จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา16,429.554,485.0072.7 %5.02,066.87853.7258.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา30,455.7439,212.37-28.8 %0.05,166.711,192.3576.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 118,796.3911,824.3537.1 %5.04,974.60247.3995.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,351.0331,221.00-53.4 %0.03,416.76326.9490.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2147,689.84135,785.368.1 %4.013,597.183,865.4071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา199,909.7178,320.0021.6 %5.016,418.405,243.8868.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา30,952.3914,900.0051.9 %5.01,263.90301.0176.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา25,636.096,501.0074.6 %5.02,109.36267.0487.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ31,189.344,698.0084.9 %5.02,021.50363.3582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย30,230.8313,139.0056.5 %5.01,339.38630.9752.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี24,955.883,407.0086.3 %5.01,372.56324.2576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่24,148.891,912.0092.1 %5.01,119.90321.7471.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง31,430.374,662.0085.2 %5.01,333.68380.6571.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง24,209.782,489.0089.7 %5.01,598.58418.1573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช23,776.842,941.0087.6 %5.0876.8413.0098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก22,508.083,526.0084.3 %5.01,178.1341.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล26,811.135,051.0081.2 %5.0892.68414.8053.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร25,079.865,075.0079.8 %5.01,656.28339.1779.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย27047.2213932.085.5 %5.01238.7ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน24,992.453,956.0084.2 %5.0999.74261.3573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน29,802.849,288.0068.8 %5.01,937.10474.1375.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย39,189.1425,093.0036.0 %5.01,665.12343.3979.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 127,030.2738,913.35-44.0 %0.06,030.243,071.0549.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 223,857.7424,012.00-0.6 %0.03,894.545,680.00-45.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18,497.437,523.0059.3 %5.03,017.68691.4077.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา28,671.4114,250.0050.3 %5.05,280.943,708.3429.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,512.6613,374.0034.8 %5.03,530.881,822.2848.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 123,951.1212,644.0047.2 %5.04,126.723,278.0620.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,067.578,465.0057.8 %5.02,846.523,101.98-9.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา32,058.9620,474.0036.1 %5.07,965.843,763.1652.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,433.5623,398.41-51.6 %0.03,131.266,230.29-99.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา28,960.9222,177.8623.4 %5.07,823.584,188.8346.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา24,255.5413,576.0044.0 %5.04,919.27857.6882.6 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒27,202.72148.7599.5 %5.05,812.92912.9584.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา45,245.84155,930.00-244.6 %0.010,061.761,322.2286.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา25,809.5522,197.0014.0 %5.05,451.632,763.5449.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา22,918.098,084.0064.7 %5.04,304.16340.2292.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,558.1613,377.0031.6 %5.02,953.922,159.0626.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา23,836.1218,602.0022.0 %5.04,878.221,321.0972.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา33,650.736.00100.0 %5.07,980.845.7099.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา36,186.8840,515.00-12.0 %0.06,687.743,885.0441.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา41,887.4421,241.0049.3 %5.06,383.281,004.2584.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา55,380.22170,961.92-208.7 %0.010,811.58400.4296.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา73,409.0322,740.0069.0 %5.04,025.402,245.5144.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา26,986.7534,994.00-29.7 %0.04,786.082,799.8841.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา44,595.4430,336.0032.0 %5.06,934.871,324.6880.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา34,266.5825,633.9025.2 %5.06,991.763,427.0551.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา31,404.3335,181.00-12.0 %0.04,691.31506.8489.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา52,470.7343,134.0017.8 %5.02,317.061,963.4815.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา91,434.3666,225.0027.6 %5.03,667.081,471.2759.9 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 875,376.00359,046.5659.0 %5.03,460.312,859.6017.4 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 526,350.19585,426.00-11.2 %0.07,156.265,859.1618.1 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 251,701.11180,317.3828.4 %5.03,342.641,352.0659.6 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 199,803.48634,461.88-217.5 %0.03,496.98433.2587.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21,073.196,380.0069.7 %5.01,847.121,214.1934.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา28,323.084,099.0085.5 %5.05,608.705.7099.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา28,045.1421,785.0022.3 %5.04,367.562,194.2749.8 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา36,803.6036,655.000.4 %0.59,273.942,329.9274.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา23,787.4913,484.0043.3 %5.04,767.841,031.4478.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา164,112.5241,208.0074.9 %5.08,042.764,790.5740.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา126,910.45157,096.88-23.8 %0.039,281.161,368.8796.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา193,666.3922,506.5988.4 %5.04,511.561,211.1973.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑81,149.9993,916.30-15.7 %0.011,923.273,968.7166.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2296,166.88103,351.5065.1 %5.016,540.164,961.2770.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,890.076.0099.9 %5.01,783.625.7099.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา454,945.196.00100.0 %5.08,506.805.7099.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์153,069.956.00100.0 %5.03,699.66258.5193.0 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา122,513.1781,801.0633.2 %5.02,685.122,561.704.6 %2.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 586,485.81258,694.0555.9 %5.03,887.403,129.9719.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 115,793.156.00100.0 %5.03,949.085.7099.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา927,869.13141,361.9784.8 %5.03,143.102,367.9724.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 157,886.286.00100.0 %5.02,831.585.7099.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 418,724.00130,336.9868.9 %5.03,180.005,288.64-66.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา295,659.3188,433.2570.1 %5.058,493.828,606.9185.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25,569.1110,813.0057.7 %5.05,299.565,103.403.7 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21,438.0015,961.0025.5 %5.02,504.221,338.2746.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา111,370.04210,288.83-88.8 %0.019,909.3628,839.24-44.9 %0.0
รวม 7,980,617 4,516,987 43.40 % 5.0 461,806 171,968 62.76 % 5.0