จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 44,288,863.5042,045.9399.0 %5.020,855.581,087.8494.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก1,374,220.00125,928.1990.8 %5.01,291.981,366.87-5.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก149,989.27139,203.027.2 %3.5353.46842.46-138.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก22,638.7932,912.74-45.4 %0.05,504.161,143.2479.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖19,051.3310,050.8447.2 %5.04,363.32585.5686.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก21,715.0214,959.0031.1 %5.03,194.82844.1773.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 7120,986.03137,984.00-14.0 %0.024,877.232,233.2691.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก259,354.55190,965.0026.4 %5.021,591.846,610.5669.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก33,622.9246,300.92-37.7 %0.09,801.887,761.6220.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก21,066.2914,808.0029.7 %5.01,407.17978.1730.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก27,038.1312,558.0053.6 %5.07,957.285,162.3635.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก21,535.2015,169.0029.6 %5.03,207.062,439.3923.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 3127,799.06580,751.88-354.4 %0.045,607.0234,895.0023.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 631,089.4911,673.0062.5 %5.010,570.143,741.9164.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก19,800.236,873.0065.3 %5.04,724.523,460.5026.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก32,751.7628,519.0012.9 %5.09,459.6112,834.97-35.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 633,629.5132,480.313.4 %1.514,353.018,777.1038.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 830,882.7623,642.0023.4 %5.08,755.991,118.4487.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 215,123.59187,640.1312.8 %5.012,949.387,852.8739.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก33,928.2336,913.00-8.8 %0.09,383.525,844.0837.7 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก24,788.7115,385.0037.9 %5.06,188.764,018.2835.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 228,491.2021,060.0026.1 %5.011,247.1215,496.38-37.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก78,345.71133,969.69-71.0 %0.09,597.002,787.4371.0 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก2,547,559.801,535,901.0039.7 %5.06,684.785,664.5315.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 86,209.18115,159.92-33.6 %0.028,152.3724,032.2514.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก24,121.8423,936.340.8 %0.55,998.663,170.1547.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)50647.559ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08814.2402ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)120,654.90131,024.00-8.6 %0.033,945.6711,235.5866.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 973,229.4154,871.0025.1 %5.020,654.403,023.2485.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก31,094.525,966.0080.8 %5.0555.18108.8280.4 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก4,611,415.5025,330.0099.5 %5.01,495.2017.1098.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก20,630.879,658.0053.2 %5.04,914.69475.1290.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก18,034.102,567.0085.8 %5.04,116.011,146.6572.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก27,527.8725,915.005.9 %2.55,493.431,714.3668.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก44,439.59124,592.95-180.4 %0.09,954.001,041.3689.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก85,826.1868,245.8520.5 %5.013,591.207,784.3042.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก22,443.4813,179.0041.3 %5.05,542.323,836.1030.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก27,149.6622,947.0015.5 %5.07,348.744,663.1136.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก26,700.5118,275.0031.6 %5.07,101.601,832.5974.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก31,462.2852,320.00-66.3 %0.07,329.842,398.4967.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก28,575.7011,840.0058.6 %5.04,040.84643.8184.1 %5.0
สพ.พิษณุโลก163,727.9748,604.0070.3 %5.03,283.143,164.253.6 %1.5
เรือนจำกลางพิษณุโลก 673,315.56690,544.00-2.6 %0.011,020.077,589.5031.1 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 490,322.88403,315.9417.7 %5.08,924.755,567.0437.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก172,521.69142,098.6917.6 %5.05,337.953,967.7525.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 697,025.5396,626.010.4 %0.519,083.067,692.3059.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก18,140.953,340.0081.6 %5.03,906.90952.6575.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก23,589.8816,200.0031.3 %5.05,732.402,563.3555.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก140,055.63113,496.9819.0 %5.012,662.505,981.4552.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก20,849.308,664.8758.4 %5.04,477.321,311.3770.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก41,621.9129,580.0028.9 %5.08,927.042,946.6267.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ11276.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก25,336.8525,346.00-0.0 %0.05,390.101,294.6476.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)109,949.3571,577.6534.9 %5.019,955.594,178.8879.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1355,811.8489,618.0074.8 %5.07,002.802,069.2870.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2176,812.2895,684.4845.9 %5.015,465.623,263.6478.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3316,540.9484,047.0073.4 %5.012,115.501,722.5885.8 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล193,769.27110,636.6342.9 %5.03,098.379,450.97-205.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก484,561.72501,960.00-3.6 %0.010,660.261,071.4289.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว125,146.75116,661.006.8 %3.05,016.382,760.0545.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก739,457.50415,630.5343.8 %5.06,173.101,164.2681.1 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก3,131,455.30249,353.0092.0 %5.039,770.794,839.9087.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก182,589.1939,295.1778.5 %5.05,676.785,595.441.4 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย254,086.2391,009.0464.2 %5.06,188.065,153.6016.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก118,765.23230,745.88-94.3 %0.014,720.9438,994.21-164.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก64,498.97120,017.00-86.1 %0.021,021.361,529.0892.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก122,835.2430,112.0075.5 %5.014,510.643,411.8276.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)20,852.876.00100.0 %5.08,228.662,103.2574.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก191,584.2876,463.3960.1 %5.012,110.481,945.2183.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 21,635.7419,805.008.5 %4.05,295.112,839.9446.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)30,918.5357,158.00-84.9 %0.07,598.46345.7095.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)15,595.363,626.0076.7 %5.07,634.10156.4498.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก18,735.259,912.0047.1 %5.02,673.241,199.8255.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 6340,604.47267,167.4421.6 %5.068,874.8149,876.6227.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก362,402.2881,193.0077.6 %5.073,328.5228,385.9861.3 %5.0
รวม 24,088,904 8,443,014 64.95 % 5.0 870,026 419,759 51.75 % 5.0