จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก16,138.894,297.0073.4 %5.03,810.12856.8077.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก132,622.5561,934.0253.3 %5.0402.18473.57-17.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด137,123.78153,270.11-11.8 %0.0528.21484.728.2 %4.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก66,275.9967,874.50-2.4 %0.0229.39379.27-65.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก21812.3338301.059-75.6 %0.05730.8101ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก21,040.5713,530.0035.7 %5.05,521.625.7099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก114,802.3667,635.0041.1 %5.016,817.108,813.5547.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด107,685.11112,755.40-4.7 %0.016,788.177,415.1755.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก35,214.3714,102.0060.0 %5.07,118.949,751.52-37.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก27,292.4718,970.0030.5 %5.07,423.224,688.7436.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก20,562.4516,464.0019.9 %5.05,388.49541.4690.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก20,370.378,881.0056.4 %5.05,293.424,036.0423.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก23,766.9920,972.0011.8 %5.07,251.844,935.2531.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก20,656.4919,479.115.7 %2.53,521.743,323.105.6 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก34,302.3531,336.008.6 %4.09,857.284,899.1550.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)48,423.6321,823.3854.9 %5.06,681.542,011.2569.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก83,240.3671,107.3214.6 %5.06,747.24942.0186.0 %5.0
ท่าอากาศยานตาก137,781.4227,884.5079.8 %5.01,057.8040.7096.2 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด477,414.34690,027.38-44.5 %0.07,263.052,811.5061.3 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก24,699.479,095.0063.2 %5.06,662.582,855.2657.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)110,152.3566,380.0639.7 %5.036,829.902,535.8093.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก20,328.173,821.0081.2 %5.0583.38443.6324.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)7,798.031,828.0076.6 %5.0202.92157.7522.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)7,798.031,256.0083.9 %5.0495.3047.7790.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก19,358.098,127.0058.0 %5.05,635.75629.8688.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก19,357.413,101.0084.0 %5.04,798.991,648.9765.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก24,633.1924,474.700.6 %0.56,814.732,733.7659.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก60,440.04155,490.00-157.3 %0.010,770.0616,735.16-55.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก99541.64147561.052.2 %5.015238.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก22,481.2615,258.0032.1 %5.05,978.001,367.1777.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก671,202.0050,932.3892.4 %5.027,888.24950.2596.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก33,281.6015,724.0052.8 %5.05,787.782,875.7650.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก32,430.0925,742.6120.6 %5.04,107.022,537.8638.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก21,841.6011,296.0048.3 %5.05,863.862,322.9360.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก21,572.5011,113.9248.5 %5.04,503.352,015.9255.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก24,952.2412,578.6049.6 %5.04,570.76271.2094.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก42,573.1515,019.0064.7 %5.02,452.873,971.48-61.9 %0.0
เรือนจำกลางตาก 280,037.81294,060.88-5.0 %0.06,982.313,343.4752.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก18356.075541.069.8 %5.04152.4199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก41,175.8718,889.2054.1 %5.011,321.343,313.3170.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก19,544.676,632.0066.1 %5.03,429.852,607.6324.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก35,570.7229,544.5016.9 %5.06,035.042,548.2957.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก28721.199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07480.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก153,738.8919,762.9087.1 %5.052,833.472,625.1595.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1259,403.23187,979.0627.5 %5.034,065.472,940.1091.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 159,706.8445,317.5271.6 %5.016,554.775,481.2966.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก42,530.7130,768.3227.7 %5.02,519.223,984.00-58.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2105.7581ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก173,404.84219,239.22-26.4 %0.06,416.289,455.86-47.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก262,635.91196,335.0025.2 %5.08,051.543,104.9161.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด537,342.6918,949.0096.5 %5.07,414.144,970.7533.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก106,036.60129,570.76-22.2 %0.07,876.0113,000.74-65.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 27,222.9719,876.4027.0 %5.07,720.865,541.8528.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก17,460.645,049.0071.1 %5.04,152.481,070.6574.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก278,722.13101,916.0063.4 %5.038,602.3825,378.1234.3 %5.0
รวม 5,223,859 3,268,873 37.42 % 5.0 459,622 189,876 58.69 % 5.0