จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย17,819.347,162.0059.8 %5.02,894.581,308.8054.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย53,832.7631,751.6141.0 %5.0327.66244.4925.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย18,954.2111,119.0041.3 %5.03,997.56831.1579.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย18,814.0116,585.0011.8 %5.03,864.42473.6987.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย102,898.1954,456.0847.1 %5.011,375.763,586.8768.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย29,639.7313,038.0056.0 %5.01,501.20390.4574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก28,798.258,665.0069.9 %5.01,968.84554.4271.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง26,104.895,348.0079.5 %5.01,569.90270.4782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย25,597.507,012.0072.6 %5.02,811.06390.5486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย28,363.885,146.0081.9 %5.01,776.00256.5085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ25,332.156,134.0075.8 %5.01,437.60272.6581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ24,379.103,378.0086.1 %5.01,463.34674.5053.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร24,808.344,237.0082.9 %5.01,738.74437.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม24,791.324,647.0081.3 %5.02,075.64632.9169.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย32,166.9049,906.54-55.1 %0.08,369.8613,067.80-56.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย20,549.019,388.0054.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย26,773.9349,258.00-84.0 %0.06,655.703,086.0353.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย21,012.969,636.0054.1 %5.04,491.962,436.1345.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย20,852.535,455.0073.8 %5.04,339.823,628.6216.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย45,958.9926,798.0041.7 %5.014,608.4810,194.4530.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย13,658.3719,916.52-45.8 %0.03,183.263,163.260.6 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย25,117.1718,117.0027.9 %5.06,773.883,880.1142.7 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย15,850.1925,399.00-60.2 %0.02,324.121,339.6942.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย38,762.7892,148.00-137.7 %0.07,686.66963.7787.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย23,015.1414,514.6036.9 %5.04,719.742,299.6951.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย24,146.804,186.0082.7 %5.0447.36346.7022.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย20,608.266,886.0066.6 %5.02,510.10129.0694.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย18,211.932,831.0084.5 %5.03,613.162,079.5042.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย23,779.2116,650.1030.0 %5.05,366.712,097.5060.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.08656.469716967.902-96.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย18,648.0733,285.00-78.5 %0.06,714.542,460.0763.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย34,951.4414,925.0057.3 %5.04,834.262,499.8648.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย34,915.17108,485.27-210.7 %0.07,762.72647.8691.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย21,321.812,937.0086.2 %5.04,491.823,426.7423.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย22,022.5734,888.00-58.4 %0.05,062.443,560.4829.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย30,096.4030,095.000.0 %0.57,914.842,998.4762.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย32,819.6113,965.0057.4 %5.03,693.142,248.4339.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย18,745.8015,961.0014.9 %5.03,674.27354.0390.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย71,126.6411,500.0083.8 %5.04,377.842,406.9445.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย204,940.27168,864.8017.6 %5.04,232.874,348.25-2.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย17,389.738,073.0053.6 %5.02,894.63566.7880.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย25,970.5817,658.4532.0 %5.04,606.081,984.4256.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย19,236.138,548.5055.6 %5.03,579.181,612.2155.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย29,155.6028,627.401.8 %0.55,572.183,778.5232.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย24,025.0226,988.00-12.3 %0.05,594.891,766.0468.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย34,574.1831,352.709.3 %4.510,390.086,313.4539.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย20,259.9136,392.50-79.6 %0.04,263.771,093.2174.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)386,751.5354,545.1185.9 %5.021,977.174,995.0877.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1129,758.25121,287.816.5 %3.012,185.744,422.0863.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2203,178.3498,513.9951.5 %5.012,634.123,341.9773.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย11,501.9223,769.50-106.7 %0.01,560.573,282.10-110.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย378,446.28353,220.006.7 %3.07,349.043,217.9956.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย323,746.88235,360.0027.3 %5.04,536.352,177.8852.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย101,995.88133,974.53-31.4 %0.04,686.067,380.00-57.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย119,856.84128,198.03-7.0 %0.03,616.883,353.747.3 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย263,079.4497,836.9762.8 %5.05,007.065,569.74-11.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง443,756.19131,448.0070.4 %5.04,415.476,196.70-40.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย55,517.22109,746.48-97.7 %0.08,574.548,219.624.1 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 23,069.5622,408.642.9 %1.04,530.002,641.2841.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย20,483.297,480.0063.5 %5.03,065.762,241.3726.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย183,852.69103,120.0043.9 %5.026,556.2728,252.92-6.4 %0.0
รวม 4,125,791 2,743,224 33.51 % 5.0 332,904 203,363 38.91 % 5.0