จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์130,675.7380,518.6138.4 %5.0491.70646.00-31.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์62,650.5329,815.5052.4 %5.01,110.36275.7975.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์77,950.8661,474.0021.1 %5.017,685.305,784.9867.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,648.68462.7182.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก25,299.326,475.0074.4 %5.02,311.44516.5477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี24,156.433,621.0085.0 %5.02,498.10365.2385.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน27,807.033,751.1886.5 %5.02,071.98309.2385.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่26,678.473,820.0085.7 %5.02,210.05392.4582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพไม่ครบ4,661.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ28,694.74889.0096.9 %5.02,064.30621.8769.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง23,003.194,094.0082.2 %5.01,921.0838.9998.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์20,041.9710,012.0050.0 %5.05,028.483,040.4139.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,324.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์23,134.9228,285.00-22.3 %0.04,646.462,818.4439.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 81,834.9678,723.003.8 %1.527,811.6228,370.20-2.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์19,913.6813,792.6030.7 %5.04,933.382,110.9357.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์10,855.226,232.0042.6 %5.0453.54439.303.1 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์23,996.945,376.0077.6 %5.04,572.062,293.2449.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ29,866.26ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์62,916.1131,771.9849.5 %5.09,307.089,860.44-5.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์34,973.3925,245.4027.8 %5.06,374.462,998.0053.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ916.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์96,604.3079,321.3217.9 %5.07,079.45914.8587.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์68,798.8218,114.7073.7 %5.04,572.061,327.8371.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์42,050.3331,257.0025.7 %5.011,417.822,313.3179.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์37,056.7321,817.0041.1 %5.03,589.50587.6983.6 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์49,057.4921,480.0056.2 %5.012,723.253,072.3075.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,760.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ8,810.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ16,166.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,919.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ11,892.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์33,045.9826,416.9820.1 %5.05,982.002,831.6752.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์28,755.079,340.0067.5 %5.06,435.662,883.1155.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ59,845.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)180,817.1159,533.3067.1 %5.016,340.764,522.6472.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2245,263.4896,052.0060.8 %5.010,682.893,773.2164.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3223,039.8199,965.0655.2 %5.011,042.494,712.3057.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์27,693.7030,033.00-8.4 %0.02,106.802,885.81-37.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์1,289,631.501,237,923.004.0 %2.010,948.027,189.2734.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ไม่ครบ118,794.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน275,614.25139,600.0049.3 %5.05,668.024,857.3514.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี150,366.03114,486.4023.9 %5.06,603.005,267.6720.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,452,378 2,379,236 0.00 % 0.0 213,332 108,484 0.00 % 0.0