จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร24,097.588,744.0063.7 %5.02,798.76809.3371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,024.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรไม่ครบ13,040.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ143.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,319.88256.5080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน32,823.107,233.0078.0 %5.05,746.82607.5089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก24,683.037,391.0070.1 %5.02,212.62520.3576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล24,538.155,462.0077.7 %5.01,999.56628.9668.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก23,523.034,329.0081.6 %5.01,443.38523.4763.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน23,770.316,144.0074.2 %5.01,208.04522.4556.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง24,680.393,020.0087.8 %5.01,071.96515.2651.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม27,800.532,979.0089.3 %5.01,327.02313.1576.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร26,728.4920,591.0023.0 %5.06,335.765,411.2314.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร20,243.0612,655.0037.5 %5.03,825.661,183.8369.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร31,962.2814,937.0053.3 %5.08,247.666,753.1918.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร14,713.9427,791.00-88.9 %0.03,091.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร27,810.4518,116.0034.9 %5.06,906.245,576.9319.2 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร21,830.9519,700.009.8 %4.54,477.02815.5781.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรไม่ครบ60,238.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,007.31ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร21,738.057,469.0065.6 %5.02,745.43343.4387.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร20,718.565,636.0072.8 %5.04,205.95235.9994.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร18,191.297,903.0056.6 %5.03,160.082,486.7221.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร23,453.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,080.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,326.31ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร41,420.3078,593.95-89.7 %0.09,074.04492.3894.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร22,427.7819,557.7112.8 %5.04,091.861,868.1454.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร70,714.0119,306.0172.7 %5.05,118.702,813.3545.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร27,631.4022,855.0017.3 %5.06,678.062,985.3755.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร26,367.3315,431.0041.5 %5.05,080.681,345.5973.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร69,517.5813,975.0079.9 %5.03,977.762,871.1527.8 %5.0
รจจ.พิจิตร 237,691.83216,529.168.9 %4.04,456.863,344.1925.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร16,609.098,007.0051.8 %5.02,684.70545.8879.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร22,184.309,083.4059.1 %5.04,167.902,320.9344.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรไม่ครบ6,245.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,406.39ประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.พิจิตร42,556.0934,247.2219.5 %5.05,346.922,807.0447.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร23,494.3020,375.8213.3 %5.05,080.861,066.9879.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1213,061.72102,759.5351.8 %5.07,187.761,100.6784.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2221,224.2090,763.1859.0 %5.07,881.332,910.3363.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร33,254.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,949.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร818,838.44329,077.9459.8 %5.05,326.566,906.21-29.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร140,399.84130,369.027.1 %3.54,321.446,815.90-57.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร211,003.0997,976.2853.6 %5.03,665.686,966.95-90.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร56,778.18148,440.02-161.4 %0.011,756.3512,445.98-5.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 18,828.4814,323.4823.9 %5.03,711.722,147.0642.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)32,363.9843,447.98-34.2 %0.08,967.124,090.4754.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร17,148.702,849.0083.4 %5.02,954.521,330.3255.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16,576.01ประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,740,114 1,598,068 0.00 % 0.0 170,563 94,679 0.00 % 0.0