จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์20,479.805,317.0074.0 %5.03,202.92592.4481.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์130,822.4780,518.6138.5 %5.0491.70646.00-31.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์62,721.1529,815.5052.5 %5.01,110.36275.7975.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์35,575.9921,794.8138.7 %5.05,370.781,450.7373.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์19,522.0612,796.9234.4 %5.04,802.40453.1290.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์78,036.2961,474.0021.2 %5.017,685.305,784.9867.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,648.68462.7182.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก25,328.396,475.0074.4 %5.02,311.44516.5477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า32,228.815,550.0082.8 %5.01,715.52391.2777.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี24,184.833,621.0085.0 %5.02,498.10365.2385.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน27,838.033,751.1886.5 %5.02,071.98309.2385.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่26,707.953,820.0085.7 %5.02,210.05392.4582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ23,998.264,661.0080.6 %5.03,140.22454.1885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน27,241.886,439.0076.4 %5.01,961.33351.8482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว22,982.35756.0096.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ28,726.59889.0096.9 %5.02,064.30621.8769.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง23,030.304,094.0082.2 %5.01,921.0838.9998.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์36,208.9021,614.0040.3 %5.08,565.425,041.0841.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์33,013.4521,825.2733.9 %5.07,768.936,305.7518.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์20,065.1610,012.0050.1 %5.05,028.483,040.4139.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์23,325.086,074.0074.0 %5.04,229.822,995.7629.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์57,810.9419,416.0066.4 %5.012,786.9610,324.0019.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์15,118.0717,836.00-18.0 %0.03,103.563,845.08-23.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์35,764.2419,459.8645.6 %5.09,021.847,559.3716.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์23,164.0728,285.00-22.1 %0.04,646.462,818.4439.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์84,276.7188,464.00-5.0 %0.08,239.38794.8990.4 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์479,494.16154,030.2067.9 %5.04,197.901,372.3567.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 81,924.9378,723.003.9 %1.527,811.6228,370.20-2.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์19,938.9813,792.6030.8 %5.04,933.382,110.9357.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์10,867.416,232.0042.7 %5.0453.54439.303.1 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์21,149.708,702.0058.9 %5.05,732.06140.8897.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์24,023.905,376.0077.6 %5.04,572.062,293.2449.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์32,306.9829,866.267.6 %3.56,169.383,443.6244.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์62,986.2631,771.9849.6 %5.09,307.089,860.44-5.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์35,012.6825,245.4027.9 %5.06,374.462,998.0053.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์41,826.6524,347.0741.8 %5.05,224.26916.4182.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์96,701.0979,321.3218.0 %5.07,079.45914.8587.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์68,876.9318,114.7073.7 %5.04,572.061,327.8371.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์32,946.1529,132.0011.6 %5.05,941.263,435.9342.2 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์42,097.5631,257.0025.8 %5.011,417.822,313.3179.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์41,124.4813,601.7066.9 %5.06,055.261,668.5972.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์37,098.3421,817.0041.2 %5.03,589.50587.6983.6 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์49,115.2521,480.0056.3 %5.012,723.253,072.3075.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์376,041.00275,231.1326.8 %5.07,901.899,760.53-23.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์25,211.588,810.0065.1 %5.03,659.342,014.7244.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์25,535.2416,166.6036.7 %5.05,344.262,955.8944.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์26,147.2811,892.4554.5 %5.04,916.522,772.2643.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์33,084.4026,416.9820.2 %5.05,982.002,831.6752.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์28,789.169,340.0067.6 %5.06,435.662,883.1155.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์100,260.7859,845.5840.3 %5.032,183.344,356.3686.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1242,344.4177,159.0068.2 %5.09,577.982,861.4070.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2245,653.2296,052.0060.9 %5.010,703.673,773.2164.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3223,560.1199,965.0655.3 %5.011,042.494,712.3057.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)181,056.0259,533.3067.1 %5.016,340.764,522.6472.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์217,765.3976,430.0064.9 %5.02,227.761,972.5511.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์27,724.9230,033.00-8.3 %0.02,106.802,885.81-37.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์1,291,081.001,237,923.004.1 %2.010,948.027,189.2734.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์159,955.9112,294.0092.3 %5.06,695.104,612.5031.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์251,068.83118,794.0052.7 %5.05,024.942,124.4757.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน275,925.47139,600.0049.4 %5.05,668.024,857.3514.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี150,537.39114,486.4023.9 %5.06,603.007,357.67-11.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์78,596.83124,277.05-58.1 %0.015,714.0015,911.55-1.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 24,227.5815,185.8037.3 %5.05,715.188,972.75-57.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์18,105.928,586.0052.6 %5.04,058.641,922.0952.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์164,412.3422,061.0086.6 %5.036,072.8448,597.81-34.7 %0.0
รวม 6,282,748 3,717,652 40.83 % 5.0 459,674 270,946 41.06 % 5.0