จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี125,355.8883,574.7033.3 %5.0523.291,424.05-172.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี20,335.0514,355.0029.4 %5.04,197.42836.6780.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี21,316.3311,856.0044.4 %5.03,969.24618.7384.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี63,474.293,697.8494.2 %5.014,348.645,486.2061.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี34,172.3711,891.0065.2 %5.02,218.12355.3084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า26,139.698,295.0068.3 %5.01,258.14468.9662.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์25,215.704,880.0080.6 %5.01,202.76481.9659.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง26,021.529,956.0061.7 %5.02,420.10319.2586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก24,985.965,647.0077.4 %5.01,854.30102.8794.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง42,273.086,245.0085.2 %5.01,728.03560.5067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ23,958.715,667.0076.3 %5.01,938.36250.1387.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี55,432.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,051.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี21,418.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,741.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี26,745.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,908.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ8,148.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,450.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี19,740.2212,930.0034.5 %5.03,512.884,230.10-20.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี27,637.1020,134.0027.1 %5.06,365.289,772.03-53.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี26,604.5223,840.0010.4 %5.04,048.474,342.04-7.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี31,443.9523,731.0024.5 %5.07,506.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)ไม่ครบ23,830.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ20,281.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง72,106.9973,698.36-2.2 %0.025,257.6032,508.50-28.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี20,996.784,129.2480.3 %5.03,626.942,184.1439.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี25,650.8726,952.49-5.1 %0.04,767.902,829.1540.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ238,326.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,496.52ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี27,263.3911,069.0059.4 %5.05,509.561,334.4875.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี45,870.5366,137.06-44.2 %0.09,464.87605.1993.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,759.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี46,387.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,805.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี34,543.5419,867.0042.5 %5.05,984.962,283.0761.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี33,306.7816,603.0050.2 %5.08,342.943,814.3954.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี34,870.1621,792.0037.5 %5.04,045.32525.0987.0 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี126,730.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,057.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ4,673.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ874.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี204,562.02140,908.0031.1 %5.013,873.664,359.8468.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี22,054.048,122.0063.2 %5.03,455.821,522.4455.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี26,517.0710,163.5061.7 %5.03,774.361,235.0067.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี21,984.5422,507.01-2.4 %0.05,224.325,489.00-5.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี50,029.5129,759.0040.5 %5.03,221.043,121.393.1 %1.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 13,973,071.80115,234.9397.1 %5.05,581.562,891.6648.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3202,514.1472,781.0064.1 %5.08,383.995,035.4039.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี515,854.69572,042.00-10.9 %0.08,048.827,560.856.1 %3.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีไม่ครบ240,051.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี183,454.52235,455.03-28.3 %0.05,679.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส156,108.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,482.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 29,113.6722,681.2922.1 %5.04,952.323,337.4032.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)ไม่ครบ72,764.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี21,864.538,754.0060.0 %5.03,741.061,295.1065.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี240,894.2892,070.0061.8 %5.022,087.6028,328.37-28.3 %0.0
รวม 6,325,198 1,817,426 0.00 % 0.0 198,930 139,509 0.00 % 0.0