จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย17,780.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,894.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัยไม่ครบ31,751.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย18,909.0011,119.0041.2 %5.03,997.56831.1579.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย18,773.0716,585.0011.7 %5.03,864.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย102,676.9954,456.0847.0 %5.011,375.763,586.8768.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย29,573.9713,038.0055.9 %5.01,501.20390.4574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก28,734.618,665.0069.8 %5.01,968.84554.4271.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง26,044.945,348.0079.5 %5.01,569.90270.4782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย25,539.067,012.0072.5 %5.02,811.06390.5486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย28,299.285,146.0081.8 %5.01,776.00256.5085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ25,273.226,134.0075.7 %5.01,437.60272.6581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ24,322.613,378.0086.1 %5.01,463.34674.5053.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร24,750.294,237.0082.9 %5.01,738.74437.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม24,734.734,647.0081.2 %5.02,075.64632.9169.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย26,714.0949,258.00-84.4 %0.06,655.703,086.0353.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย20,965.239,636.0054.0 %5.04,491.962,436.1345.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย20,805.215,455.0073.8 %5.04,339.823,628.6216.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,194.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย13,627.4519,916.52-46.2 %0.03,183.263,163.260.6 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. สุโขทัย15,814.1025,399.00-60.6 %0.02,324.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย38,675.9792,148.00-138.3 %0.07,686.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย22,964.0514,514.6036.8 %5.04,719.742,299.6951.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย24,093.204,186.0082.6 %5.0447.36346.7022.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย18,170.252,831.0084.4 %5.03,613.162,079.5042.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย23,725.2016,650.1029.8 %5.05,366.712,097.5060.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,656.4716,967.90-96.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ33,285.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,460.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย34,873.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,834.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย34,836.23108,485.27-211.4 %0.07,762.72647.8691.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย21,972.9034,888.00-58.8 %0.05,062.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย32,745.7513,965.0057.4 %5.03,693.142,248.4339.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย18,702.5115,961.0014.7 %5.03,674.27354.0390.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย70,967.1511,500.0083.8 %5.04,377.842,406.9445.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย204,477.84168,864.8017.4 %5.04,232.874,348.25-2.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย17,337.428,073.0053.4 %5.02,894.63566.7880.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย25,912.9717,658.4531.9 %5.04,606.081,984.4256.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย19,193.428,548.5055.5 %5.03,579.181,612.2155.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย29,092.0128,627.401.6 %0.55,572.183,778.5232.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย23,976.1726,988.00-12.6 %0.05,594.891,766.0468.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย34,496.7331,352.709.1 %4.510,390.086,313.4539.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย20,212.6236,392.50-80.0 %0.04,263.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1129,430.83121,287.816.3 %3.012,185.744,422.0863.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย11,475.9523,769.50-107.1 %0.01,560.573,282.10-110.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย262,483.5697,836.9762.7 %5.05,007.065,569.74-11.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,219.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 23,017.3722,408.642.6 %1.04,530.002,641.2841.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย20,437.477,480.0063.4 %5.03,065.762,241.3726.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ103,120.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ28,252.92ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,603,955 1,163,847 0.00 % 0.0 155,917 88,586 0.00 % 0.0