จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี18,621.864,798.0074.2 %5.02,714.22690.6274.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี125,699.3083,574.7033.5 %5.0523.291,424.05-172.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี20,392.2614,355.0029.6 %5.04,197.42836.6780.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี21,372.0311,945.0044.1 %5.03,969.24577.2085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี63,650.213,697.8494.2 %5.014,348.645,486.2061.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า26,212.308,295.0068.4 %5.01,258.14468.9662.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์25,286.364,880.0080.7 %5.01,202.76481.9659.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์26,622.755,469.0079.5 %5.01,386.84218.1984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง26,093.849,956.0061.8 %5.02,420.10319.2586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก25,055.345,647.0077.5 %5.01,854.30102.8794.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง42,383.606,245.0085.3 %5.01,728.03560.5067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ24,027.705,667.0076.4 %5.01,938.36250.1387.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี34,263.4211,891.0065.3 %5.02,218.12355.3084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช25,583.484,161.0083.7 %5.01,967.10470.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง26,943.064,073.0084.9 %5.02,170.46182.2391.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี55,585.2926,335.4252.6 %5.07,051.687,270.78-3.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี21,477.026.00100.0 %5.03,741.06926.2375.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี26,814.2415,680.0041.5 %5.05,908.862,423.7359.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี25,859.788,148.0068.5 %5.04,598.723,450.6425.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี19,794.8112,930.0034.7 %5.03,512.884,705.70-34.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี27,712.8420,134.0027.3 %5.06,365.289,772.03-53.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี26,947.3823,840.0011.5 %5.04,048.474,342.04-7.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี31,530.0523,731.0024.7 %5.07,506.248,060.18-7.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)30,009.1323,830.6820.6 %5.06,194.133,506.7743.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี88,849.1220,281.4177.2 %5.09,902.241,208.8687.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง72,315.3273,698.36-1.9 %0.025,257.6032,508.50-28.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี23,298.6311,139.0052.2 %5.05,148.264,988.423.1 %1.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี46,620.5645,605.212.2 %1.013,249.074,270.4367.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี21,773.528,765.0059.7 %5.04,767.93416.7191.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี21,057.724,129.2480.4 %5.03,626.942,184.1439.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี25,717.5426,952.49-4.8 %0.04,767.902,829.1540.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี47,859.97238,326.00-398.0 %0.010,130.4610,496.52-3.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี82,751.2944,448.0046.3 %5.07,734.427,168.657.3 %3.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี27,342.4911,069.0059.5 %5.05,509.561,334.4875.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี46,002.3166,137.06-43.8 %0.09,464.87605.1993.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี95,069.5488,921.686.5 %3.014,510.942,759.0081.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี46,514.8512,699.0072.7 %5.04,805.962,178.3554.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี30,462.4225,954.4514.8 %5.05,110.204,067.0720.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี34,640.4519,867.0042.6 %5.05,984.962,283.0761.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี33,398.9416,603.0050.3 %5.08,342.943,814.3954.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี34,981.2621,792.0037.7 %5.04,045.32525.0987.0 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี127,077.2761,229.0051.8 %5.03,057.783,093.77-1.2 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 535,580.88497,572.137.1 %3.57,958.634,849.2439.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี16,833.544,673.0072.2 %5.02,828.28874.1469.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี23,746.9618,556.0021.9 %5.03,875.722,359.5339.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี205,122.56140,908.0031.3 %5.013,873.664,359.8468.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี22,116.148,122.0063.3 %5.03,455.821,522.4455.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี29,527.0027,500.006.9 %3.05,490.543,106.6843.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี26,589.6810,163.5061.8 %5.03,774.361,235.0067.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี22,046.4026,249.41-19.1 %0.05,224.325,988.00-14.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี50,177.6229,759.0040.7 %5.03,221.043,121.393.1 %1.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)53,424.3632,967.0038.3 %5.012,811.681,592.3787.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 13,982,231.30115,234.9397.1 %5.05,581.562,891.6648.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2263,806.1378,811.6970.1 %5.06,665.363,213.9151.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3203,181.8072,781.0064.2 %5.08,383.995,035.4039.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี47,550.136.00100.0 %5.02,586.1210.5099.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี517,269.38572,042.00-10.6 %0.08,048.827,846.252.5 %1.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี790,387.88240,051.7369.6 %5.04,917.727,803.54-58.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี183,956.86235,455.03-28.0 %0.05,679.421,603.6071.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส156,535.97140,049.9810.5 %5.04,482.663,772.5115.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง263,828.5368,373.4474.1 %5.04,596.962,351.1848.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง479,883.4758,210.2487.9 %5.04,140.701,841.1455.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี134,957.92103,128.0023.6 %5.011,315.1015,395.05-36.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 29,194.9722,681.2922.3 %5.04,952.323,337.4032.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)41,045.9272,764.00-77.3 %0.013,615.76417.6196.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี21,924.408,754.0060.1 %5.03,741.061,295.1065.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี241,560.0692,070.0061.9 %5.022,087.6028,328.37-28.3 %0.0
รวม 10,046,151 3,813,790 62.04 % 5.0 411,551 257,766 37.37 % 5.0