จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก16,129.604,297.0073.4 %5.03,810.12856.8077.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก132,549.8861,934.0253.3 %5.0402.18473.57-17.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ตาก66,240.1167,874.50-2.5 %0.0229.39379.27-65.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากไม่ครบ38,301.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก21,029.0813,530.0035.7 %5.05,521.625.7099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก114,738.9467,635.0041.1 %5.016,817.108,791.3347.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด107,612.54112,755.40-4.8 %0.016,788.177,415.1755.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก35,195.4814,102.0059.9 %5.07,118.949,751.52-37.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก27,277.0418,970.0030.5 %5.07,423.224,688.7436.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตากไม่ครบ8,881.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก23,753.6520,972.0011.7 %5.07,251.844,935.2531.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากไม่ครบ31,336.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,899.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)48,381.9821,823.3854.9 %5.06,681.542,011.2569.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก83,194.5271,107.3214.5 %5.06,747.24942.0186.0 %5.0
ท่าอากาศยานตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานแม่สอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก24,686.009,095.0063.2 %5.06,662.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)ไม่ครบ66,380.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,535.80ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก19,347.228,127.0058.0 %5.05,635.75629.8688.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก19,345.523,101.0084.0 %5.04,798.991,648.9765.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก24,619.4524,474.700.6 %0.56,814.732,684.5160.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก60,406.71155,490.00-157.4 %0.010,770.0616,735.16-55.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก99,486.1547,561.0052.2 %5.015,238.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก22,468.6315,258.0032.1 %5.05,978.001,367.1777.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก670,814.4450,932.3892.4 %5.027,888.24950.2596.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก33,250.5815,724.0052.7 %5.05,787.782,875.7650.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก32,414.0025,742.6120.6 %5.04,107.022,537.8638.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก21,829.2711,296.0048.3 %5.05,863.862,322.9360.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก21,559.7711,113.9248.5 %5.04,503.352,015.9255.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก24,937.5212,578.6049.6 %5.04,570.76271.2094.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก42,546.7215,019.0064.7 %5.02,452.873,971.48-61.9 %0.0
เรือนจำกลางตาก ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก41,153.4018,889.2054.1 %5.011,321.343,313.3170.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก19,533.536,632.0066.0 %5.04,019.772,607.6335.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก35,552.0629,544.5016.9 %5.06,035.042,548.2957.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก28,701.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,480.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก153,656.6919,762.9087.1 %5.052,833.472,625.1595.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1259,255.13187,979.0627.5 %5.034,065.472,940.1091.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 145,211.7345,317.5268.8 %5.016,554.775,481.2966.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก106,215.59129,570.76-22.0 %0.07,876.0113,000.74-65.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก17,450.905,049.0071.1 %5.04,152.481,070.6574.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก278,568.75101,916.0063.4 %5.038,602.3825,378.1234.3 %5.0
รวม 2,850,413 1,425,175 0.00 % 0.0 343,424 137,227 0.00 % 0.0