จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี18,081.172,043.0088.7 %5.02,595.76478.8081.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี92,163.9643,326.9053.0 %5.0391.24584.85-49.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี61,728.0343,649.8729.3 %5.04,288.081,413.2767.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี20,371.0411,460.0043.7 %5.04,155.06124.7797.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี160,762.58124,873.3722.3 %5.017,783.825,605.9568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี29,887.709,460.0068.3 %5.01,818.30382.4179.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง26,999.269,867.0063.5 %5.01,868.17695.4062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม31,910.776,010.0081.2 %5.02,149.74416.1080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก25,845.214,093.0084.2 %5.02,028.96295.3185.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ25,259.214,368.0082.7 %5.01,805.82313.5082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง26,474.572,592.0090.2 %5.0721.20190.5273.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ32,722.272,984.0090.9 %5.01,340.58342.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง24,351.743,303.0086.4 %5.02,859.60719.5174.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง29,502.903,364.0088.6 %5.01,591.80258.4083.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี52,961.3431,750.7140.0 %5.09,517.504,805.6949.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี31010.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06360.83982001.1568.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี20,507.362,893.0085.9 %5.04,159.881,884.9754.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี22,479.749,075.0059.6 %5.02,881.012,923.90-1.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี42,881.8230,067.0029.9 %5.012,217.766,321.2148.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1056,030.3256,797.00-1.4 %0.013,577.233,764.3972.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี28,831.5624,272.9415.8 %5.010,609.383,625.8565.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี21,932.1823,142.00-5.5 %0.03,281.342,654.3019.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี34,840.4110,454.2570.0 %5.08,661.874,689.0345.9 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี24344.6ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05067.8398777.299584.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 63,066.6399,377.93-57.6 %0.09,006.36969.9589.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี77,084.6318,856.6575.5 %5.06,627.152,485.0062.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 841,668.9944,441.74-6.7 %0.09,738.517,751.3220.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)93,263.0193,738.26-0.5 %0.029,368.3311,833.9059.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 771,845.2871,792.960.1 %0.526,004.1110,089.9561.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี29660.1417450.074.9 %5.05029.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี20,338.999,595.8952.8 %5.03,816.082,482.0635.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี68,757.5530,545.4155.6 %5.06,423.331,355.3978.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี36,523.60271,742.00-644.0 %0.09,973.8810,975.51-10.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี31,310.8621,255.8732.1 %5.05,210.311,272.4175.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี59,969.0991,716.16-52.9 %0.08,301.01601.4592.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี71,169.6413,941.0080.4 %5.04,078.941,733.3857.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี25,391.234,813.0081.0 %5.04,953.721,653.0066.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี32,145.225,340.0083.4 %5.05,638.323,067.9145.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี38,027.9228,434.0025.2 %5.09,061.203,246.1464.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี29,629.8629,963.60-1.1 %0.04,953.65156.7596.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี186,336.7834,875.0081.3 %5.06,442.334,104.3636.3 %5.0
สพ.ราชบุรี316,834.56193,654.2038.9 %5.06,498.201,506.3076.8 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 769,539.63352,089.5054.2 %5.010,040.4615,372.88-53.1 %0.0
รจก.เขาบิน 769,770.881,143,689.00-48.6 %0.08,228.333,617.6056.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี16,627.225,723.0065.6 %5.02,671.80744.8072.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี31,026.8825,412.0018.1 %5.06,665.163,848.3242.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี171,112.56327,287.63-91.3 %0.011,125.422,245.5079.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี52,759.8317,786.4066.3 %5.04,155.062,349.2143.5 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี41,696.6338,359.148.0 %4.07,140.532,402.5566.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี22566.439ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04725.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี26,542.8823,042.0013.2 %5.06,671.783,692.2044.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี236,066.91116,506.4450.6 %5.028,968.014,081.6285.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง27,638.5929,700.70-7.5 %0.07,285.681,991.2572.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1482,566.7887,811.1681.8 %5.09,607.445,387.4843.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2183,644.6772,705.6060.4 %5.05,898.994,814.9218.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)99,476.1256,201.0043.5 %5.022,803.943,804.9283.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม248,977.38267,826.00-7.6 %0.06,202.565,848.615.7 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบ51544.508ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี77,328.05112,030.00-44.9 %0.012,110.829,399.0422.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี38,623.3558,671.44-51.9 %0.014,366.28172.0898.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 520,570.548,601.0058.2 %5.07,634.642,048.1773.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี1,158,762.90618,039.7546.7 %5.09,019.001,724.9680.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 26,078.4121,838.0016.3 %5.06,706.452,073.2969.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี18062.881ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03128.221012.47267.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี153,357.1498,008.5936.1 %5.026,899.5620,841.9822.5 %5.0
รวม 6,811,717 5,012,708 26.41 % 5.0 495,158 208,027 57.99 % 5.0