จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4ไม่ครบ42,045.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,087.84ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ125,928.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลกไม่ครบ139,203.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ842.46ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก22,587.4432,912.74-45.7 %0.05,504.161,143.2479.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก21,665.7514,959.0031.0 %5.03,194.82844.1773.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 7120,715.93137,984.00-14.3 %0.024,877.232,233.2691.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก33,548.4146,300.92-38.0 %0.09,801.887,761.6220.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก21,020.6814,808.0029.6 %5.01,407.17978.1730.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก26,976.1212,558.0053.4 %5.07,957.285,162.3635.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ15,169.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,439.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 3127,513.50580,751.88-355.4 %0.045,607.0234,895.0023.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 631,019.9411,673.0062.4 %5.010,570.143,741.9164.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ6,873.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก32,674.7528,519.0012.7 %5.09,459.6112,834.97-35.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 830,812.9323,642.0023.3 %5.08,755.991,118.4487.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ไม่ครบ187,640.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก24,733.5715,385.0037.8 %5.06,188.764,018.2835.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 228,427.4021,060.0025.9 %5.011,247.1215,496.38-37.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 85,998.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.028,152.3724,032.2514.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ23,936.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,170.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)50,524.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,814.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)120,386.12131,024.00-8.8 %0.033,945.6711,235.5866.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 973,067.0054,871.0024.9 %5.020,654.403,023.2485.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก31,025.495,966.0080.8 %5.0555.18108.8280.4 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก4,601,065.0025,330.0099.4 %5.01,495.2017.1098.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ9,658.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ475.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก17,991.582,567.0085.7 %5.04,116.011,146.6572.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก27,464.6925,915.005.6 %2.55,493.431,487.8972.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก44,338.46124,592.95-181.0 %0.09,954.001,041.3689.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก85,634.0568,245.8520.3 %5.013,591.207,784.3042.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก27,088.4322,947.0015.3 %5.07,348.744,663.1136.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก31,393.4152,320.00-66.7 %0.07,329.842,398.4967.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ11,840.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.พิษณุโลก163,362.7048,604.0070.2 %5.03,283.143,164.253.6 %1.5
เรือนจำกลางพิษณุโลก ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.พิษณุโลก 489,262.41403,315.9417.6 %5.08,924.755,567.0437.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก172,155.16142,098.6917.5 %5.05,337.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 696,810.0896,626.010.2 %0.519,083.067,692.3059.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก18,098.293,340.0081.5 %5.03,906.90952.6575.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก23,536.5016,200.0031.2 %5.05,732.402,563.3555.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก139,741.27113,496.9818.8 %5.012,662.505,981.4552.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก41,529.8729,580.0028.8 %5.08,927.042,946.6267.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก25,280.6125,346.00-0.3 %0.05,390.101,294.6476.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)109,690.5671,577.6534.7 %5.019,955.594,178.8879.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1354,903.3889,618.0074.7 %5.07,002.802,069.2870.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2ไม่ครบ95,684.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,263.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3315,889.5984,047.0073.4 %5.012,115.501,722.5885.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล193,337.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,098.379,450.97-205.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก483,485.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,660.261,071.4289.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว124,866.38116,661.006.6 %3.05,016.382,760.0545.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก737,840.94415,630.5343.7 %5.06,173.101,164.2681.1 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก3,125,242.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.039,770.793,650.4390.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก182,139.5239,295.1778.4 %5.05,676.785,595.441.4 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก64,354.84120,017.00-86.5 %0.021,021.361,529.0892.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก122,565.9130,112.0075.4 %5.014,510.643,411.8276.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)20,806.246.00100.0 %5.08,228.662,103.2574.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก191,156.1776,463.3960.0 %5.012,110.481,945.2183.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 21,586.2319,805.008.3 %4.05,295.112,839.9446.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)30,848.4557,158.00-85.3 %0.07,598.46345.7095.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรภาค 6339,843.69267,167.4421.4 %5.068,874.8149,876.6227.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก361,594.3481,193.0077.5 %5.073,328.5228,385.9861.3 %5.0
รวม 9,729,014 3,801,691 0.00 % 0.0 665,555 299,430 0.00 % 0.0