จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี18,070.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,595.76478.8081.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี90,023.2743,326.9051.9 %5.0348.93584.85-67.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี61,693.5843,649.8729.2 %5.04,288.081,413.2767.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี20,359.2611,460.0043.7 %5.04,155.06124.7797.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี160,671.61124,873.3722.3 %5.017,783.825,605.9568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี29,870.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,818.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง26,984.359,867.0063.4 %5.01,868.17695.4062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม31,892.686,010.0081.2 %5.02,149.74416.1080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก25,829.964,093.0084.2 %5.02,028.96295.3185.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ25,244.454,368.0082.7 %5.01,805.82313.5082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ32,704.362,984.0090.9 %5.01,340.58342.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง24,338.883,303.0086.4 %5.02,859.60719.5174.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง29,485.443,364.0088.6 %5.01,591.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง26,459.742,592.0090.2 %5.0721.20190.5273.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรีไม่ครบ31,757.47ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,761.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี30,992.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,360.842,001.1568.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี20,495.302,893.0085.9 %5.04,159.881,884.9754.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีไม่ครบ30,067.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,456.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1055,998.5856,797.00-1.4 %0.013,577.233,925.8971.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี21,920.0223,142.00-5.6 %0.03,281.342,654.3019.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี34,822.2810,454.2570.0 %5.08,661.874,689.0345.9 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 63,028.0199,377.93-57.7 %0.09,006.36969.9589.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)93,210.8093,738.26-0.6 %0.029,368.3311,833.9059.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 771,804.7371,792.960.0 %0.526,004.1110,089.9561.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี20,327.359,492.2753.3 %5.03,816.082,403.1937.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี68,716.4830,545.4155.5 %5.06,423.331,355.3978.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี71,129.7713,941.0080.4 %5.04,078.941,733.3857.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี25,375.704,813.0081.0 %5.04,953.721,653.0066.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี32,127.265,340.0083.4 %5.05,638.323,067.9145.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี38,006.2328,434.0025.2 %5.09,061.203,246.1464.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี29,611.0129,963.60-1.2 %0.04,953.65156.7596.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี186,231.2034,875.0081.3 %5.06,442.334,104.3636.3 %5.0
สพ.ราชบุรี316,653.28193,654.2038.8 %5.06,498.201,506.3076.8 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 769,363.251,143,689.00-48.7 %0.08,228.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี16,617.615,723.0065.6 %5.02,671.80744.8072.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี31,009.0125,412.0018.0 %5.06,665.163,848.3242.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี171,016.69327,287.63-91.4 %0.011,125.422,245.5079.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี52,727.8817,786.4066.3 %5.04,155.062,349.2143.5 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี41,674.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,140.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี22,553.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,725.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี26,527.7123,042.0013.1 %5.06,671.783,692.2044.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง27,622.3729,700.70-7.5 %0.07,285.681,991.2572.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1482,273.2876,718.5084.1 %5.09,607.445,387.4843.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2183,467.9572,705.6060.4 %5.05,898.994,814.9218.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)99,433.0256,201.0043.5 %5.022,803.943,804.9283.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม248,828.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,202.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,399.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี38,601.3358,671.44-52.0 %0.014,366.28172.0898.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 520,558.728,601.0058.2 %5.07,634.642,048.1773.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี1,158,099.00618,039.7546.6 %5.09,019.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 26,063.3821,838.0016.2 %5.06,706.452,073.2969.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี153,271.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.026,899.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 4,808,527 3,454,561 0.00 % 0.0 299,824 101,628 0.00 % 0.0