง31,339.454,662.0085.1 %5.01,333.68380.6571.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช23,707.542,941.0087.6 %5.0876.8413.0098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรกไม่ครบ3,526.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ208.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาลไม่ครบ5,051.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ414.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย26,973.383,932.0085.4 %5.01,238.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน24,921.653,956.0084.1 %5.0999.74261.3573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา28,593.8014,250.0050.2 %5.05,280.943,708.3429.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ13,374.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,012.768,465.0057.7 %5.02,846.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,389.9123,398.41-52.0 %0.03,131.266,230.29-99.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ22,177.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,188.83ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา24,187.3813,576.0043.9 %5.04,919.27857.6882.6 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒27,126.62148.7599.5 %5.05,812.92912.9584.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา25,734.0322,197.0013.7 %5.05,451.632,763.5449.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา22,853.608,084.0064.6 %5.04,304.16340.2292.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,504.1913,377.0031.4 %5.02,953.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา23,768.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,878.221,321.0972.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา41,771.4921,241.0049.1 %5.06,383.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา55,229.12170,961.92-209.6 %0.010,811.58400.4296.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา73,206.8422,740.0068.9 %5.04,025.402,245.5144.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา26,909.3734,994.00-30.0 %0.04,786.082,799.8841.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา34,176.8825,633.9025.0 %5.06,991.763,427.0551.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา31,313.0235,181.00-12.4 %0.04,691.31506.8489.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา52,330.4043,134.0017.6 %5.02,317.061,963.4815.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา91,222.2466,225.0027.4 %5.03,667.081,471.2759.9 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 873,010.31359,046.5658.9 %5.03,460.312,859.6017.4 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 199,257.88634,461.88-218.4 %0.03,496.98433.2587.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21,015.776,380.0069.6 %5.01,847.121,214.1934.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ21,785.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,194.27ประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา163,660.2241,208.0074.8 %5.08,042.764,790.5740.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา126,564.64134,884.50-6.6 %0.039,281.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ไม่ครบ93,916.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ81,801.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,561.70ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไม่ครบ258,694.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,129.97ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ไม่ครบ130,336.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,288.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25,495.8710,813.0057.6 %5.05,299.565,103.403.7 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ20,574.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,280,349 1,816,917 0.00 % 0.0 109,123 46,754 0.00 % 0.0