จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 427,539.72208,113.0051.3 %5.01,573.741,045.2633.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี137,803.9788,056.8536.1 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี46,239.6660,973.30-31.9 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,038.244,159.75-300.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี72,392.8435,692.5050.7 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี24,858.5122,477.339.6 %4.54,468.981,960.5856.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี21,084.798,949.9557.6 %5.05,688.00395.0993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี132,817.3892,107.4630.7 %5.017,591.925,666.7567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,170.11521.3276.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง27,262.3311,856.0056.5 %5.02,041.20183.9891.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา27,714.639,149.0067.0 %5.01,839.66526.5071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน25,248.215,321.0078.9 %5.01,500.78401.9173.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอยไม่ครบ4,512.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ526.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค25,396.223,924.0084.5 %5.02,493.42522.9279.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ25,507.003,280.0087.1 %5.04,142.34517.0987.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์23,673.721,640.0093.1 %5.03,088.18496.7983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ24,478.134,380.0082.1 %5.02,485.14509.3079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย25,071.863,164.0087.4 %5.01,607.04517.9967.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ24,327.262,950.0087.9 %5.02,146.56527.5675.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา24,551.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,926.60523.6672.8 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี42,688.3643,555.24-2.0 %0.08,379.189,843.14-17.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี28,802.5415,338.0046.7 %5.05,954.21158.6997.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี25,717.1413,035.0049.3 %5.010,691.171,535.3585.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี20,332.608,260.0059.4 %5.04,895.821,039.9078.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี18,413.438,536.0053.6 %5.05,401.865,634.95-4.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี32,108.3425,121.0021.8 %5.010,529.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี14,214.2724,648.86-73.4 %0.03,770.162,168.6542.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี39,209.1034,001.8213.3 %5.09,664.444,408.1854.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี38,941.04108,737.00-179.2 %0.08,312.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี22,005.008,556.0061.1 %5.06,315.51517.0191.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี25,140.4827,215.00-8.3 %0.07,133.221,382.1780.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี33,215.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี31,369.0051,504.29-64.2 %0.08,001.24589.1292.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี74,602.7415,240.0079.6 %5.06,694.965,283.4121.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี24,619.5226,136.25-6.2 %0.07,206.662,785.4661.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี27,802.1016,427.0040.9 %5.08,311.324,552.5745.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี29,877.3126,049.3512.8 %5.08,920.723,297.4963.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี30,748.5731,211.38-1.5 %0.05,312.05525.8790.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ342,213.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,485.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ23,783.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,294.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี20,390.4017,908.9812.2 %5.05,528.642,076.8362.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)113,910.1336,353.0068.1 %5.038,730.601,622.7995.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี235,743.8446,014.3980.5 %5.05,753.081,322.9977.0 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"ไม่ครบ16,004.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ921.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1145,904.83426,934.47-192.6 %0.011,572.263,690.1268.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2291,471.19112,880.0061.3 %5.064,435.933,891.5494.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 374,125.3554,315.2526.7 %5.015,287.443,941.4974.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4137,227.1388,984.8035.2 %5.08,303.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี14,798.3633,260.04-124.8 %0.02,036.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี87,795.1531,098.9264.6 %5.02,437.184,801.20-97.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี359,100.81311,854.0013.2 %5.09,093.444,284.6252.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี509,876.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,995.765,941.9215.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี226,392.22241,012.02-6.5 %0.08,046.9612,721.92-58.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี191,490.45166,628.9813.0 %5.07,234.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน86,906.9151,916.5640.3 %5.05,887.443,360.9342.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี296,332.47138,438.9853.3 %5.015,853.5014,440.008.9 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 23,756.0721,076.0011.3 %5.06,877.423,893.1043.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1ไม่ครบ65,371.36ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,163.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี19,814.2518,157.418.4 %4.014,012.761,768.2287.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี433,846.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.038,314.6233,695.1512.1 %5.0
รวม 3,943,167 2,842,441 0.00 % 0.0 411,281 163,651 0.00 % 0.0