จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี16,650.394,515.0072.9 %5.04,318.86750.5082.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 428,007.25208,113.0051.4 %5.01,573.741,045.2633.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี137,960.9888,056.8536.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี46290.21960973.301-31.7 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,038.244,159.75-300.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี72,472.0035,692.5050.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี24,885.6922,477.339.7 %4.54,468.981,960.5856.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี21,108.358,949.9557.6 %5.05,688.00395.0993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี132,914.1492,107.4630.7 %5.017,591.925,666.7567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,170.11521.3276.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง27,293.6511,856.0056.6 %5.02,041.20183.9891.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา27,746.149,149.0067.0 %5.01,839.66526.5071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน25,276.515,321.0078.9 %5.01,500.78401.9173.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย24,924.514,566.0081.7 %5.01,844.15526.5471.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค25,424.553,924.0084.6 %5.02,493.42522.9279.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ25,535.473,280.0087.2 %5.04,142.34450.4289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี24,969.933,169.0087.3 %5.05,375.10487.6690.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์23,701.101,640.0093.1 %5.03,088.18496.7983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ24,506.334,380.0082.1 %5.02,485.14509.3079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย25,100.793,164.0087.4 %5.01,607.04517.9967.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ24,355.112,950.0087.9 %5.02,146.56527.5675.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา24,579.212,559.2089.6 %5.01,926.60523.6672.8 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี23,075.8433,221.00-44.0 %0.07,390.321,769.9776.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี42,735.0343,555.24-1.9 %0.08,379.189,843.14-17.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี28,834.8715,338.0046.8 %5.05,954.21158.6997.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี25,746.1413,035.0049.4 %5.010,691.171,535.3585.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี20,355.778,260.0059.4 %5.04,895.821,039.9078.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 131,562,489.401,671,963.50-7.0 %0.0579,383.19204,708.4164.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี18,433.968,536.0053.7 %5.05,401.865,634.95-4.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี32,144.9725,121.0021.9 %5.010,529.868,090.6723.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี14,229.8124,648.86-73.2 %0.03,770.162,168.6542.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี39,252.7334,001.8213.4 %5.09,664.444,408.1854.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี25,910.5037,305.00-44.0 %0.04,888.203,946.1119.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี38,982.51108,737.00-178.9 %0.08,312.22307.2896.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี23,187.3617,554.0024.3 %5.03,573.571,591.9755.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี22,030.178,556.0061.2 %5.06,315.51517.0191.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี19,254.877,861.0059.2 %5.04,965.402,951.4740.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี25,169.1027,215.00-8.1 %0.07,133.221,382.1780.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี31,657.5818,156.0042.6 %5.09,794.583,372.5265.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี33,251.3433,836.00-1.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี24,067.9117,616.0026.8 %5.07,532.561,188.1284.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี31,402.9151,504.29-64.0 %0.08,001.24589.1292.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี74,685.1715,240.0079.6 %5.06,694.965,283.4121.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี24,647.4726,136.25-6.0 %0.07,206.662,785.4661.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี27,832.9916,427.0041.0 %5.08,311.324,552.5745.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี29,910.9526,049.3512.9 %5.08,920.723,297.4963.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี30,785.1831,211.38-1.4 %0.05,312.05525.8790.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี71,588.0468,782.993.9 %1.53,585.924,273.50-19.2 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี981,001.94342,213.2565.1 %5.010,237.724,485.6556.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี16,577.359,394.0043.3 %5.04,318.86784.2481.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี29,293.6623,783.0418.8 %5.07,778.663,153.8959.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี20,412.6917,908.9812.3 %5.05,528.642,076.8362.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี39,348.1636,279.347.8 %3.53,820.143,124.2818.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี67,023.3922,881.0065.9 %5.04,995.442,470.5650.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)114,034.6836,353.0068.1 %5.038,730.601,622.7995.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี236,238.9246,014.3980.5 %5.05,753.081,322.9977.0 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"56,507.0916,004.0071.7 %5.0271.08921.02-239.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1146,073.84426,934.47-192.3 %0.011,572.263,690.1268.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2291,857.31112,880.0061.3 %5.064,435.933,891.5494.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 374,253.9154,315.2526.9 %5.015,287.443,941.4974.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4137,460.0388,984.8035.3 %5.08,303.023,193.2261.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี87,891.1831,098.9264.6 %5.02,437.184,801.20-97.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี14,814.5233,260.04-124.5 %0.02,036.371,239.2639.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี359,484.59311,854.0013.2 %5.09,093.444,284.6252.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี510,451.00217,367.8057.4 %5.06,995.765,941.9215.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี226,640.77241,012.02-6.3 %0.08,046.9612,721.92-58.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี191,711.47166,628.9813.1 %5.07,234.163,796.5647.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี528,897.81151,267.0071.4 %5.06,967.023,572.9548.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน87,001.9451,916.5640.3 %5.05,887.443,613.0438.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี296,684.06138,438.9853.3 %5.015,853.5014,440.008.9 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 23,783.0821,076.0011.4 %5.06,877.423,893.1043.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 199,991.9265,371.3634.6 %5.021,527.057,163.4166.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี19,837.2718,157.418.5 %4.014,012.761,768.2287.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี516,761.38208,909.2359.6 %5.038,314.6233,695.1512.1 %5.0
รวม 8,699,399 5,857,015 32.67 % 5.0 1,140,265 431,706 62.14 % 5.0