จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร24,151.198,744.0063.8 %5.02,798.76809.3371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร18,696.5413,970.0025.3 %5.03,262.381,024.3468.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร19,319.1713,040.0032.5 %5.02,477.70143.7894.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร154,356.11106,959.9930.7 %5.016,262.103,891.0176.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.51,319.88256.5080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน32,905.527,233.0078.0 %5.05,746.82607.5089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก24,737.797,391.0070.1 %5.02,212.62520.3576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ24,489.234,269.0082.6 %5.01,334.28521.7660.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล24,594.425,462.0077.8 %5.01,999.56628.9668.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก23,578.174,329.0081.6 %5.01,443.38523.4763.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน23,825.816,144.0074.2 %5.01,208.04522.4556.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง24,737.573,020.0087.8 %5.01,071.96515.2651.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม27,863.852,979.0089.3 %5.01,327.02313.1576.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร26,787.6620,591.0023.1 %5.06,335.765,411.2314.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร23,515.8014,316.0039.1 %5.03,798.662,732.6828.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร20,288.8912,655.0037.6 %5.03,825.661,183.8369.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร19,101.309,412.0050.7 %5.01,993.983,895.00-95.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร32,033.6514,937.0053.4 %5.08,247.666,753.1918.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร14,746.6227,791.00-88.5 %0.03,091.384,222.79-36.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร27,875.9818,116.0035.0 %5.06,906.245,576.9319.2 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร21,881.3819,700.0010.0 %5.04,477.02815.5781.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร44,079.8260,238.00-36.7 %0.08,389.502,007.3176.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร21,789.067,469.0065.7 %5.02,745.43343.4387.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร11,115.334,352.0060.8 %5.0303.60413.20-36.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร20,763.355,636.0072.9 %5.04,205.95235.9994.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร18,231.667,903.0056.7 %5.03,160.082,486.7221.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร23,507.4520,548.0012.6 %5.05,080.682,041.8959.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร62,016.3214,023.0077.4 %5.07,693.147,326.314.8 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร43,413.0136,404.0016.1 %5.07,933.084,358.6545.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร22,155.3416,865.0023.9 %5.04,396.142,804.0636.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร41,512.7278,593.95-89.3 %0.09,074.04492.3894.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร22,479.7219,557.7113.0 %5.04,091.861,868.1454.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร70,872.4819,306.0172.8 %5.05,118.702,813.3545.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร27,694.6722,855.0017.5 %5.06,678.062,985.3755.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร26,419.3015,431.0041.6 %5.05,080.681,345.5973.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร19,316.7330,789.00-59.4 %0.03,483.36539.1084.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร69,672.6613,975.0079.9 %5.03,977.762,871.1527.8 %5.0
รจจ.พิจิตร 238,220.63216,529.169.1 %4.54,456.863,344.1925.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร16,648.148,007.0051.9 %5.02,684.70545.8879.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร22,234.699,083.4059.1 %5.04,167.902,320.9344.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร19,915.746,245.7068.6 %5.02,548.651,406.3944.8 %5.0
สปส.จ.พิจิตร42,653.1034,247.2219.7 %5.05,346.922,807.0447.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร23,546.5520,375.8213.5 %5.05,080.861,066.9879.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร25,857.7733,598.40-29.9 %0.04,852.50557.1488.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1213,540.47102,759.5351.9 %5.07,187.761,100.6784.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2221,712.9890,763.1859.1 %5.07,881.332,910.3363.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร33,328.3927,753.0616.7 %5.01,949.582,941.86-50.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร820,660.38329,077.9459.9 %5.05,326.566,906.21-29.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร140,712.56130,369.027.4 %3.54,321.446,815.90-57.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร211,525.8697,976.2853.7 %5.03,665.686,966.95-90.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร56,931.03148,440.02-160.7 %0.011,756.3512,445.98-5.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 18,871.4614,323.4824.1 %5.03,711.722,147.0642.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)32,435.9343,447.98-34.0 %0.08,967.124,090.4754.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร17,188.492,849.0083.4 %5.02,954.521,330.3255.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร111,336.61117,398.23-5.4 %0.020,996.1018,016.0114.2 %5.0
รวม 3,421,847 2,128,249 37.80 % 5.0 270,409 153,522 43.23 % 5.0